[19 พ.ย. 55] ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (วิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

 รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

แข่งขันวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1. การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง

1. เด็กหญิงนภัสสร          อยู่สำราญ        ม.2.8 

2. เด็กหญิงอัญชิษฐา          เชี่ยวสกุล         ม.2.8

3.เด็กหญิงบุษยาพัชร์        แสนล้ำ           ม.2.7

ทีมงาน 

1. เด็กหญิงธันยพร            กมลชัยวานิช     ม.3.7

2.  เด็กหญิงภัทรพร           วณิชชานันท์      ม.3.8

3.  เด็กหญิงฌานิศา           เพ่งผล            ม.3.8     ครูผู้ดูแล ครูรัตนวดี โมรากุล  ครุทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว

 

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

1. เด็กหญิงอวัสดา            ธรรมวิจิตรกุล    ม.3.4

2. เด็กหญิงกิตติ์รวี            พิศาลวรวัฒน์     ม.3.4

3. เด็กหญิงณัฐชมพร          ฤทธิ์ผดุงศิลป์     ม.3.5    ครูผู้ดูแล ครูรัตนวดี โมรากุล  ครูจันทร์จีรา ทรัพย์ร่มเย็น


 


3. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง “ผลของฮอร์โมน Indole Acetic Acid (IAA) และสารสกัดจากมะเขือเทศ

(Lycopersicon esculentum Mill.) ต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดตำแยแมว(Acalypha indica L.)

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

1. นางสาวจิรัชญา            อนุกูลการกุศล   ม.3.12

2. เด็กหญิงณัชชา             ลิ่มเจริญกิจ       ม.3.12

3. นางสาวชานิดา            จิระพินทุ         ม.3.12

4. เด็กหญิงจิดาภา            อริยพงศ์ไพโรจน์ ม.3.12

5. เด็กหญิงสมฤดี             ฤดีอเนกสิน       ม.3.12   

ครูที่ปรึกษา ครูปราโมทย์  น้ำยาง  ครูนิติ  คันธวิวรณ์

 

4. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

1. เด็กหญิงวิภาวี              วาณิชยชาติ      ม.3.10

2. เด็กหญิงปัจฉิมา            ชัยชนะดารา     ม.3.10

3. เด็กหญิงญาณิศา           เพ็ญโรจน์        ม.3.10

4. เด็กหญิงปวีณา             นัทธีศรี           ม.3.10

5. เด็กหญิงณัฐวิภา            หนูคำ            ม.3.10

6. เด็กหญิงอริสรา             ชาญพิชัย        ม.3.10

ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์    ครูชูเกียรติ ชัยชนะดารา และครูรัตนวดี  โมรากุล

 

 

 

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

แข่งขันวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

1. นางสาวอรณา             อาสาสุวรรณ     ม.5.7

2. นางสาวอรกานต์           สินเสรีกุล         ม.5.7

3. นางสาวชญาณี             อภิวัฒนธงชัย     ม.5.7

 

2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

โครงงาน เรื่อง “การศึกษาอัตราส่วนและความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายเบสในการทำละลายเส้นใยไฟโบรอินจากไหมป่าอีรี่ (Philosamia ricini)

น.ส.เมลินี อโณทัย                          น.ส.ญาดา ผลึกมณฑล

ที่ปรึกษา : นายปราโมทย์ น้ำยาง        นายรัชพล เต๋จ๊ะยาทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จะเป็นตัวแทน สพม. 1 กทม. ไปแข่งขันระดับภาคต่อ ไป ที่ จ.ระยอง