น้ำใจพี่น้องแดงขาว สู่น้องน้อยจากโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

 

โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ได้นำคณะนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีวิทยา และนักเรียนยยังได้แสดงความสามารถด้านการแสดงให้ชาวสตรีวิทยาได้ชมกันอย่างน่ารักมาก ทั้งนี้่นักเรียน และครูโรงเรียนสตรีวิทยา ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,925.25 บาท

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดอุทัยธาราม มีนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีครู 10 คน  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพิเศษร่วมกับนักเรียนปกติ รวมจำนวน 59 คน

โรงเรียนวัดอุทัยธารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านงบประมาณในการบริหารโรงเรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อย สภาพครอบครัวของนักเรียนเป็นครอบครัวที่ยากจน มีปัญหาครอบครัวแตกแยก สภาพของชุมชนเป็นชุมชนแออัด นักเรียนประมาณ 98% เป็นนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด

โรงเรียนวัดอุทัยธารามขาดแคลนด้านอุปกรณ์ สื่อการสอน และคอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงพอ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้รับบริจาคจากหน่วยงานเอกชน และไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และยังมีความต้องการทางด้านห้องสมุด เช่น หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา หนังสืออ่านนอกเวลา เป็นต้น

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.กำแพงเพชร7  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กทม. 10320  โทรศัพท์ 0-2252-7011