[30 มี.ค. 57] นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์

นักเรียน  English Program  โรงเรียนสตรีวิทยาศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสิงคโปร์  วันที่  30  มีนาคม  -  5  เมษายน  2557