[29 เม.ย. 57] ขอเชิญคณะครูและบุคลากรที่จะไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดตรัง ประชุม

ขอเชิญคณะครูและบุคลากรที่จะไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดตรัง

 

ประชุมวันที่ 30 เมษายน 2557

 

เวลา 9.00 น. ณ ห้องโสตฯ