สอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2562
  Search   (สามารถใส่คำค้นหาได้ตามชื่อโรงเรียนหรือเลขที่ใบสมัคร)
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ดูแล
1 611099 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปวริศา ใยดี
2)เด็กหญิงปุณยภา ชูชมชื่น
3)เด็กหญิงชีวาพร จงวิไลเกษม
1)พระมหาดร.ธีรานุวรรตน์ อินทรชู
2 617034 อนุราชประสิทธิ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกริชภูมินทร์ เครือทิม
2)นายกฤติน ปิ่นหอม
1)นางสาวพรพิมล เอกบุญ
2)นางสาวจิตรา จันทร์ใบเล็ก
3 617711 มัธยมตระการพืชผล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภกร สาริราช
2)นางสาวปิยธิดา ขันศรี
3)นายจักรพงษ์ อุไรศรี
1)นางสาวณัฏฐิรา มาตยารักษ์
2)นางสาวพริ้มเพรา กันยาสาย
4 618837 อนุราชประสิทธิ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวนิมิตตา มูลถา
1)นางสาวชุติมา อารีย์ชน
2)นายทศพร นนทะโชติ
5 611853 อนุราชประสิทธิ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนดล ทักษิณ
2)เด็กชายจิราวุฒิ สมันเลาะห์
3)เด็กชายคณาไธป กาญจนขันธวัฒน์
1)นางสาวชุติมา อารีย์ชน
2)นายทศพร นนทะโชติ
6 616138 อัสสัมชัญธนบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายเอกณัฎฐ์ กิตติสท้านไตรภพ
2)เด็กชายธนดล ขันทรัพย์
3)เด็กหญิงศิตา ตันติศรีปรีชา
1)คมกริช ปรีชากุล
7 614792 กรรณสูตศึกษาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววชิราภรณ์ ประทุมกุล
2)นางสาวอารียา สันติไกลวินิจ
3)นายคณิศร ร่มพฤกษา
1)นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร
8 613961 กรรณสูตศึกษาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอณัชฌา สังขพันธุ์
2)เด็กหญิงนิราภร สุวรัตน์
3)เด็กชายธงชัย คล้ายฉ่ำ
1)นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร
9 617995 อัสสัมชัญธนบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทรพล ประโยชน์เกื้อ
2)เด็กหญิงเอลิลน์ ศิริมงคลสกุล
3)เด็กชายวิชยุตม์ มงคลมหาลาภ
1)อานันท์ เจริญสุข
10 613327 อัสสัมชัญธนบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจีรัชญ์ รอดศรี
2)เด็กชายปภังกร โพธิ์งาม
1)คมกริช ปรีชากุล
11 619077 โพธิสารพิทยากร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเมธานันต์ งามกิตติคุณ
2)นางสาวณทชา อินทร์เนียม
3)นางสาวจิณณพัต ตะโกสี
1)นางสาวเจนจิรา คำสุข
2)นางสาวอภิชญา ชาระ
12 614175 โพธิสารพิทยากร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกวิน มโนมัยพิบูลย์
2)เด็กหญิงปานทิพย์ อมรพงศ์รักษา
3)เด็กหญิงวีรดา เทียนวรรณ
1)นายบวรพันธ์ บุญแก้วสุข
2)นายณัฏฐ์กฤษณ์ สิงห์โตทอง
13 613456 ธัญบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุริยะ
2)เด็กหญิงไพริน พละศักดิ์
3)เด็กหญิงสายสวรรค์ รักประสงค์
1)นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว
2)นางสาวเขมจิรา ด่านขุนทด
14 613609 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณพัฐอร ตันติแก้วประโยชน์
2)เด็กหญิงบุณรดา ศิริวัฒน์
3)เด็กหญิงสานันท์ษิตา เกษมมณีวงศ์
1)พระมหาดร.ธีรานุวรรตน์ อินทรชู
15 619987 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเขมิกา เจือติรักษ์
2)เด็กหญิงอภิสรา ตันติแก้วประโยชน์
3)เด็กหญิงวรัญฌา กาญจนปิยนันท์
1)พระมหาดร.ธีรานุวรรตน์ อินทรชู
16 613715 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายวรพล พงษ์พิทักษ์
1)นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
17 615313 กงลี้จงซัน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงศุภสุตา จรุงจิตตานุสนธิ์
1)นางสาว ชุติปภา สหัสนันท์
18 617440 สตรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวอัญมณี รักงาม
1)ศิริกร เทาศิริ
2)ณัฐกมล ลิมปนะชัย
19 619741 สตรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงชนิดาภา บุญยรัตน์
1)นางสาวศิริกร เทาศิริ
2)นางสาวณัฐกมล ลิมปนะชัย
20 618282 เซนต์คาเบรียล ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพาทิศ อิ้วเจริญ
2)เด็กชายสรรพัชญ์ สิทธิรณฤทธิ์
3)เด็กชายปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร
1)ดารารัตน์ วงศ์เรืองศักดิ์
2)กอธิญญา ประสานเกตุ
21 617868 สาธิตบางนา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายปราโมทย์ เคลื่อนไธสง
1)ศิศิกาญจน์ ลักษณ์มหาวงค์
22 618957 เซนต์คาเบรียล ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายชญานัท อภิวัฒนะตระกูล
2)เด็กชายวรชน ดุจพิบูลย์ผล
3)เด็กชายธีรัตม์ สินวิโรจน์
1)ดารารัตน์
2)กอธิญญา
23 611860 ซับน้อยเหนือวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเชลซี ริค
2)เด็กหญิงสุจิตรา ทองคำ
3)เด็กหญิงคัตคนนันท์ ภาษี
1)นางสาวพิสมัย แจ่มจำรัส
2)นายวสันต์ อึ้งพานิชย์
24 613247 มัธยมฐานบินกำเเพงเเสน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเชาวลิต สีหรั่ง
1)นายพนมกฤต บริสุทธิ์
25 615603 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสัจจา ราชา
2)นายธัญวิชญ์ สิริธนาพันธุ์
3)นางสาวแขสุภะ แพ่งสภา
1)ครูไพพร ดีบาง
2)ครูนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง
26 613614 ราษฎร์นิยม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเปรมฤดี นาคงาม
2)นางสาวเกวลี เริงโพธิ์
3)นางสาวชวัญวิชพา สอนแสน
1)นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์
2)นางสาวประทิน กิจกระจ่าง
27 614478 พังโคนวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
2)นางสาวปิยะธิดา สัพโส
3)นางสาวจิราวรรณ สัพโส
1)ปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา
28 619190 วัดทองนพคุณ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนิษฐา นวลสาย
2)เด็กหญิงเมขลา เพิ่มสมบุญ
3)เด็กหญิงนันท์นภัส มาศิลป์
1)นางสาวปิยนาถ แข่งขัน
2)นางสาวจิราวรรณ จันทร์หนองหว้า
29 618321 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัลยา หอมจันทร์
2)เด็กหญิงกุลปรียา พันธ์แก่น
3)เด็กหญิงกนกกร คันธสมบูรณ์
1)นางสาวฉวีวรรณ ศรีวิเศษ
2)นาวสาวณัฐวีณ์ ลิมปกาญจน์
30 611125 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเจนนี่ เมียนคง
2)เด็กหญิงกิตติญา เกษรดอกไม้
3)เด็กชายธนวิทย์ ทองเชื้อ
1)นางสาวฉวีวรรณ ศรีวิเศษ
2)นาวสาวณัฐวีณ์ ลิมปกาญจน์
31 616317 บ้านนา " นายกพิทยากร " ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนดล ปะตังเวสา
2)เด็กชายธนศิลป์ ประเสริฐศรี
3)เด็กชายพงศธร เจียวรัมย์
1)นางกิตินัทธ์ ขันอาษา
2)นางสำรี ชะเอม
32 616964 มหรรณพาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายณัฐนันท์ กีรตินภสินธุ์
1)นางสาวกาญจนา วรสิงห์
33 611286 พังโคนวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
2)นางสาวปิยะธิดา สัพโส
3)นางสาวจิราวรรณ สัพโส
1)ปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา
34 611535 มหรรณพาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนภาพรรณ กงศรี
2)นางสาวอารีรัตน์ ชัยเจริญ
3)นายภูริต ทรงสุรเวทย์
1)นางสาวกาญจนา วรสิงห์
35 617244 อยุธยานุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนิธิมา สุขสมสุทธิ์
2)เด็กหญิงศศิชา หวังผล
3)เด็กหญิงศศิธร สุขพืชกิจ
1)สิบโท อิศราชัย คุณประทุม
2)นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม
36 611613 อยุธยานุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายจีรยุทธ กล่ำฉ่ำ
2)นางสาวอาภัสรา นิเวศน์
3)นางสาวกมลวรรณ เทียนหอม
1)สิบโท อิศราชัย คุณประทุม
2)นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม
37 617351 ศรีวิชัยวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภเชษฐ์ เศารยะสิทยา
2)นางสาวรัชณี เทียนทอง
3)นางสาวพีรณัฐ นุ่มน้อย
1)นายนายวิศระ เชียงหว่อง
2)นางสาวนัทธมน ข้างทอง
38 618392 สุรศักดิ์มนตรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูริเศรษฐ์ รัตนไพศาล
2)เด็กหญิงศิริญาพร ท้าวด่อน
3)เด็กหญิงกัญญาภัค ดีคล้ายเผ่า
1)ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต ป้อมอาษา
2)นายนันทนัช สุขแก้ว
39 615587 สุรศักดิ์มนตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกัณฑ์เอนก มั่งคั่ง
2)นายธนกิจ อึ้งประเสริฐ
3)นายภูริพัฒน์ อำพล
1)ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต ป้อมอาษา
2)นายนันทนัช สุขแก้ว
40 616900 สุเหร่าสามอิน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนันทิชา ลำลึก
2)เด็กหญิงมนัสนันท์ สัตพันธ์
3)เด็กหญิงไพลิน โอสถานุเคราะห์
1)นายจิรวัฒน์ จางจันทร์
2)นางสาวอมิตา พุ่มดอกไม้
41 619753 สุเหร่าสามอิน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีกาลุน
2)เด็กหญิงดวงทิพย์ จันทร์ปา
3)เด็กหญิงเพชรนภา เข็มทอง
1)นายจิรวัฒน์ จางจันทร์
2)นางสาวอมิตา พุ่มดอกไม้
42 618238 แก่งคอย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศิรินภา งวดชัย
2)นางสาวรักษ์สุดา จันทะบูรณ์
3)นางสาวณัฐวดี เรืองมะเริง
1)ว่าที่ ร.ต.เจษฎา สามี
2)นายสุพิรุฬห์ กล้วยป่า
43 613716 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพิชิตชัย ยันนาคี
2)นายอริธัชย์ รุ่งประเสริฐวงศ์
3)นายชนมภูมิ ประจันพล
1)นายกัปปิย เล้าเจริญ
2)นางสาวจิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ์
44 613469 ชลประทานวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐธิดา สายเพชร
2)เด็กหญิงพุธิตา เขียวจันทร์
3)เด็กชายกิตติโชติ แก้วบุญทิน
1)นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์มุนีนรากร
2)นายทศวรรษ โตเสือ
45 614415 อรัญประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณัชพล จันทร์เหลือง
2)เด็กชายธีราเมธ จันลอด
3)เด็กหญิงณัตฐิดา ดีมาก
1)นางนุชนารถ แสนมะฮุง
2)นายศักรินทร์ คงเจริญ
46 619943 เทพศาลาประชาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนายเกียรติศักดิ์ ชวาลิตร
2)นางสาวพรศิริ ประสงค์ผล
3)นางสาวรัชนก เรียงแหร่ม
1)นางสาวชญาณิศา ศรีสว่าง
2)นายภาตะวัน โตปินใจ
47 616281 เทพศาลาประชาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกิตติพงษ์ น่วมศิริ
2)เด็กชายคุณานนท์ นัติสุทธิ์
3)เด็กชายเจษฎากร สระดิษฐ์
1)นางสาวชญาณิศา ศรีสว่าง
2)นายภาตะวัน โตปินใจ
48 618670 สระยายโสมวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวงศกร บัวตูม
2)นางสาวรัติกาล เยาวราช
3)นางสาวกนกพร บุรโส
1)นางสาวแววดาว แผนสมบูรณ์
2)นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดี
