ครูรอเฮ! “ชินวรณ์” เผยข่าวดี สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ แล้ว

       ครูเตรียมเฮ! “ชินวรณ์” เผย สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ แล้ว รอแปรญัตติ เตรียมเร่งรัดพิจารณาวาระ 2, 3 คาด มี.ค.เสนอเข้าสู่วุฒิสภา ก่อนขึ้นทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา ภายใน เม.ย.นี้ ส่งผลปรับเพดานเงินเดือน 8% พ่วงปรับตามมติ ครม.อีก 5%
       
       วันนี้ (2 ก.พ.) ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ของ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ที่ประชุมสภาได้เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จากนั้นจะมีการแปรญัตติภายใน 3 วัน ซึ่งตนจะเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งจะเร่งรัดการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ครั้งการประชุม และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2, 3 ต่อไป
       
       นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ คาดว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ จะสามารถพิจารณาในชั้นของวุฒิสภาได้ และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบก็จะเป็นขั้นตอนของการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลโดยตรงในการปรับเพดานเงินเดือนครูฯ ทำให้ได้ปรับเพิ่มเงินเดือน 8% และจะเร่งรัดให้ทันภายในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อครูจะได้ปรับเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีก 5% ซึ่งตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมการปรับคู่มือเพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนครูไว้แล้ว