[7 ธ.ค. 59] ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานและทางระบายน้้าพื้นลาน