49 615927 สระยายโสมวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวราพร พันธ์สุด
2)เด็กหญิงไอรดา ล้อพสุภิญโญภาพ
3)เด็กชายอภิชาติ มณีโชติ
1)นางสาวนภัทร ช่วยศรี
2)นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย
50 619717 ชุมแสงชนูทิศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวโสมศิริ มูลสา
2)นางสาววรรณภา ศรีอริยานนท์
3)นางสาวรุ่งธิวา ประจำวงษ์
1)นายนภัสกรณ์ จิตรเกษม
2)นางสาวกมลทิพย์ สถิตย์พงษ์
51 615653 ชุมแสงชนูทิศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชยิน บุญดล
2)เด็กชายเมธาวิน จันทร์ภู่
3)เด็กหญิงทิพย์ธารา โพทะ
1)นายนภัสกรณ์ จิตรเกษม
2)นางสาวกมลทิพย์ สถิตย์พงษ์
52 616847 ไทยคริสเตียน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภูปกรณ์ ปิติสุวรรณรัตน์
2)เด็กหญิงพิริยาภรณ์ กุลโชควณิช
3)เด็กชายปิยวัฒน์ วีรเดชะ
1)นายวินัย แก้วหล้า
53 612164 โยธินบูรณะ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายนาราธิษณ์ ประถมกรึก
2)นายสัณหณัฐ ลิมปิสวัสดิ์
3)นายโกเมนท์ ชูดำ
1)ว่าที่ ร.ต. ภาสชัย แถบกำปัง
2)นายธนากร อ่อนสำลี
54 616345 ไทยคริสเตียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกิตติธร กิติคุณไพโรจน์
2)เด็กชายกรชนนท์ จรีรัตนประกร
3)เด็กหญิงไอยวรินทร์ เลิศวงศ์กรกิจ
1)นายวินัย แก้วหล้า
55 613216 ฤทธิยะวรรณาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปฏิภาณ ดำรงค์กิจมั่น
2)เด็กหญิงพิมพกานต์ ดารา
3)เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฤกษ์บุญชัย
1)นายภูเบศ บุญส่ง
2)นางสาวภศภัค ชุมพล
56 616941 บัวขาว ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวุฒิไกร บุญอาษา
2)เด็กหญิงเพ็ญโสภา ศัตรูพ่าย
3)เด็กหญิงบุษยรัตน ราชสินธุ์
1)น.ส.อัญชลีพร ชมภูเพชร
57 618632 ไทยคริสเตียน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอภิชญ์ นุชผ่องใส
2)นายทัน หงษ์หยก
3)นางสาวอารีตา อุสมา
1)นางยุพาพร แต้มทอง
58 616335 มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีรเดช มลิวัลย์
2)เด็กชายศักรินทร์ บูรณพงศ์
3)เด็กชายอภิสิทธิ์ แสงพุฒ
1)นายอภิวัฒน์ สมสุไทย
59 611202 เชิดเจิมศิลป์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายชิษณุพงศ์ พยัฆศาสตร์
2)เด็กชายณัฏฐกิตติ์ วิบูลย์สิน
3)เด็กหญิงเด็กหญิงธนิษฐา หงวนเสงี่ยม
1)นายบุญช่วย เซ่งเครือ
2)นางเทียมจันทร์ มั่งนาค
60 617730 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกิตติพศ คามะดา
2)นางสาวจิตติมา กุลอัก
3)นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ
1)นายรุ่งเรือง จันภูถิ่น
61 614803 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปัณณทัต บดีศรีสวัสดิ์
2)เด็กหญิงประภาพร โพธิ์เงิน
3)เด็กหญิงมนตวัณย์ จินดาเทพกาญจน์
1)นางสาวพิไลลักษณ์ คำมาระ
62 618893 ไทยคริสเตียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายคีย์ สุวัจฉราภินันท์
2)เด็กชายภูมิพัชร์ คงศักดิ์สิริกุล
3)เด็กชายกิตติภูมิ หัทยาสมบูรณ์
1)นางยุพาพร แต้มทอง
63 617913 เชิดเจิมศิลบป์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภรธนา พุ่มเรือง
2)เด็กชายวชิรวิทย์ ไข่สังข์
3)เด็กหญิงปราณดา จันทะโร
1)นางสาวอัมภาวัน กานุวงษ์
2)นางสาวทิพาภรณ์ อยู่คอน
64 611993 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐณิชา อุปนันท์
2)เด็กหญิงพรรณอร เลปิน
3)เด็กหญิงนลินรัตน์ โลหะเสถียร
1)นางสาวนภัทร ยอดพิจิจร
65 615400 มัธยมวัดสิงห์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายจิตติพัฒน์ โค้วสมจีน
2)นางสาวจิติมา หกสุวรรณ
3)นางสาวจินดาทิพย์ สุพิศ
1)นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค์
2)นางสาวจินดา ผาดศรี
66 618660 ชลกันยานุกูล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงปาณิษา มีภู่เพ็ญ
1)นางสาวเกลียวใจ ชีชำนาญ
2)นายสุภยศ สิริโชคดีกุล
67 617355 ชลกันยานุกูล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอลิชา สัพโส
2)นายคงกฤช พุ่มพวง
3)นางสาววรัญญา เพ็งสว่าง
1)นางสาวเกลียวใจ ชีชำนาญ
2)นายสุภยศ สิริโชคดีกุล
68 611641 ชลกันยานุกูล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนิสยา เสมอทอง
2)เด็กหญิงณัชชา พวงน้อย
3)เด็กหญิงธญานี เจริญกูล
1)นางสาวเกลียวใจ ชีชำนาญ
2)นายสุภยศ สิริโชคดีกุล
69 618290 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอิศรา ศรีประยูร
2)นายน้ำหนึ่ง พิมพา
3)นางสาวปิยะรัตน์ หลอมประโคน
1)นางสาวอัจฉรา แสงเพ็ชร
2)นายภูพิงค์ สร้อยอินต๊ะ
70 611453 เซนต์โยเซฟ บางนา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวธันยวรัชญ์ เพชรจิราวุฒิ
2)นางสาวณัฏฐา ปัญคิวจณาณ์
3)นางสาวญานิศา แปงสอน
1)นางกวินนาถ วังธะพันธุ์
2)นางสาววรัชญา เเย้มเกษร
71 614149 อรัญประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภีระพัฒน์ เปี่ยมจิตต์
2)นายอภิวิชญ์ คำสอน
3)นายยศรมย์ ศิริพงษ์ศิล
1)นางนุชนารถ แสนมะฮุง
2)นายศักรินทร์ คงเจริญ
72 617226 ชลประทานวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุพเสกข์ ต้นยาง
2)นางสาวทิพหทัย น้อยประเสริฐ
3)นางสาวกนกวรรณ สายสีแก้ว
1)นายทศวรรษ โตเสือ
2)นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์มุนีนรากร
73 613207 บัวขาว ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวภัณฑิรา อารมณ์สวะ
2)นางสาวฤทัยชนก วรสาร
3)นางสาวณัฐทริกา ชินแข
1)น.ส.ดวงสมร อัฐนาค
74 613904 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปราณปรีย์ชา ศรีพรมษา
2)เด็กชายอรรถชัย หอดขุนทด
3)เด็กหญิงวิมลสิริ จุลไธสง
1)นางสาวอัจฉรา แสงเพ็ชร
2)นายภูพิงค์ สร้อยอินต๊ะ
75 616714 สุเหร่าทรายกองดิน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิริยากร วรุณศรี
2)เด็กชายมินธดา วันหวัง
3)เด็กหญิงอันดา ดมาลี
1)นางสาววราภรณ์ พูลสิน
2)นายกชศักดิ์ คำวิชิต
76 619105 มัธยมวัดสิงห์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายไตรทศ เตชะภาณุรักษ์
2)เด็กชายสุริยะ สมบุญมาก
3)เด็กชายเกรียงศักดิ์ สาระชาติ
1)นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค์
2)นางสาวจินดา ผาดศรี
77 612078 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวณัฐฐา บูชา
2)นางสาวศิริลักษณ์ ศิลา
3)นายรัตนพล ภาคนภา
1)นางสาวปูชนียา รินลา
78 611917 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายเอกฉัตร สุมะนัสชัย
2)เด็กชายวรัญญู หิรัณจารุกร
3)เด็กชายชยธร ขาวทอง
1)นางสาวการย์ชยาลักษณ์ บุญยา
79 612155 โพธาวัฒนาเสนี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวยุพาพร แสนแซว
2)นางสาวอติพร สาริกา
3)นางสาวรุจิรา นวลนาง
1)นางสาวฐิตาพร ตรียินดี
2)นางสาวนุชนาถ จูงใจ
80 612503 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชุตินันท์ รอดดำ
2)เด็กหญิงสิริวิมล สุภาเรือง
3)เด็กชายชณภล พริ้งเพลิด
1)นางสาวเบญจวรรณ อรุณ
2)นายธิติ ศรีโต
81 618940 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธัญยธรณ์ จันทร์ฉาย
2)เด็กหญิงนภาพักตร์ จุฬาธรรมกุล
3)เด็กหญิงอัศมาวรรณ วู้ดค้อค
1)นางสาวพรกมล จันทรีย์
2)นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
82 617693 สุเหร่าทรายกองดิน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจิรัชญา อับดุลลอมาน
2)เด็กหญิงอารดา เล็มเมาะ
3)เด็กหญิงภัทรธิดา จันบัว
1)นางสาวบุญมี สุขภิรมย์
2)นางสาวอำพร บุญเรือง
83 618878 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสุรพัศ หกหนู
2)นายสราวุธ ดอกจันทร์
3)นางสาวปรินดา ปลื้มอารมณ์
1)นางสาวปูชนียา รินลา
2)นายกิตติคุณ มะยาแม
84 617717 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวธนพรรณ ถนอมพุดซา
2)นางสาววริศรา ลีกุล
3)นางสาวอมลรดา มงคลเสาร์สุข
1)นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
2)นางสาวพรกมล จันทรีย์
85 613099 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกิตติญาดา กองคำ
2)นางสาวจุฑารัตน์ อิณปุรณ
3)นางสาวภัคศิณี ศรีวิไลย
1)นางสาวชลธิชา แสงอิ่ม
2)นางเสาวลักษณ์ สันประภา
86 619665 บางแก้วประชาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวิชยา เดือนจันทร์
2)เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง
3)เด็กหญิงอาชิตา ล่วงลือ
1)นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
2)นางสาวจันทรนิภา อนุพงษ์พันธุ์
87 613144 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชัยธวัช พินอุไร
2)เด็กหญิงแสงจันทร์ วงศ์กำภู
3)เด็กหญิงวรพร คูหกูล
1)นายปราเมศ กรกรรณ์
2)นางสาวอรสา ยิ้มฉาย
88 615545 มัธยมบ้านบางกะปิ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพรรวินทร์ ตรียัง
2)นางสาวปิยฉัตร ชลสินธุ์
3)นางสาวญาณิศา ผุดให้
1)นายขวัญชัย เลิศทรัพย์ไพศาล
2)นางสาวประคอง วอนอก
89 619814 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปิยาภร อินตรา
2)เด็กหญิงรวิศรา วิภวานนท์
3)เด็กหญิงกชกร คชวงษ์
1)นายอัฑฒกานต์ สายแก้ว
2)นางผ่องศรี เรืองรอง
90 614385 มัธยมบ้านบางกะปิ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสิรวิชญ์ นิธีโรจนสกุล
2)เด็กชายธนากร เอกภูมิ
3)เด็กชายปฏิภาณ แสงใส
1)นายขวัญชัย เลิศทรัพย์ไพศาล
2)นางสาวประคอง วอนอก
91 619175 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปารมี ปาลียะ
2)นายณัฐวัฒน์ คงสุข
3)นางสาวอรัชพร แก้วกลม
1)นางสาวภัทราภรณ์ ทับเรือง
2)นายสิทธิชัย ทรัพย์ประเสริฐ
92 614813 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชยพล พรหมวิจิตร
2)เด็กหญิงปาณิสรา ปาลียะ
3)เด็กหญิงพิชญาภา ขุนแตง
1)นางสาวภัทราภรณ์ ทับเรือง
2)นายสิทธิชัย ทรัพย์ประเสริฐ
93 614008 ราชวินิต มัธยม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวศกร จันทร
2)เด็กหญิงศศิธร แนวดี
3)เด็กหญิงศิรินารี ไกรพึ่งดี
1)นายสันติภาพ พูลสวัสดิ์
2)นางสาวเสาวนีย์ นวลน้อย
94 619940 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกาญจนา ประสพสุข
2)นางสาวศิริกัญญา สุขเกษม
3)นายส่งบุญ มาเทศ
1)นายคณิศร ภัยชำนาญ
2)นางสาวณัฐธิดา สุวรรณนัจศิริ
95 612585 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวรวิษฎา แช่มช้อย
2)นางสาวขนิษฐา จรตระการ
1)นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ
2)นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน
96 619265 พรตพิทยพยัต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัชชา รวีวรรณากร
2)เด็กชายฐิรวัฒน์ ทองทา
3)เด็กหญิงสายธาร บางบ่อ
1)นางสาวหวานใจ ประโยธิน
2)นายชัยวัฒน์ สมสุข
97 618942 เมืองพลพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนุ่น ทองดี
2)นางสาวอาทิตยา ศรีสารคาม
3)นายณัฐนนท์ สุวรรณศรี
1)นางสุภารัตน์ พลยางนอก
2)นางสาวนิธิมา รินสาธร
98 618387 บางแก้วประชาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวดารินทิพย์ ดีพร้อมญาติ
2)นางสาวกฤติยาณี สุริยวงษ์
3)นางสาวมัณฑนากร ศรีมาตร
1)นายธนวัฒน์ ทรงเขตร
2)นางสมถวิล จันทร์งาม
99 614567 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงอินทุกานต์ พัฒนสิงปกรณ์
2)เด็กชายธนภัทร จิตจักร
1)นายวชิรวิทย์ สายโท
2)นายธนวัต เปรมปรีชา
100 617125 ศึกษาสงเคราะห์เเม่ฮ่องสอน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายติณณภพ ภูมีศรี
2)เด็กหญิงพรพรรณ ผกานิรมล
3)เด็กหญิงวรัญธร วงศ์สำราญชัย
1)นายปรียะพงษ์ นาวัน
2)นายอธิคม สุธรรม
101 614707 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นางสาวอรอุมา อ่อนน้อม
2)เด็กหญิงชิดเดือน โรจนะ
3)เด็กหญิงจิราภรณ์ พ่วงทองคำ
1)นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ
2)นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน
102 616551 สุรนารีวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนันท์ลภัส ชัยดี
2)เด็กหญิงนภัสวรรณ พวมขุนทด
1)นางสาวศลิษา กังศรานนท์
2)นางสาวภรภัทร พลาทิพย์
103 617333 เมืองพลพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศรัญย์พร สงทาน
2)เด็กชายภรต อาษานอก
3)เด็กชายศิโรดม ศรีเกียรติ
1)นางสาวศศิมา นันทิยเภรี
2)นางสาวชื่นกมล เทินไพร
104 612838 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงไปรยา ตาดทอง
2)นางสาวณัฐชยา ฉิมเชื้อ
3)เด็กหญิงพันธ์วิรา มาลัย
1)นายพงศ์ภัค สำฤทธิ์
2)นายอัฑฒกานต์ สายแก้ว
105 614118 โพธาวัฒนาเสนี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเจษฎา กลิ่นเล็ก
2)เด็กหญิงกมลวรรณ โชติชูทิพย์
3)นางสาวพลาธิป เครือมา
1)นางสาวชญาพร มาเวหา
2)นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว
106 611673 โคกสำโรงวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงดวงดาว ชัยยา
2)เด็กหญิงกนกวรรณ จำปาดี
3)เด็กหญิงปภาวรินทร์ เชียงแสงทอง
1)นางสาวพัสตราภรณ์ ฉัตรทอง
2)นางสาวปภาอร ศรีสอน
107 615693 พรตพิทยพยัต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพิชามญธุ์ สงวนสัจ
2)นายอานันท์ แม้นนุสิท
3)นายคณิศร จุ้ยนิยม
1)นางสาวหวานใจ ประโยธิน
2)นายชัยวัฒน์ สมสุข
108 618879 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอนวัช อนวัชวรรณ
2)เด็กหญิงลักษณียา นาทันรีบ
3)เด็กหญิงนิรชา เพชรน้ำเอก
1)นางสาวการย์ชยาลักษณ์ บุญยา
109 613848 สิงห์บุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสันติสุข หอมหวล
2)เด็กหญิงสมัญญา บุญมี
3)เด็กหญิงรวิพัชร์ พึ่งเพียร
1)นางสาวกิติยา บุญมีสง่า
2)นางสิริมาส ทองมาดี
110 612254 ชลประทานวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทร์ดนัย คีตวัฒนกุล
2)เด็กชายเอกกร เล็กล้อม
3)เด็กชายอัครวินท์ ทรัพย์จี่
1)นางสาวชลิตา
111 616257 ชลประทานวิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอธิชา อัมพรายน์
2)เด็กหญิงวิรัลพัชร ขำไข
3)เด็กชายจารุพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร
1)นางสาวกนกอร จันปุ่ม
2)นางสาวปภัสสร ศรีวิสุทธิลักษณ์
112 617872 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ เลย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพุทธมนต์ พันธุ์หิรัญ
2)เด็กชายคมชาญ เหลืองตระกูล
3)เด็กหญิงนุษบา พงษ์เขตกิจ
1)นางสาวบังอร มูลโพธิ์
2)นางสาวชุลีพร ทำมาใหม่
113 616596 สิงห์บุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสมศักดิ์ ศรีเคลือบ
2)นางสาวกฤติยาณี ประเสริฐทรัพย์
3)นางสาวภัทรปภา น้อยนาค
1)นางสิริมาส ทองมาดี
2)นางสาวกิติยา บุญมีสง่า
114 611348 สุรธรรมพิทักษ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณัฐกานต์ ราชคฤห์
2)นายกฤตตินัย ศรีณรงค์
3)นายธีธัช จันทร์ศิริ
1)นางสาวพรชนก สองคำชุม
2)นายกานต์ เอื้อเฟื้อกลาง
115 617920 วัดสีสุก ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงดวงวิภา มณีอ่อน
2)เด็กชายกฤตนัย พึ่งโพธ์
3)เด็กหญิงวีรภัทรา เกษา
1)นางสุภนาฎ วงศ์เพมเดชา
116 617753 ราชโบริกานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชยางกูร ปานบุษราคัม
2)นายพศพัศ คำศรี
3)นางสาวดาริกา แก้วเมืองทอง
1)นางชุติมา ปานบุษราคัม
2)นางสาวชวพร คูวิจิตรจารุ
117 617653 กบินทร์บุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศิรินาถ เงินโสม
2)นางสาวสาลี่ ลาจุ้ย
3)นางสาวสิริกร สร้อยสระคู
1)นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล
2)นายวิทิต โชครัตนาเจริญ
118 616716 สุรธรรมพิทักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอมราวดี เต็งผักแว่น
2)เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสุนทร
3)เด็กหญิงปภาวิรินท์ ทาแฮ
1)นางสาวสุทธิดา ทวนขุนทด
119 611966 ราชโบริกานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรภร แก้วธำรงค์
2)เด็กหญิงณัฐธิดา รื่นเย็น
3)เด็กหญิงธนวรรณ เรืองฤทธิ์
1)นางชุติมา ปานบุษราคัม
2)นางสาวชวพร คูวิจิตรจารุ
120 617860 เบ็ญจะมะมหาราช ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวชลธิฌา ภูมิคง
2)นางสาวกฤตลัญช์ธร สุตะพรหม
3)นางสาวอรปรียา จันสมุทร
1)นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์
2)นางประภาศรี วิเวก
121 615426 เบ็ญจะมะมหาราช ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงณภัทร อุทรามนตรี
2)เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนคำ
3)เด็กหญิงพิชญา ศรีประนม
1)นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์
2)นางประภาศรี วิเวก
122 614890 มหรรณพาราม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายฤทธิไกร เจริญจิตต์
2)เด็กชายสุทธิพงศ์ คลังทอง
3)เด็กชายพงศกร เพ็ชรวงษ์
1)นางอภิรดี วัศราติยานนท์
2)นายศุภรัตน์ แนวเนียม
123 614068 มัธยมวัดหนองจอก ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนพล มหามาตร์
2)นายจักรินทร์ ทิพย์พิลา
3)นายนวทัศน์ พุ่มพุทรา
1)สราวลี สะดวก
2)อัญชลี ซอกรัมย์
124 615984 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนโชติ ลิ้มชัยสกุล
2)เด็กชายเทวภัทร แก้วเขียว
3)เด็กชายณัฐดนย์ กิติชัยชาญ
1)นางสาวสำเนียง อรุณรุ่ง
2)นางสาวอรทัย แต่งงา่ม
125 619580 แก่งคอย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนรบดินทร์ ต้นสงวน
2)เด็กชายอัครเดช พิมพ์ดี
3)เด็กชายวรภพ เพิ่มวิชา
1)ว่าที่ ร.ต.เจษฎา สามี
2)นางสาวยุวรรณ โสมะมี
126 616167 มัธยมวัดหนองจอก ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายบุญฤทธิ์ อุทัยนนท์ศิริศรี
2)เด็กหญิงภูวารินทร์ ปัญญา
3)เด็กหญิงกมลพรหม ประสาทสิทธิ์
1)อัญชลี ซอกรัมย์
2)สราวลี สะดวก
127 616225 พระหฤทัยนนทบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภูริศ อุกฤษฏ์มโนรถ
2)นายธนบดี วงศ์อุดม
3)นางสาวภัสรา เย็นทรวง
1)ฐิฏิรฎาพรรณ มูลวงศ์
128 616103 พระหฤทัยนนทบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศิวัช วัฒนธัญญการ
2)เด็กชายยติภัทร ลือนาม
3)เด็กชายอานนท์ เนื่องพลี
1)ฐิฏิรฎาพรรณ มูลวงศ์
2)สันทนา แก้วบุปผา
129 618356 วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัลญา ศรีนิล
2)เด็กชายอดิเทพ เพ็ชรรัตน์
3)เด็กชายนันทวุฒิ วงศ์อำมาตย์
1)นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร
2)นายธงชัย ดีมูลพันธ์
130 618846 อนุกูลนารี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวภัคจิรา อุดมนา
2)นายเจริญวุฒิ บรรณสาร
3)นายศุภณัฐ หันชัยศรี
1)นางธันยชพร แสนชมภู
2)นางสาววิไลพร อ่อนภูเขา
131 614531 อู่ทอง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชลศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์
2)เด็กชายชาญวิทย์ สุทธิจิต
3)เด็กชายกอบเกียรติ คำภา
1)นางสาวจิราภรณ์ ภูผา
2)นางชลดา แลเพชรศรีทองดี
132 617253 วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพงศกร นามละคร
2)เด็กหญิงพลอยสวย คำแก้ว
3)เด็กชายนุตประวีณ์ อัยครรัมย์
1)นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร
2)นายธงชัย ดีมูลพันธ์
133 613285 พระหฤทัยนนทบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง
2)เด็กชายปทุมวัน พิณสุรงค์
3)เด็กหญิงวิรินทร์ญา นิธิวราเรืองชัย
1)ฐิฏิรฎาพรรณ มูลวงศ์
2)พิณชฎา มลิลา
134 612880 บางกะปิ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤตนันท์ มีสมบูรณ์
2)นางสาวพรสวรรค์ ฉิมพลี
3)นางสาวอนุทิพ สร้อยระย้า
1)นายกิตติบดี คะเณ์
135 614082 พระหฤทัยนนทบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวิรันญา เสือแสงทอง
2)เด็กชายปวีณ ศรีสร้างทอง
3)เด็กชายวีรภัทร์ ศรีล้ำ
1)ฐิฏิรฎาพรรณ มูลวงศ์
2)ชิษรุชา คำบันลือ
136 612751 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤษฏ์ตวัน เจริญราษฎร์
2)เด็กชายอิทธิวัฒน์ ชีวะธรรมมานนท์
3)เด็กชายสิรภัทร์ รักความสุข
1)อ.ขวัญเมือง บุดดาวัน
137 611070 บางกะปิ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นางสาวน้ำทิพย์ นิตยา
2)นางสาวณิชาภัสสร จันทร์โอ
3)นางสาวปฐมพร จันทะประเทศ
1)นางสาวอรุณี คามมุขกันทร
138 617137 วัดสระเกศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนโชติ คำภูษา
2)นายณฐพัฒน์ หนูพลับ
3)นายนธีธรรม เลิศอัศววิวัฒน์
1)นางสาวพิลัยพร ดอกมะขาม
2)นางพงษ์ภัค พิทยชินโชติ
139 617045 สามเสนวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวนิชา คโรทยานนท์
1)นางสาวศรีนภา บุตรภักดี
2)นางฮาซียะ แวเย็ง
140 619982 สาธิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพันธุ์นวิน สัมพันธนาการ
2)นางสาวเขมจิรา ไทยขำ
3)นางสาวกัญญาวีร์ ศรีสังข์งาม
1)อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
141 612213 ฤทธิณรงค์รอน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกุลซา เจ๊ะมะ
2)นางสาวกฤติยา ทองน้อย
3)นางสาวภาสินี ยินดี
1)นางสาวขวัญหทัย นุพรม
142 615600 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววราภรณ์ คำมณี
2)นางสาวกันติชา เพียรเจริญ
1)นายชิติสรรค์ ศรีษะสมุทร
2)นางสาวดรรชนี จิตคำรพ
143 612252 อู่ทอง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวเกศินี ตรีพรหมญาณ
2)นางสาวศุภิสรา คนแรงดี
3)นางสาวสุทธิดา ตาลเพชร
1)นางชลดา แลเพชรศรีทองดี
2)นางสาวจิราภรณ์ ภูผา
144 614328 วัดสระเกศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณฐพงศ์ ญารักษ์
2)เด็กชายปรัชญา พิมพ์พัทเลิศ
3)เด็กชายกลกร ทิพนันท์
1)นางสาวพิลัยพร ดอกมะขาม
2)นางพงษ์ภัค พิทยชินโชติ
145 618868 สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายปัณณ์ บูรณะบุญวงศ์
1)ธนวุฒิ ปัญญาพูนผล
2)พุฒิพงษ์ กำลังเพ็ชร์
146 616174 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนภสร สอนไผ่
2)เด็กหญิงพรนภา สุขโชติช่วง
3)เด็กหญิงสุนิตา พรมอยู่
1)น.ส.เบ็ญจมาศ พึ่งงาม
147 619064 โคกสำโรงวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฏฐพล รังคะวงษ์
2)นายศิริพัฒน์ รั่วลี
3)นางสาวจารุวรรณ คำสิงห์
1)นางสาวปภาอร ศรีสอน
2)นางสาวพัสตราภรณ์ ฉัตรทอง
148 614449 วัดบวรนิเวศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศุภโชค พุฒิพฤทธิ์ธาดา
2)เด็กชายปรัชญา โพธิ์ชัยหล้า
3)เด็กชายกิตติธัช จีรภัทร์
1)นายเชษฐกิตติ์ บุญสดวก
2)นายพิษณุ แตงกระโทก
149 613129 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภีมวัจน์ เพชรคง
2)นายธีรดนย์ พงษ์ดนตรี
3)นายธนาวุฒิ ยลถวิล
1)นายปฏิภาณ สุตระ
150 613784 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเสี่ยวอี้ ชุมเสนา
2)เด็กหญิงปัญญาพร เพ็งอาทิตย์
3)เด็กหญิงภูริญชา พูลเกษ
1)น.ส.บังอร วัดพงพี
151 612360 สุรนารีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรใต้
2)นางสาวดิษย์ลดาพร โสมจะบก
3)นางสาวกัลยาณี แสงนารี
1)นางรุ่งนภา ทองบุญมา
152 611015 วัดบวรนิเวศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายบุญฤทธิ์ จันทรสุข
2)นายชาญรวี ใจสะอาด
3)นายภูริภัทร มงคลชัยพัฒนะ
1)นายสุริยา อินพันทัง
2)นายสุรวิชญ์ เทียมมล
153 611220 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชินภัทร์ จินดาดวง
2)นายนายวีรภัฏ ยอดศรี
3)นายสหัสวรรษ หาญธนชาติ
1)นางสาวอัญ เรืองศาสตร์
2)นายสดใส ใจตรง
154 611728 วัดสีสุก ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวรินชุดา ผิวทอง
2)เด็กหญิงศิขรินทร์ จำปาทอง
3)เด็กหญิงวรรณิสา กลิ่นหอม
1)นางอุสาหะ กนิษฐสุต
155 612667 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสุทธิพงศ์ วงภักดี
2)เด็กหญิงชนิกานต์ ลัดกระทุ่ม
3)เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปิ่นปี
1)น.ส.บังอร วัดพงพี
156 613425 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอิทธิกร พรชัยพิมลพันธ์
2)เด็กชายณภัทร เนืองเศรฐพงศ์
3)เด็กหญิงกฤตอาภา คุณคณากรสกุล
1)นางสาวอัญ เรืองศาสตร์
2)นายสดใส ใจตรง
157 618731 ทวีธาภิเศก ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกัปตัน จิรธรรมานุวัตร
2)นายธเนศพลณัท แซ่ตั้ง
3)นายคเณษวร เรืองจรูญ
1)นายตรีฉัตร จันทร์ไพฑูรย์
2)นางสาวจุฑารัตน์ นาคมาลี
158 615378 ตราษตระการคุณ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนกร อินทเกษร
2)นายกีฬดิษ ผลสว่าง
3)นางสาวน้ำฟ้า บุญรีย์
1)นางจันทิรา ผาสุข
2)นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ์
159 613038 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวแพรวา ปลอดประโคน
2)นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง
3)นางสาวภัทราพร เขียวงาม
1)นางสาววิไลวรรณ ใยทอน
2)นายพิชัย ขวัญทอง
160 612721 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเนติธร จองโพธิ์
2)เด็กชายอนันตชัย ชูสวัสดิ์
3)เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชิณศรี
1)นางสาววิไลวรรณ ใยทอน
2)นายพิชัย ขวัญทอง
161 616488 ศึกษานารีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวณัฐพร หลอดเพชร
2)นายณํฐพล บางเพียรดี
3)นางสาวดารารัตน์ อินทกูล
1)นายปวริศร์ วงศ์สุวรรณ
162 613477 สามเสนวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงณัฐรินีย์ แพทย์จินดา
2)เด็กหญิงนันท์ลภัส แก้วทอง
3)เด็กชายภูริสิริ บุญสละ
1)นายณัฐพล กุลครอง
2)นางสาวภัสนันท์ นิธิพงษ์วรากุล
163 612805 สามเสนวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวชวัลญา สาตรแสง
2)นางสาวกชกร นุอุปละ
3)นายปวินท์ พฤกษเศรษฐ
1)นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว
2)นางสาวชิดชนก วันทวี
164 612676 สามเสนวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์
2)เด็กชายกฤตภาส รัตนเวสส์
3)เด็กหญิงจิตตราวัจจ์ ลออเงิน
1)นายภาคินนท์ แก้วประภาค
2)นายปรินทร์ ทองเผือก
165 612055 ตราษตระการคุณ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายนนทวัธ รัตนโชติ
2)เด็กชายจักรภัทร นำพา
3)นางสาวอภิญญา มหามาตย์
1)นางจันทิรา ผาสุข
2)นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ์
166 612571 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สิทธิเขตรกรณ์
2)เด็กหญิงพิชามญชุ์ โชติกเดชาณรงค์
3)เด็กหญิงอมลรดา แสนฉลาด
1)นางกรรณิการ์ พันธ์โตดี
2)นางสาวศุภนิดา น่วมใจดี
167 619551 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวรวลัญช์ เกษมไพบูลย์
2)เด็กหญิงอิงค์ริสา สว่างศรี
3)เด็กชายก้องตะวัน มั่นเจริญพร
1)นางกรรณิการ์ พันธ์โตดี
168 611028 เพ็ญพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนพล พุกสุข
2)เด็กหญิงวชิรญาณ์ หอมมาลา
3)เด็กหญิงฐิติญา แก้วเชียงหวาง
1)นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์
2)นางณภัค ช่วยแสง
169 611415 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธนากร ไกรนรา
2)เด็กชายกฤษฏ์ เกียรติศิริโรจน์
3)เด็กหญิงขวัญข้าว จันทบุรี
1)นายนรุต สิทธิฤทธิ์
2)นางสาวอุไรวรรณ สุดคีรี
170 614381 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธีลักษณ์ ทองเรือง
2)นายศุภกรณ์ พรหมเตียม
3)นางสาวศศิธร รัตนวัน
1)นายเพชร ศรีพุทธา
2)นายไชยวัฒน์ อุปครุฑ
171 615781 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพัชรี มณีสุวรรณ
2)นางสาวรัตนวรรณ สุขศิริพัฒน์
3)นายธีรภัทร เพ็ชรขาว
1)นางละออง สุขศรี
2)นายเสฏฐวุฒิ จันทะมณี
172 619719 อนุบาลนครศรีธรรมราช " ณ นคร อุทิศ" ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผลจรุง
2)เด็กหญิงฐานนันท์ ถาวรสาร
3)เด็กหญิงนภัทร ธรฤทธิ์
1)นายนรุต สิทธิฤทธิ์
2)นางสาวอุไรวรรณ สุดคีรี
173 618037 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเพชรเอก สุดใจ
2)เด็กชายวศิน วาศรีประเสริฐกุล
3)เด็กชายณฐชนน ตั้งนิตยวงศ์
1)นายไชยวัฒน์ อุปครุฑ
2)นายเพชร ศรีพุทธา
174 612884 นาหลวง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนิติภูมิ สอนผิว
2)นางสาวจีรชยา กำเเพงทอง
3)นางสาวพรรณารายณ์ ภูลี
1)นางพัชรินทร์ หงษ์ทอง
2)นายวรุฒน์ ศรีทองเหลือง
175 614253 ราชสีมาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายยศวริศ นาคขำพันธุ์
2)นายกิตติธัช มูลนานัด
3)นายทรรศนะศิลป์ จับโจร
1)นายมงคล เรียงณรงค์
2)นางสาวกวีณา บูรมิตร
176 612148 ราชสีมาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอาคม พันธุ์พลเทพ
2)เด็กชายสหภาพ ผู้รุ่งเรือง
3)เด็กชายปราชญา ฉันงูเหลือม
1)นายมงคล เรียงณรงค์
2)นางสาวกวีณา บูรมิตร
177 611984 บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนภัทร ศรีสังข์งาม
2)เด็กหญิงปิยบุตร ชินธนวงศ์
3)เด็กหญิงสิริลภัส บุญวาส
1)นายสุจินดา โพธิ์น้อย
178 613118 ลำปางกัลยาณี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวฟาติมา จารุจันทร์
2)นางสาวฟาริดา จารุจันทร์
3)นายพัชรพล ใจฟู
1)นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ
179 619111 ลำปางกัลยาณี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอธิฐาน ภิญโญยิ่ง
2)เด็กหญิงรติอาภา สุรงครัตน์
3)เด็กชายบรรธนา ใจกล้า
1)นางพรทิพา ผันผาย
2)นายอาทิตย์ ตั๋นมาเชื้อ
180 615748 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายทศพร พิมพ์สาลี
2)นายมรุพงศ์ หนูช้างเผือก
3)นายยวงศธร อ่อนสา
1)นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
2)นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
181 615486 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัชชา ทองตระกูล
2)เด็กหญิงนารีรัตน์ น้อยบุ่งค้า
3)เด็กชายธัชชัย พรมบุตร
1)นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
2)นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
182 614626 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเพชรรัตน์ สังวรจิต
2)เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ์มณี
3)เด็กชายวทัญญู ขนานชี
1)นางอัมพร ศรีภูมิ
2)นาย นุกูล แสงสมราษฎร
183 619573 สารวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสุภาพร ศรีวิเชียร
2)นายถิรวัสส์ อัครเดชเรืองศรี
3)นางสาวหทัยลักขณ์ พูลเพียร
1)นายอาณาจักร แท่งทอง
2)นางกนกลักษณ์ แท่งทอง
184 614677 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเปมิกา บุญเสริม
1)นายสุทธิชัย อรุณโน
185 615989 สาารวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูมินทร์ หนูอินทร์
2)เด็กชายปัณณวัฒน์ ทาเทซาคี
3)เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ โพธิ์นาแค
1)นางกนกลักษณ์ แท่งทอง
2)นายอาณาจักร แท่งทอง
186 614499 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสุภาวดี ปาจิตต์
2)เด็กหญิงชัญญานุช ธรรมมุนี
3)เด็กหญิงบัวชมพู สะกะมะณี
1)นายสุทธิชัย อรุณโน
187 615137 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนัฐธิชา ทองอ่วม
2)เด็กหญิงศรุชา เอ่งฉ้วน
3)เด็กชายนิติรัฐ เกตุแก้ว
1)นางสาวนันทนิช อินเกตุ
2)นางสาวนภาพร หงษ์ทอง
188 619740 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสิรภพ เขม้นนามัด
2)นายธันย์ธนัช เจริญศิลป์
3)นายชยกร มณฑาทิพย์
1)นายวุทธิภัทร์พิสิษฐ์ ชินรางค์กุลโน
189 614668 เซนต์โยเซฟระยอง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชิดชนก เทียมราช
2)เด็กหญิงน้ำเพชร อภิญ
3)นางสาววิรัญดา กระจ่างโพธิ์
1)นางสาวทิพรดา สว่างไพร
190 615476 อนุบาสมุทรสาคร ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงศิริประภา ชื่นประดิษฐ์
2)เด็กชายพชร จิรนันทศักดิ์
3)เด็กชายสรวีย์ จารวีไพบูรณ์
1)นางยุพา รอดเนียม
191 619961 อนุบาลสมุทรสาคร ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงณัฎฐพัชร อินผา
2)เด็กหญิงเขมจิรา วงศ์เจริญสถิตย์
3)เด็กชายพลวรรธน์ จากผา
1)นางสาวบุปผา รอดเนียม
192 613631 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธาดา อำนวยกิจ
2)เด็กชายภัทรวรรธน์ เลิศเมธานนท์
3)เด็กชายหลักชัย แก้วบรรจง
1)นายชิติสรรค์ ศรีษะสมุทร
2)นางสาวดรรชนี จิตคำรพ
193 619129 วัดนวลนรดิศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนบดี มะยมทอง
2)นายพันธ์ณรงค์ ปัญญาเวชมนตรี
