รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้                  

 

         ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย 2 ตำแหน่ง 

          คุณสมบัติ

                   1. วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาไทย หรือวิชาโทภาษาไทย

                   2. เพศ ชาย หรือ หญิง

                   3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   4. สามารถสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

           เปิดรับสมัครถึงวันที่  20 ตุลาคม 2555

                   ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0868804759