[21 พ.ย. 56] ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา คนใหม่
 ชื่อ นางเบญญาภา  คงรอด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา     

 

  • ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร


  • ผลงานดีเด่นหรือรางวัลที่ได้รับ

1.  ผู้บริหารดีเด่น กรมสามัญศึกษา จ.ลำปาง
2.  ผู้บริหารดีเด่น ในการแก้ปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมนักเรียน จ.ลำปาง
3.  ผู้บริหารดีเด่น ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตำบลทุ่งกว๋าว จ.ลำปาง
4.  โล่เกียรติคุณครูไทยตัวอย่าง ปีการศึกษา 2546 จากหนังสือพิมพ์นิตยสารธุรกิจ
5.  ผู้บริการดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรม จริยศึกษา โรงเรียนบางบ่อวิทยา จ.สมุทรปราการ
6.  ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์สนองต่อนโยบายการปฎิรูปการศึกษา จากสำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ
7.  โล่รางวัลศิษย์ดีเด่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ จากองคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปีการศึกษา 2548
8. โล่เกียรติคุณ ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น จากสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนวัดน้อยใน
9. โล่เกียรติคุณ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
10. โครงการสร้างรอยยิ้มให้เด็กไทย มอบโล่กียรติคุณ ผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล ย้อนรอยลูกทุ่ง ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
11. โล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู ประจำปี 2553 จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชินวรณ์ บุญยเกียรติ
12. โล่รางวัล โรงเรียนดีที่มีการจัดการศึกษาระบบ ICT ประจำปี 2553 จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชินวรณ์ บุญยเกียรติ
13. รางวัลผู้ทำความดีเพื่อแผ่นดินประจำปี 2553 ด้านการศึกษาจากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปภัมภ์
14. โล่รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ด้านบริหารการศึกษาโดยนิยสารเส้นทางไทย ปีการศึกษา 2553 จากองคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 

  • แนวคิดประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน

ได้นำทฤษฎีทางการบริหารมาใช้ในการบริหารหลากหลายทฤษฎี แต่ที่นำมาใช้มาก และใช้มาตลอด ในการเป็นผู้บริหารคือ
วงจรควบคุมคุณภาพ Demming (The Demming Cycle)
คือ P D C A

    P = Plan       การวางแผน

    D = Do         การดำเนินการตามแผน

    C = Check    การตรวจสอบ ติดตามผล

    A = Action   หากไม่บรรบุตามแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่การปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จ ได้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จริงจังตามหลักประชาธิปไตร บางเรื่องใช้เวลาสั้น บางเรื่องต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลสำเร็จแต่ครูสามารถได้หากเพิ่มความ เอาใจใส่ผู้เรียนตระหนักและมีความมุ่งมั่นในหน้าที่ของความเป็น "ครู"

  • ประวัติการศึกษา

ป.บัณฑิต  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.บ. ประวัิติศาสตร์/ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวัน
ประกาศนียบัตร (ปก.ศ.สูง) สังคมศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ม.ศ.5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายับ จังหวัดเชียงใหม่