3)เด็กหญิงกมลชนก ฉลาดกิจ
1)นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์
194 615777 วัดไร่ขิงวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพุธิตา ชูราษี
2)นางสาวสุพรรณี มีทวี
3)นางสาวภมรวรรณ เพิ่มผล
1)นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
2)นางสาวไปรยา บุบผาโชติ
195 613169 วัดไร่ขิงวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอภิญญา พรมสายแก้ว
2)เด็กหญิงสุทธิตา สุขเกษมภัทร์
3)เด็กหญิงเบญจมาศ โนนเมืองหล้า
1)นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
2)นางสาวไปรยา บุบผาโชติ
196 619000 วัดนวลนรดิศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอภิสิทธิ์ เงินสมบัติ
2)นายชัยธวัช จันทะพันธ์
3)นายวชรากร อินต๊ะนา
1)นายพรพรรษ อัมพรพฤติ
2)นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์
197 614208 เซนต์คาเบรียล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมปวธัญญู
2)เด็กชายฐิติพันธ์ คณานุรักษ์
3)เด็กชายคณาพล วรรณงาม
1)ชยกร อุดมวงษ์
2)เอนก ทองหล่อ
198 614571 เซนต์คาเบรียล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพงศกร โฉลกคงถาวร
2)เด็กชายศุภเศรษฐ์ ตั้งรัตนาพิบูล
3)เด็กชายณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์
1)ชยกร อุดมวงษ์
2)เอนก ทองหล่อ
199 613842 เซนต์คาเบรียล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายพิชเทพ นาคสมบูรณ์
2)นายรวิชญ์ วาณิชย์นที
3)นายชนาธิป เดี่ยววิไล
1)เอนก ทองหล่อ
2)ชยกร อุดมวงษ์
200 611733 บางมูลนากภูมิวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูริณัฐ ท้วมเทศ
2)เด็กหญิงกรยา นัยธนิช
3)เด็กหญิงญาณภัทร บุญเข็ม
1)นางสาวพูนเพ็ญ โคตรสาขา
2)นายปฏิญญา วิเศษ
201 617394 เซนต์คาเบรียล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธาราวรรธน์ สุวรรณสุทธิ์
2)นายภัทรชนน แก้วภักดี
3)นายชัสส์พงศ์ อัสสมกร
1)เอนก ทองหล่อ
2)ชยกร อุดมวงษ์
202 614462 ถาวรานุกูล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนิติพล เติมธนะศักดิ์
2)นางสาวปัญญาพร สิงห์แก้ว
3)นางสาวสุพิชญา ปรีชาศิลป์
1)นายภาณุมาศ หอมบุญยงค์
2)นางธนวรรณ ฌอง-มิเชล
203 614893 ถาวรานุกูล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายคมชาญ ปานเนือง
2)เด็กหญิงนภัสสร ผึ้งภุมริน
3)เด็กชายณัฐพงศ์ ไม้อยู
1)นางธนวรรณ ฌอง-มิเชล
2)นายภาณุมาศ หอมบุญยงค์
204 619348 อุดรพิทยานุกูล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายฉัตรสิริ สรสิทธิ์
2)นายรัฐวิทย์ เคนทุม
1)นางปาจรีย์ นาระกุล
2)นางสาวสุทินา ขินานา
205 617770 ไทรน้อย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจิรานนท์ ศรีนกทอง
2)นางสาวศิริลักษณ์ นรจ้อย
3)นางสาวอรรจนาพร พ่วงอินทร์
1)นางสาวพานิตา ขุนฤทธิ์
2)นางสาวสาวิตรี แก้วคำรอด
206 618386 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวโกลัญญา ไตรภพโชติสกุล
2)นางสาวพิมพ์ชนก ลํ่าลอง
3)นางสาววรินทรา ฤาชา
1)นายอภิชาติ แน่นอุดร
2)นายพุฒิชา คุ้มทรัพย์
207 618849 พระตำหนักสวนกุหลาบ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณฎา ขอบทอง
2)เด็กหญิงขวัญกมล เริงวิจิตรา
3)เด็กหญิงนวลกมล ศิริพันธุ์
1)นางสาวภคพร นวมดี
2)นางนัยนา พงษ์สีดา
208 613465 ยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเพ็ญพิชชา อชโชติพงศ์
2)นายชโยดม เอี่ยววัฒนพงศ์
3)นายนัฐพล พรมกระทุ่มล้ม
1)นางสาวสายสุดา กิจเต่ง
2)นายทนงศักดิ์ ธาราชัย
209 618428 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงสิรินทิพย์ คนตรง
2)เด็กหญิงพัชร์ลดา ประกอบผล
3)เด็กหญิงรัตติกาล กุลานุวัติ
1)นางสาวนัฎฏชา แผ้วผา
2)นายชนะพันธ์ ม่วงอ่อน
210 618687 ไทรน้อย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศิรินทิพย์ มีทับแล้ว
2)เด็กหญิงหัทยา ภูผา
3)เด็กหญิงนุชนาฎ หรนพ
1)นางสาววิจิตรา จุใจล้ำ
2)นางสาวสาวิตรี แก้วคำรอด
211 616921 ยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพรบริบูรณ์ ศักดิ์พิสิษฐ์
2)นายชัยรัตน์ แก้วประดับ
3)เด็กชายณรงค์กร เรียบเลิศหิรัญ
1)นางสาวอารียา บูรณัติ
2)นายเศรษฐพงศ์ ทับพร
212 612029 ยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงทองกัญญาณัฐ ทองผุด
2)เด็กชายเหมรัศมิ์ ศรียอด
3)เด็กชายพงศพัศ ทองแสง
1)นายพรพิพัฒน์ กุลีน้อย
2)นางสาวเนตรดาว โจมแพง
213 615513 เทพศิรินทร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายนายณัฐนนท์ สุภาสอน
1)นางสาวพาณี เพชรอินทร์
2)นายเวทชัย สุภาพ
214 614767 ยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงประภาพรรณ แลเลิศ
2)เด็กหญิงเรระ ยะมะซากิ
3)เด็กชายสหพัฒน์ ส่งศักดิ์เสรี
1)นางสาวชุวนิดา ละออง
2)นางสาวอัญติกา ไกรธนกรกุล
215 617515 เทพศิรินทร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรัตนชาติ บวรโชติถาวร
2)เด็กชายณัชพล ศรีศรัณยูนนท์
3)เด็กชายอัครเดฃ บุญจันทร์
1)นางสาวพาณี เพชรอินทร์
2)นายเวทชัย สุภาพ
216 612480 เทพศิรินทร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณพวุฒิ ธงรัตนะ
2)นายณภัทร เปรี้ยวประสิทธิ
3)นายพิชญุตม์ วงศ์พันธุ์
1)นางสาวพาณี เพชรอินทร์
2)นายเวทชัย สุภาพ
217 611322 คงคาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายชยานันท์ แตงโช
2)นางสาวอภิชญา โลประโคน
3)นางสาวบัณฑิตา บุญทวี
1)นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ์
218 619812 ศรัทธาสมุทร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงวรณัน จิวประสาท
2)นางสาวสิริพร แสงสุวรรณ
1)นางสาววิไล เดชตุ้ม
219 617220 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอนุตรา เกื้อปัญญา
2)นางสาวพรนภา พุทธรักษา
3)นางสาวสุธิดา สนธะลี
1)นายธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ
220 616191 ศรัทธาสมุทร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงบุญณรักษ์ สีทอง
2)เด็กหญิงปุณยวีร์ รัตน์ธนพงษ์
3)นางสาวสิริกร โชควิเชียร
1)นางสาววิไล เดชตุ้ม
221 614382 ศรีอยุธยา ในพระุปถัมภ์ฯ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศิวกร ขอมเดช
2)เด็กชายปรวรรตฐ์ อมรสิริพาณิชย์
3)เด็กชายจิรายุ ลีฬหาวงศ์
1)นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ
2)นางสาวสุทธิตา อินพรม
222 611166 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกิตติพนธ์ เรืองบวรเกต
2)นางสาวชนิดา วีระปรศุ
3)นางสาวองอนงค์ วรรณวงษ์
1)นางสาวปาริชาต สุนทร
2)นางสาวสุนิต จันทร์คง
223 618580 นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกัมพล สวัสดี
2)นายนพนันต์ วิณโรจน์
3)นางสาวพรรวษา ไชยบิน
1)นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกร
2)นางใจปอง เรืองศรี
224 612877 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวรัชนีรมณ์ ทองเนื้ออ่อน
2)นายพรพรหม แก้วเกษศรี
3)นายปาณชัย สีแสง
1)นายวรัมถ์ สุภานันท์
2)นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ
225 612969 บางมูลนากภูมิวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสิรภพ จินดาหรา
2)นางสาวพัทธ์ธีรา ตินะคัด
3)นายนิพัทธ์ ภาสุรกาญจน์
1)นายศุภกรณ์ เพิ่มพูล
2)นางอุษณีย์ บุญคง
226 618130 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายทักษิณ ดำริโชค
2)เด็กชายภูริพัฒน์ ปาระบับ
3)เด็กชายพัสกร สร้อยทอง
1)นายธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ
227 611290 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนวมินทร์ พระสุวรรณ
2)นายอังกรู บุญเรืองเลอศักดิ์
3)นางสาวมีนา ด่านทอง
1)นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล
2)นายธนรรณพ ศรีเมือง
228 612604 นครบางยางพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเจนจิรา คงทน
2)เด็กหญิงปิยะรัตน์ ไตรพรม
1)นางสาววิจิตรา เอมทอง
2)นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์
229 617891 ชัยภูมิภักดีชุมพล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธรรมรัตน์ คำปัญญา
2)นายปรียวัฒน์ จอดนอก
1)นางสาววันเพ็ญ มั่งมี
2)นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์
230 614624 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายนายปุณณิพัชน์ เบ็ญจรัตน์
2)นายธัชกร เทียนสว่าง
3)เด็กชายวรัทย์ แสงกลับ
1)นายอภิชา กรีมาบุตร
2)นายเอกรินทร์ อินทร์ชุมนุม
231 617556 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกนกวรรณ ทองยอด
2)เด็กหญิงจุฑารัตน์ หงษ์คำ
3)เด็กหญิงธัญชนก พลดงนอก
1)นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล
2)นายธนรรณพ ศรีเมือง
232 615265 ชัยภูมิภักดีชุมพล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธิดากานต์ คำปัญญา
2)เด็กชายชลวัจ ภัชระพรกูล
1)นางสาวนิตยา จำเริญพงค์
2)นางพรประภา เพียกขุนทด
233 618796 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพิมพ์นารา ดีพาชู
2)นางสาวศุธิตา รุ่งเรือง
3)นางสาวฐาปนี โรจน์วงศ์สวัสดิ์
1)ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพร ชัยกูร
234 615535 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรายุทธ์ ดีกระจ่าง
2)เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญชาลี
3)เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา สีมาก
1)นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิต
2)นางสาวปรารถนา พิศพันธ์
235 614437 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภพธร หอมสินธุ์
2)เด็กหญิงวรรณพร บุญเจือ
3)เด็กหญิงจิดาภา กิตติลาภ
1)นางสาวเดือนเพ็ญ นามศักดิ์
236 619711 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวันชัย ทัดมาลา
2)นางสาวพชรพร ใจหาญ
3)นางสาวสิราวรรณ มีโต
1)นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิต
2)นางสาวปรารถนา พิศพันธ์
237 612281 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณฐมน เงินคำ
2)เด็กหญิงธัญชนก ม่วงศิริ
3)เด็กหญิงอี้ถิง ฟ่าน
1)นางสาวพรวีณา อยู่ดีรัมย์
238 618216 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัสส์ฐกัญญ์ กิจสัมนางกูร
2)เด็กหญิงสุวิชชา กิตติศักดิ์ดำรง
3)เด็กหญิงชญาน์นันท์ เจนจิราจิรโชติ
1)นางสาวพรวีณา อยู่ดีรัมย์
239 614735 วัดราชโอรส ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนกร อินทรยง
2)นางสาวมรกต ศิริวรรณา
3)นางสาวทิศยา ชิว
1)นายศุภชัย กิ่งรัตน์
2)นางสาวสุรีรัตน์ สุขเผือก
240 611461 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงบุษบาวรรณ วุฒิโส
2)เด็กหญิงพรธิภา งามยิ่งยวด
3)เด็กหญิงภัทรธิรา ศรีสังข์
