[15 พ.ค. 58] ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสังคมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสังคมศึกษา

    1. ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์  วิเศษศิริ

สำรอง

    1. นางสาวจุฑามาศ  ชาติชาญชัย

    2. ว่าที่ร้อยตรี ธันวรัตน์   ใจยเลิศ