เชิญชุมการแสดงบทละครพูด "เรื่อง มัทนะพาธา" บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

โรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

จัดแสดงบทละครพูด "เรื่อง มัทนะพาธา"

 

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ. 2554

 

ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