ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

                               บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   สำนักงานผู้อำนวยการ
ที่    วันที่    ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๓
เรื่อง   ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอน

………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

เรียน    คุณครูทุกท่าน

         

                   ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน    ผ้าพระกฐินให้แก่โรงเรียนสตรีวิทยานำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา กาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีโคมคำ      อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันเสาร์ที่ ๖พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีครูจำนวน ๕๔ คน ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยและต้องออกเดินทางในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดำเนินไปตามปกตินักเรียนไม่เสียผลประโยชน์โรงเรียนจึงขอให้ผู้ที่ไปร่วมพิธีได้แลกคาบหรือฝากการดูแลการสอนกับเพื่อนครูให้เรียบร้อยด้วยและขอความกรุณาให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนได้โปรดอนุเคราะห์ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

                  

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                   

(นางพัชรา   ทิพยทัศน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา