[23 เม.ย. 58] สอบความสามารถครูภาษาไทย

ขอให้ผู้ที่สมัครสอบคัดเลื อกเป็นครูอัตราจ้างภาษาไทย  โรงเรียนสตรีวิทยา

เข้าสอบพร้อมกันที่ห้องภาษาไทย วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30-16.00 น.
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมความพร้อม  ดังนี้
     1. ทดสอบความสามารถทางภาษาไทย
     2.เตรียมแผนการสอนภาษาไทย ระดับ ม1-ม.3 1 แผน/คาบ
     3.สอนตามแผนการสอนต่อหน้ าคณะกรรมการ
หากมีข้อสงสัยสอบถาม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-4251106