1)นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
2)นายฉัตรชัย สงค์ประเสริฐ
241 613329 ศึกษาสงเคาะห์แม่ฮ่องสอน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพุทธชาต อมรอาจหาญ
2)นางสาวอรวรรณ ภาสมหาดิลก
3)นางสาวสร้อยนภา สรานนท์นาคกุล
1)นายปารวลักษณ์สวัสตียา หอมสมบัติ
2)นางสาวจิราภรณ์ บุญเรือนยา
242 618285 เบญจมราชูทิศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพรชนก วัฒกีเจริญ
2)นางสาวปิยอร ขอบขำ
3)นายปัฐยาวัต ทิพย์จักษุ
1)นางสาวกันต์ชนก คงมณี
2)นายวรุณ กาฬพันธ์
243 619125 วัดราชโอรส ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีรพล เสถียรวรวงค์
2)เด็กชายธีรพงศ์ สุขเกษม
3)เด็กชายธีรโชติ แซ่เฮ้า
1)นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์
2)นายพีระพงษ์ ภูนามน
244 614681 เบญจมราชูทิศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายไชยเชษฐ์ ณ นคร
2)นางสาวกมลชนก วิทยา
3)เด็กหญิงปพิชญา ชูศรี
1)นางสาวกันต์ชนก คงมณี
2)นายวรุณ กาฬพันธ์
245 616995 ชัยนาทพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธันยพร พักแพรก
2)เด็กหญิงกมลดา จ๋วงพานิช
3)เด็กหญิงปัณฑิตา พัดสอน
1)นายวิษณุ ประสิทธิกสิกร
2)นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณา
246 615272 วัดสังเวช ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายคาวี ประดิษฐ์วงศ์
2)นางสาวทิศาพร ระลอกน้ำ
3)นางสาวนิธิศา ทือเกาะ
1)นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏ
2)นางสาวภัคจิรา โพธิกิจ
247 611291 วัดสังเวช ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธราทิพย์ วงค์สีดา
2)เด็กหญิงภัทรวดี กองตองกาย
3)เด็กชายกฤษณพัฒน์ พุ่มพวง
1)นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏ
2)นางสาวภัคจิรา โพธิกิจ
248 613668 ศูนย์การเรียนรู้วัดวรจรรยาวาส ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนวัฒน์ นนท์เต็ม
2)เด็กชายอภิชาติ กิดาการสกุล
3)เด็กชายอัครนันท์ ชัยกิจโชติรัตน์
1)นางสาวปราณปรียา สุระพล
2)นางอุบลรัตน์ ดาววิชัย
249 611650 กาญจนานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณัฐรุจา พันธุ์เสือ
2)นางสาวอภิญญา บ่อวารี
3)นางสาวชลิตา สมศรี
1)นางสาววรรณภา งอกนาวัง
2)นายณัฐชนนท์ ยงทรัพย์อนันต์
250 614562 ฤทธิยะวรรณาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสมฤทัย ประทุมทิพย์
2)นางสาวนวินดา ประยูรศักดิ์
3)นางสาววัชรี วงศ์จันทร์อินทร์
1)นายภูเบศ บุญส่ง
2)นางสาวภศภัค ชุมพล
251 619591 วัดสุทธิวราราม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศุภกฤต ไขทอง
2)เด็กชายอัมรินทร์ จานสี
3)เด็กชายธีรภัทร จิเหลา
1)นางอุบลรัตน์ ดาววิชัย
2)นางสาวปราณปรียา สุระพล
252 612762 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกชกร คงสมัย
2)เด็กหญิงกุลจิรา ถิ่นวงษ์ม่อม
3)เด็กหญิงธีรยา พุ่มตันวงษ์
1)นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
2)นายวลายุทธ แย้มมาลี
253 611642 วัดสุทธิวราราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายโสภณ ดาววิชัย
2)นายภารดร อินตา
3)นายปริวรรต สวัสดิ์ชาติ
1)นางอุบลรัตน์ ดาววิชัย
2)นางสาวปราณปรียา สุระพล
254 619288 ทวีธาภิเศก ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายก้องเกียรติ เจริญบุญ
2)เด็กชายรพีพงษ์ ระวิพานิชย์
3)เด็กชายจักรพงศ์ เพชรดิน
1)นายตรีฉัตร จันทร์ไพฑูรย์
2)นางสาวจุฑารัตน์ นาคมาลี
255 611790 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศิรวินี คำสุดที
2)นางสาวสุวิกรานต์ เรือนราน
3)นางสาวประวีธิตา ขันตีกุล
1)ปรีชา รักษาสิริโรจน์
256 617579 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวรัตนพร รัตนพันธ์
2)นายภัคนันท์ เที่ยงอ่อน
1)นางสาวสุนิตย์ แก้วสีกิจ
257 612565 สองภาษาลาดพร้าว ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐศรัณย์ แสงเทียน
2)เด็กชายกร สร้อยสุวรรณ
3)เด็กหญิงมนณรัตน์ พลอยเกษม
1)นางสาวพจณี อาสนามิ
258 615196 สิริรัตนาธร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนภัสนันท์ เจริญรัตน์
1)นางสาวนาลิน คงชูดี
2)นางสาวปริยากร พรหมรักษ์
259 616136 สามพรานวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงรัญชิดา สุกใส
2)เด็กหญิงอำพร เปอหมื่น
3)เด็กหญิงฐิตารีย์ คล้ายเกลียง
1)นายบุญนิกร คำกองแก้ว
2)นางสาวสุภาวรรณ จิตทะเน
260 614104 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอรพรรณ หนองเทา
2)นางสาวสุทารัตน์ แพงแก้ว
3)นางสาวพุธิตา ดวงใจ
1)นายไพโรจน์ ชัยทิตย์
2)นางสาวณัฐสุดา ต๊ะก๋า
261 619955 สามพรานวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวน้ำทิพย์ ศรีต่างวงษ์
2)นางสาวลลิดา หินซุย
3)นางสาวสมฤทัย อ่อนมั่นคง
1)นายบุญนิกร คำกองแก้ว
2)นางสาวสุภาวรรณ จิตทะเน
262 615359 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพิจักษณ์ มีประเทศ
2)นายกมลาสน์ ทองนพรัตน์
3)นางสาวนิษฐิดา เสือก้อน
1)นายภาณุวัฒน์ สุขพอดี
2)นายไณยณพิชญ์ คำชื่น
263 614740 ศรีสะเกษวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวปวันรัตน์ พันธ์ผา
1)นางสาวจตุพร สังธิกุล
2)นางสาวธิษณา อ่อนบึง
264 615403 ธัญบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสหมงคล วามนตรี
2)นายคมกริช ท้วมทอง
3)นางสาวสุภาภรณ์ สมบุญ
1)นายนรินทร์ เทพศิริ
2)นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา
265 619669 ยุพราชวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนพูน ดารารัตน์
2)นายถนัดกิจ ตานัง
3)นางสาวทัศน์มน ศรีสุวรรณ
1)นายกุลชาติ ชัยมงคล
2)นางยุพิน ผันผาย
266 615271 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภูริตฎ์ฐาวงค์ จันทร์พรม
2)นางสาวปัณฑิตา หมื่นปัญญา
3)นายธนกร นาเจริญ
1)นายชญาวัต สอิ้งรัมย์
2)นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ
267 618865 สายน้ำ สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิชญย์สุดา เพ็ชรพรประภาส
2)เด็กหญิงกัญญาภัค เหมวิลัย
3)เด็กหญิงอารดา เวียนนอก
1)นายไพโรจน์ ชัยทิตย์
2)นางสาวณัฐสุดา ต๊ะก๋า
268 618992 ศรีสะเกษวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสโรชา แก้วเชียงทอง
2)นางสาวจารุตา นาราช
3)นายธนวัฒน์ ขาวจตุรัส
1)นางสาวจตุพร สังธิกุล
2)นางสาวธิษณา อ่อนบึง
269 612147 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรพล พันธุ์ผา
2)เด็กหญิงกุลพรภัสร์ อานันต์ธนโชติ
3)เด็กหญิงยุพดี ปิยทับทิม
1)นายชญาวัต สอิ้งรัมย์
2)นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ
270 618222 ยุพราชวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเกรียงศักดิ์ สุใจ
2)เด็กหญิงพิชญา รูปต่ำ
3)เด็กหญิงพิชญาภา ไพศาลมรกต
1)นายกุลชาติ ชัยมงคล
2)นางยุพิน ผันผาย
271 618824 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเอกราช ค้นหาสุข
2)นางสาวอมรรัตน์ จิตร์ชื่น
3)นางสาวพรพิมล สระทองแก้ว
1)นายวลายุทธ แย้มมาลี
272 612577 รุ่งอรุณ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาววรรณภร งามหงษ์ทอง
1)ภิญโญ เสาร์วันดี
273 614352 รุ่งอรุณ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพิศุทธิ์ จำนงค์วุฒิโรจน์
2)เด็กหญิงสิริยา เมฆทวีพงศ์
3)เด็กหญิงนงนภัส ลีละศิธร
1)ภิญโญ เสาร์วันดี
274 613490 โชคชัยสามัคคี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปภังกร บลลา
2)เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิทธิเทศ
3)เด็กหญิงอาริยา แนบกระโทก
1)น.ส.กัญญณัช​ ใจจังหรีด
2)น.ส.นุชนาฎ รุ่งเรือง
275 615069 บางปะอินราชานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวศศิวิมล สนใจ
1)นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
2)นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
276 612985 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายฆรวัษฐ์ ธารา
2)เด็กหญิงกมลชนก หิ้นเตี้ยน
3)เด็กหญิงกรวรรณ กรประสิทธิ์วัฒน์
1)นางสาวธนันพิชญ์ ปณชัยธีรดนย์
277 614608 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววริศรา ทองงามเพ็ง
1)นางสาวธนันพิชญ์ ปณชัยธีรดนย์
278 616458 วัดราษฎร์บำรุง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐธิดา อภัยวงค์
2)เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ใจดำ
3)เด็กหญิงเผดิมพันธุ์ รักษาพล
1)นางสาววนาลี ชื่นอารมณ์
2)นางสาวปริศนา จันทรจรูญ
279 616905 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวรัศมี ชิปะปา
2)นางสาวแพรพลอย ยิ้มแย้ม
3)นางสาวปัญญาวี วงศา
1)นางสาวสิยาพัฐ นานาพร
2)นายเดชา แก้วมล
280 615994 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นางสาวเบญญาภร ศรีสงกราน
2)เด็กหญิงอาทิตา คงขำ
3)เด็กหญิงธนัชชา แอบบัว
1)นายเดชา แก้วมล
2)นางสาวสิยาพัฐ นานาพร
281 614601 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวชญามุก ดิษฐสันเทียะ
2)นางสาวนรัญญา ใจธรรม
3)นายธวัชชัย ชะอุ่มเกษ
1)นางสาวฤดี เนียมหอม
2)นายจาตุรงค์ ชาลีชาติ
282 611055 วัดราษฎร์บำรุง ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรธิดา พวงนาค
2)เด็กหญิงปุณยาพร ผาทอง
3)เด็กชายพงศกร ตาบุดดา
1)นางสาววนาลี ชื่นอารมณ์
2)นางสาวปริศนา จันทรจรูญ
283 615649 ปัญญาศักดิ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพัสกร สงครามศรี
2)เด็กชายวริณรัฐ หงษ์โต
3)เด็กชายวชิรวิทย์ หีตเสมียน
1)นายวงศกร ธวัชสุภา
2)นายธีรวัติ ยิงยอม
284 618986 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพัชชาภรณ์ พลทอง
2)เด็กหญิงอรุณวัตน์ ทองใบศรี
3)เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ พลทอง
1)นายจาตุรงค์ ชาลีชาติ
2)นางสาวฤดี เนียมหอม
285 618207 ปัญญาศักดิ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปุญวรีย์ ภูนาหลวง
2)เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์ เพชรดี
3)เด็กชายเจตน์จรณินท์ สิ้นภัย
1)นายวงศกร ธวัชสุภา
2)นายธีรวัติ ยิงยอม
286 617521 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภัสพล หลวงพล
2)นายวศุพงษ์ พรหมศรี
3)นายศุภวิชญ์ ประสิทธิ์นอก
1)นายสมดี ศรีบุญจันทร์
2)นายดริ้ง จรุงคนธ์
287 614329 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิรินดา ลาภศิริผล
2)เด็กชายกานต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ
3)เด็กชายกานต์ ทนกกล้าหาญ
1)นายสมดี ศรีบุญจันทร์
2)นายดริ้ง จรุงคนธ์
288 612989 ชัยนาทพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอัมพรพรรณ อาระชีวะ
2)นางสาวพิชญาภัค ชื่นบุญ
