[18 ม.ค. 57] ครูหมวดคณิตฯ น.ส.วาสนา ภูมี ได้รับรางวัลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ

 

นางสาววาสนา  ภูมี ได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ระดับประเทศ

และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2556