[29 มิ.ย. 60] ครูสตรีวิทยาคว้าทุน Fulbright 2017: Teaching Excellence and Achievement Program ประจำปี 2560

 

(ภาพถ่ายกับเอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ กระทรวงต่างประเทศ )

 

ครูซี บุญยโกศล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้รับทุน Fulbright 2017: Teaching Excellence and Achievement Program ประจำปี 2560 ทุนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

โดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) และ IREX (Washington DC)

เพื่อศึกษาดูงาน ณ University of Nevada, Reno รัฐ Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560