3)นางสาวนลินญา เงินช้าง
1)นางสาวชลีรัตน์ แสงเจริญ
2)นางสุชาดา จ๋วงพานิช
289 617504 อนุบาลราชบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปฏิญญา กาบแก้ว
2)เด็กชายธรรศธรรม เชาว์พานนท์
3)เด็กหญิงกุลวรา ตุลยาธาร
1)นางหฤทัย เพลากรณ์
2)นางสาวรัชนีกร รอดฤทธิ์
290 617009 กาญนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเงินแท้ ศรีม่วง
2)นางสาวฐิติพร ภานุมาศ
3)นางสาวนพวรรณ เอมตัน
1)นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
2)นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว
291 613195 ศีขรภูมิพิสัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศุภกฤต มณีดำ
2)เด็กหญิงวิภาวี ไทยงาม
3)เด็กหญิงกัลยา วิสัยเกตุ
1)นางคัทรียา บูระพันธ์
2)นางสาวนิรัตน์ มุมทอง
292 614527 อนุบาลราชบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปสุตา ปาลสุวรรณ
2)เด็กหญิงปริยากร บุญญกูล
3)เด็กชายเตือนตน สุรารักษ์
1)นางหฤทัย เพลากรณ์
2)นางสาวรัชนีกร รอดฤทธิ์
293 611400 กาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเนติธัช แก้วศรี
2)เด็กชายปัญญวัฒน์ สุขใจธรรม
3)เด็กชายนนทกร คงเด่น
1)นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
2)นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว
294 614667 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฎ้ายขวัญ บุณยะวิโรจ
2)เด็กหญิงลภัสร์ปภา อินภู่
3)เด็กหญิงวรณัชชา เตชะธนะชื่น
1)นางสาวนิสารัตน์ รอดบุญคง
2)นางราตรี ดิสถาพร
295 611830 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววาริน มาศวิเชียร
2)นางสาวกิตติญา อังคนิตย์
3)นางสาวลลนา ปวนสุรินทร์
1)นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง
2)นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย
296 616971 สองภาษาลาดพร้าว ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายเอกศศิน สุพิทยาพร
2)เด็กชายอรุษ วราสภานนท์
3)เด็กหญิงพิรญาณ์ อำไพธนากร
1)นางสาวฐิตารีย์ เตมิยาธนะพงษ์
2)นางวรรณภา ประเสริฐยิ่ง
297 611236 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพงศ์ภรณ์ เครือแก้ว
2)เด็กหญิงมนตร์ลดา กาฬสินธุ์
3)เด็กหญิงเกศญาณี ยอดเกตุ
1)นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง
2)นางสาวพรสุดา เปลื้องหน่าย
298 611871 ระยองวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชิษณุพงศ์ กองสมบัติสุข
2)เด็กหญิงปุณยวีร์ นิติสัมพันธ์
3)เด็กหญิงพรปวีณ์ พรมฮวด
1)นายสหัตพงศ์ พิทอนวร
2)นางสาววรางคณา คำภิรม
299 612291 สาธิตแห่งม.เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอัศม์เดช อภิรักษ์เดชาชัย
2)นางสาวอณัญญา มาศสุวรรณ
3)นายธนภัทร ประสิทธิศักดิ์
1)นางสาวนิธิวรรณ เชาว์นิธิ
300 611999 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนพมาศ สุทธิบุตร
2)นางสาวศิรภัสสร อินทรเต็ม
3)นายรัฐนันท์ จอมคำ
1)นายอุดม พรมจันทร์
301 611442 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนาย ธนบดี พรมสุภา
2)นางสาวกมลวรรณ ป้องศรี
3)นางสาวรัตนาภรณ์ กลัดสนิท
1)นาง อัมพร ศรีภูมิ
2)นาย นุกูล แสงสมราษฎร
302 619317 ปัญญาวรคุณ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายฆณพงษ์ เต็กตระกูล
2)นายอนุวัฒน์ แร่มี
3)นายธนดล ดีประคอง
1)นางเฉลิมศรี พลายพงษา
2)นางสาวศิริวรรณ อาจโต
303 613593 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรสรรพ์ ศรีตระกูล
2)เด็กชายสุเทพ กรทอง
3)นางสาวพิชามญชุ์ บุญมี
1)นายอุดม พรมจันทร์
304 614687 ปัญญาวรคุณ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธาวิน เรียงเล็กจำนงค์
2)เด็กชายไพบูลย์ รอดคำ
3)เด็กชายภาณุวัตต์ แจงบำรุง
1)นางสาวศิริวรรณ อาจโต
2)นางเฉลิมศรี พลายพงษา
305 613708 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสุรวุธ ฉูมิ
2)เด็กชายทศพร จิตรแก้ว
3)เด็กหญิงศุภากร ศุภรานนท์
1)นางยุพา ชูเนตร์
2)นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง
306 616893 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฐพงศ์ คลังทิพรัตน์
2)นายสุดเขต บุญถาวร
3)นางสาวสลิลทิพย์ ประยูรวรวงศ์
1)นางยุพา ชูเนตร์
2)นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง
307 616121 สาธิตแห่งม.เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรมน คำโพธิ์
2)เด็กชายกิตติภพ คอทอง
1)นางสาวนิธิวรรณ เชาว์นิธิ
308 617974 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพัฒนา เหลือบเหลือง
2)นางสาวปรียากร จิวากานนท์
3)นายอภิชัย จำปา
1)นางสาวธัญญลักษณ์ ชอบชูผล
2)ว่าที่ร้อยตรีฐานมาศ จันทรเเก้ว
309 619276 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกชพร สังข์เกื้อ
2)เด็กหญิงรุจรวี เเหลมสัก
3)เด็กชายออมสิน คำสุข
1)นางสาวธัญญลักษณ์ ชอบชูผล
2)ว่าที่ร้อยตรีฐานมาศ จันทรเเก้ว
310 611490 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายณัฐพงศ์ คลังทิพรัตน์
2)นายสุดเขต บุญถาวร
3)นางสาวสลิลทิพย์ ประยูรวรวงศ์
1)นางยุพา ชูเนตร์
2)นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง
311 616759 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพิชชา เหลาสกุล
2)นางสาวณริศรา ศรีสุนทร
3)นางสาวเจนจิรา อำภา
1)นายธนพจน์ ธงศิลา
2)น.ส.อ้อมหทัย เขียนพลกรัง
312 613793 ปทุมคงคา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายยสินทร เรณาวกูร
2)เด็กชายศิชาภัทร ขันธนะเวชชศักดิ์
3)เด็กชายอรรถกร นาราช
1)นายภูดิส ทิพสิริศักดิกร
2)นางสาวณัฏฐา คงปรีชา
313 613282 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปพิชญา ศรีพิมานวัฒน
1)นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์
314 618292 สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอมลณัฐ โกฏืชนม์
2)เด็กชายปณธรรม ศิวิไลกุล
3)เด็กชายอริญชย์ พรรณสังข์
1)ธนวุฒิ ปัญญาพูนผล
2)พุฒิพงษ์ กำลังเพ็ชร์
315 611711 สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงรัชพรสุขฐิ์ ฑีฆะเสถียร
2)เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร สัจวรรณ์
3)เด็กชายศมนนท์ ภักดีคำ
1)ธนวุฒิ ปัญญาพูนผล
2)พุฒิพงษ์ กำลังเพ็ชร์
316 617862 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชมญาดา วิไลเจริญตระกูล
2)เด็กหญิงอันตรา รัตนประภา
3)เด็กหญิงสมิตานัน อ้วนเกลี้ยง
1)นายอภิชา กรีมาบุตร
2)นายเอกรินทร์
317 613042 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอัษฎาวุธ บุญมี
2)นางสาวประอรรัตน์ พรมบึงลำ
3)นางสาวรวิษฎา อังศุชวลิต
1)นายมาณุภพ แย้มบุญชู
2)นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
318 616568 สตรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงชญาภา โรจน์สืบศักดิ์
2)เด็กหญิงมรรษวรรณ์ ศิริชัยสุทธิกร
3)เด็กหญิงนันทนัช ม่วงจินดา
1)นายชัยวัฒน์ อังคตรีรัตน์
2)ว่าที่ร้อยตรีชลสินธุ์ เเก้วสีขาว
319 619664 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมถ์" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอารยา สมานจิตต์
2)เด็กหญิงวริศรา พงษ์อุดมปัญญา
3)เด็กหญิงศิรากุล แซ่ลัก
1)นายมาณุภพ แย้มบุญชู
2)นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
320 611986 ศรีสะเกษวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธันยมัย สุพร
2)เด็กชายอำนาจธรรม กระจาย
3)เด็กชายธนพล ป้องแก้ว
1)นางสาวจตุพร สังธิกุล
321 613745 กาญจนานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัชชา จานทอง
2)เด็กหญิงพรนภา บุตรดี
3)เด็กหญิงทิพารมย์ สมัยนิยม
1)นางสาวมลธิวา สิงขรรักษ์
2)นางสาวระพีพรรณ สันติสงวนศักดิ์
322 614383 นครบางยางพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายจิรเมธ น้อยเมือง
2)นายบูรพา ด้วงสน
3)นางสาวพัชราภรณ์ พาครุฑ
1)นายญาณาธิป วงศ์สุภา
323 616457 แก้งคร้อวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฐนันท์ ภูพาน
2)นางสาวบุษบามินตรา สถิตชัย
3)นายธิติพงศ์ พลนิกร
1)นายจักรกริช แก้ววงษา
2)นายภูวดล ขันทอง
324 614455 อัสสัมชัญ แผนกประถม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภคิน งามดีวิไลศักดิ์
2)เด็กชายนรวิชญ์ เกตุแก้วมณีรัตน์
3)เด็กชายสุริยเดช เมธาบดี
1)น.ส.เพชรรัตน์ ชมจันทร์
325 611095 สาธิต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์
2)เด็กหญิงดลลดา ควรดี
3)เด็กชายกิตติธัช สำราญจิต
1)นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช
2)นายอภิชาติ คามีศักดิ์
326 612774 แก้งคร้อวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปฎิวัติ ปัดชาเขียว
2)เด็กหญิงกชพร หาเมืองกลาง
3)เด็กหญิงธิชานันท์ วงษ์ศิริพันธุ์
1)นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
2)นางสาวพิริยาพร โสภา
327 615264 อัสสัมชัญ แผนกประถม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทรวุฒิ บางอ้น
2)เด็กชายภคนันท์ ตาลเศวต
3)เด็กชายชลธี สระทองเถื่อน
1)นายชัชวาลย์ พูลสุข
328 615848 ยางตลาดวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวธนัญญา ภูจอมแก้ว
2)นางสาวจิตรขจี พลตื้อ
3)นางสาวสุกัลยา สีหาโบราณ
1)นางจารุวรรณ ปัททุม
2)นางกชกร ได้เกียรติ
329 613284 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวฑิตยา พันธ์เจริญ
2)นายเลิศภูมิ ทองจำรัส
3)นางสาวณัฐวรรณ งามสมมิตร
1)นายวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์
2)นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
330 611072 ยางตลาดวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอลิชา บุญจิราวัฒน์
2)เด็กหญิงสิริลักษ์ ทวีอินทร์
3)เด็กชายจักรพรรดิ์ ดอนไพร
1)นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์
2)นางจารุวรรณ ปัททุม
331 612922 โสมาภานุสสรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภูมินันท์ รัตนสุวรรณ
2)เด็กหญิงเบญญาภา พัฒนพันธ์ชัย
3)เด็กชายนพศิลป์ วัฒนานุสรณ์
1)นายวสุศักดิ์ วงธรรม
2)นายอาทิตย์ ทองนาค
332 618090 โสมาภานุสสรณ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปภาวริทร์ เฉลิมถิรวุฒิ
2)เด็กหญิงแผ่นผ้า ธัญญาวัฒน์
3)เด็กชายธนเดช เรืองอำพัน
1)นายวสุศักดิ์ วงธรรม
2)นายอาทิตย์ ทองนาค
333 617875 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวดวงกมล ชาละวันกุมภีร์
2)นายภูธเนศ นิยาย
3)นายคณากร ยิ่งภิญโญ
1)นางสาวสุพรรณี มีทรง
2)นายวันชาติ เฉิดฉินนภา
334 613442 พันธะวัฒนา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเขมจิรา คเชนทร์ไพศาล
2)เด็กหญิงนิศากร เนื่่องคำอินทร์
3)เด็กหญิงจิราพัชร พวงสมบัติ
1)นางสาวศิริรัตน์ เวชไชโย
335 613872 เรณูนครวิทยานุกูล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนวัฒน์ หาญธงชัย
2)ณัฐวัฒน์ วดีศิริศักดิ์
1)นายศราวุธ สุสิงห์
336 615431 หอวัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศิรสิทธิ์ ศรีสอาดรักษ์
2)นายพีธพงศ์ เตชะเลิศมณี
3)นายพงศ์ภัค ถิระพานิช
1)นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
2)นางจันทรา เหรียญทอง
337 614977 หอวัง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธารธรรม ฉันทอุไร
2)เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไชยพิณ
3)เด็กหญิงธนิยา แซ่อั๊ง
1)นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
2)นางจันทรา เหรียญทอง
338 611740 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนาธร สุตินกาศ
2)นางสาวธันย์ชนก รุจิเทศ
3)นางสาววรัญญา เกตุมณี
1)นางสาวสมถวิล เดชเสถียร
2)นางอมรา เพชรเเผ่ศรี
339 614050 วัดราชาธิวาส ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรัฏฐ์ อินต๊ะป้อง
2)เด็กหญิงรพีพรรณ โปขันเงิน
3)เด็กหญิงลัลนา เพชรพลอย
1)นางสาวกมลวรรณ แสนเสนาะ
2)นางสาวสุนารี ตรีวิเชียร
340 617031 ศรีมหาโพธิ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายณัฐดนัย สายปัน
2)นายสถิตย์พงษ์ เอี่ยมแพร์
3)นางสาวอัจฉรา ไพเราะ
1)นายสุนันท์ มากยอด
2)นางชลธิชา ใจเกษม
341 612639 พนมสารคาม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายสิรภพ วิศาลบรรณวิทย์
2)นายเจษฎา บุญอยู่
3)นางสาวสุธิดา ศักดิ์ศิริแม้นนิล
1)นายภานุพงษ์ กาญจนวรางกูร
2)นางสาวอรสา ยิ้มฉาย
342 612372 สมเด็จพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายอภิเดช ดีเสมอ
2)นายภูมินทร์ พิมมะโส
3)นายจักรภพ สารผล
1)นางสาวจีรภา บุดดีคำ
2)นางสาวพรชนก นดาบุตร
343 613525 พนมสารคาม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจรรยมณฑน์ นิราช
2)นางสาวบัณฑิตา อาจวิชัย
3)นางสาวขวัญชนก จิตรอาษา
1)นายภานุพงษ์ กาญจนวรางกูร
2)นายปราเมศ กรกรรณ์
344 612654 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนิติพัตร งามวงษ์
2)เด็กหญิงบงกชกร ก้อนทอง
3)เด็กหญิงอมรรัตน์ งามสมพล
1)นางสาวณภัทร อินโสม
345 615227 วัดอินทาราม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนันทภัค อินทรนัส
2)นายจีระศักดิ์ บัวสด
3)เด็กชายระพีพัฒน์ ช้างคนมี
1)นายอภิสิทธิ์ จบศรี
2)นายฆนรุจ สุสา
346 611694 ศีขรภูมิพิสัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภูมินทร์ เกณสาคู
2)นางสาวดารณี สมบัติวงค์
3)นางสาวบัณฑิตา นาดี
1)นายครองสุข หารไชย
2)นายสราวุธ แพงเจริญ
347 616323 วัดอินทาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเฉลิมชัย นิลวรรณ
2)นายศราวุธ เมฆหนู
3)นางสาวธันทิวา นุชสวาท
1)นายอภิสิทธิ์ จบศรี
2)นายฆนรุจ สุสา
348 611767 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายปฏิพัทธ์ ติฐิโต
2)เด็กชายณัฏฐชัย สืบนาค
3)เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีสะอาด
1)นางสาวภัทรภร ว่องไว
2)นางดวงเดือน ไชยวงศา
349 615983 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรศักดิ์ เหมสุข
2)เด็กชายฐิติวุฒิ เลิศละออรัตน์
3)เด็กหญิงเพ็ชรพราว เอมะ
1)นางสาวภัทรภร ว่องไว
2)นางดวงเดือน ไชยวงศา
350 619986 ราชวินิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววีรญา จรัสศิริเลิศ
2)นางสาวปรายฟ้า ตั้งจิตติวัฒนา
3)นายนิศารัตน์ เศรษฐถาวร
1)นางสาวรัชนก พรรณนนท์
351 612202 ราชวินิต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจินธณผกา รวมอมรพิทักษ์
2)เด็กหญิงภูษณีศา แก้วกันทา
3)เด็กหญิงณัชชา บุญภา
1)นางสาวสมจิต ห่อทอง
352 613788 มวกเหล็กวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวัฒนชัย ทาศรี
2)นายภูวดล กองเเก้วภูมิ
3)นายเจษฎาบดินทร์ สอนเสนาะ
1)กันต์ธร หิรัญลักษณ์
2)อนุรักษ์ ตรุษไทย
353 614070 ราชวินิต ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนฤเบศวร์ จรัญเพิ่มพูน
2)เด็กชายราชสีห์ สุขเรือง
3)เด็กชายกนิษฐ์ เล้าอรุณ
1)นางสาวกมลชนก บัวอุไร
2)นางสาวน้ำผึ้ง เมฆดี
354 617262 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤตวิทย์ เรืองศรี
2)นายธนวัฒน์ เเกล้วกล้า
3)นางสาวพิชชาภรณ์ พรรณรายณ์
1)นายชัยชาญ ปรางค์ประทานพร
2)นางจินตนา กันยาทอง
355 618133 ราชวินิต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณวรรฒ ทรวงบูรณกุล
2)เด็กชายตฤณ ปณีตจิตต์
3)เด็กชายสุทัศน์ศิริ พิลา
1)นางกาญจนาพร สังขรัตน์
2)นางสาวรังสินี อบชัย
356 611420 ตะพานหิน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤษมงคล สะสิน
2)นางสาวชนิดาภา สร้อยพูล
3)นางสาวประทานพร ปั้นช้าง
1)นายชัยสิทธิ์ แสงเย็น
2)นางสาวอรนุช พวงทอง
357 613978 ตะพานหิน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวิชญาพร ทาริยะชัย
2)เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมามาก
3)เด็กหญิงธนภรณ์ เชิดฉัน
1)นางสาวอรนุช พวงทอง
2)นางประเสริฐ วงคำ
358 618859 สิรินธร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกันติยา เมธาจิตติกรกุล
2)เด็กหญิงกฤศนรัตน์ พงษ์ชะอุ่มดี
3)เด็กหญิงณิชาพร สัมฤทธิ์ผ่อง
1)นางสาวปฐมาวดี สุปิงคลัด
2)นายจิรภาส ภูลี
359 614122 สตรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสุชัญญา เสริมทรัพย์
2)นางสาวชนาภา นิธิพูนโชค
3)นางสาวชมเพ็ญ ราชสีหา
1)ว่าที่ร้อยตรีชลสินธุ์ เเก้วสีขาว
2)นายชัยวัฒน์ อังคตรีรัตน์
360 614752 สิรินธร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวปิณฑิรา พิศลืม
2)นางสาวกุลิสรา ชิณภา
3)นางสาวพวงเพชร ทองใบ
1)นายนวัช หาทรัพย์
2)นางวิรงรอง จันทเขต
361 619881 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพิทยาภรณ์ พุทธสินธุ์
2)นายญาณภัคพล หาญดำรงกุล
3)นางสาวเดือนเต็มดวง ถนอมพิชัย
1)นายถิรเดช พรหมคช
2)นายกานตพงศ์ จันทร์ทอง
362 616258 สามร้อยยอดวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวปุณณรัตน์ ผสมทรัพย์
2)นางสาวพิมพ์มาดา มังคสิงห์
3)นางสาววรรลิดา ศุภศรีอิสระ
1)นางสาวภัทรานิษฐ์ แปงต่อม
2)นางสาวพรทิพย์ แดงชาติแท้
363 617378 สตรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสุทธสินี งามประดิษฐ์วงศ์
2)เด็กหญิงภวิษย์พร เเย้มงามเหลือ
3)เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณสุนทร
1)นายชัยวัฒน์ อังคตรีรัตน์
2)ว่าที่ร้อยตรีชลสินธุ์ เเก้วสีขาว
364 618872 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฐวัศ ยงประเดิม
2)นายพศวัต ศิรวัฒนามงคล
3)นายวริศ ลุยะพันธ์ุ
1)นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู
2)นายวิษณุ แซ่อุง
365 612582 บางปะกอกวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐณิชา นุชอินทร์
2)เด็กหญิงอณิษา วันดี
3)เด็กชายธนัชพงศ์ พฤทธิ์กุลโรจน์
1)นายไพวัลย์ สอนซ้าย
2)นายศิวพงษ์ แสงนอก
366 619195 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเปมิกา ณ ระนอง
2)เด็กชายภานุเมศ พันธ์วิริยะภากร
3)เด็กชายชนธัญ ตั้งหลักดี
1)นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู
2)นายวิษณุ แซ่อุง
367 618584 พิบูลประชาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอนันธชัย ภูกองไชย
2)เด็กหญิงศิริวรรณ โพธิลา
3)เด็กหญิงวิรยา เชียวอุไร
1)นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
2)นายวิวัฒนา ระวังพาล
368 617910 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวรกวิน ธารสุวรรณวงศ์
2)เด็กหญิงพิชญา บิลกุสลัน
3)เด็กหญิงบุณยานุช ชิตเดชะ
1)นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
2)นางสาวอัสมา ยะดี
369 615246 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายพีรพัฒน์ รักษาสิริโรจน์
1)ปรีชา รักษาสิริโรจน์
2)สุรีย์ สระศรีสม
370 616877 พิบูลประชาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายเหมพงศ์ วาสนานิกรกุลชัย
2)เด็กหญิงฐิติมา เลาว้าง
3)เด็กหญิงมนทิชา นิยมเขตร์
1)นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
371 615582 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเรณุกา เตชะปรีชาวงศ์
2)เด็กชายกีรติกร ใจกล้า
3)เด็กหญิงญัฐธินีย์ อมรอนุกูล
1)ปรีชา รักษาสิริโรจน์
2)สุรีย์ สระศรีสม
372 615892 มัธยมประชานิเวศน์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเศรษฐพิชญ์ รื่นรส
2)นางสาวพิชชาภา รุ่งเรือง
3)นายเอกอัคร พัฒนะจุฑานันท์
1)ปาลิน วรปรัชญาภาคิน
2)ธารรีรัตน์ ยิ่งยง
373 613095 สตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจิตรลดา ผาเจริญ
2)นางสาวชนากานต์ แก้วม่วง
3)นางสาวธีริศรา จรรโลงบุตร
1)นางสาวอัญชลี หอมจันทร์
374 612047 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนันท์นภัส ขุนทะ
2)เด็กชายไวภพ ดอกจันทร์
3)เด็กหญิงรัตนวลี ปัญจรี
1)ว่าที่ร้อยตรีฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์
2)น.ส.จันทิมา เมืองจุมพล
375 612075 พิบุลประชาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกุสุมา ทับทุมทอง
2)นางสาวชิดชนก โตรอด
3)นางสาวเบญจวรรณ เตชะรัตนธงชัย
1)นายวิวัฒนา ระวังพาล
2)นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
376 612216 สตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิยดา เชียงกาขัน
2)เด็กหญิงพรพรรณ พรมโต
3)เด็กหญิงสุชานรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
1)นางสาวอัญชลี หอมจันทร์
377 619473 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปิ่นศิริ แสงอุไร
2)เด็กหญิงศศิกานต์ ชูยิ้ม
3)เด็กหญิงชนรดี ภูฆัง
1)นางสาวปณฺิตา ไชยาคำ
378 613489 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจันทมณี ไพวิเศษ
2)นางสาวกัญญารัตน์ ชุบทสร
3)นายอาทิตย์ชยางกูณ กันภัย
1)นายยศ พฤกษ์ชัยกุล
379 616047 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนรเศรษฐ์ นันทะสิงห์
2)นายอำพล ขินแก้ว
3)นางสาวชุติมา งามขำ
1)นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา
2)นายสมพงษ์ ประเสริฐ
380 619090 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนริชา วงษ์งาม
2)เด็กหญิงคีตพัตร คำพล
3)เด็กหญิงชนิญษภรณ์ นาถืก
1)นายยศ พฤกษ์ชัยกุล
381 612586 ชิโนรสวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนุชนาฎ ไดนาดะ
2)เด็กชายพรราเมศวร์ กวีวรรณ
3)เด็กหญิงภัทรธิดา สังข์ประเสริฐ
1)นายเอก กีณณเกชยางค์กูร
382 611356 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนสาร วรรณลังกา
2)เด็กชายอรรถกร ปรางอยู่
3)เด็กหญิงกนกกร แดงเผือก
1)นางสาวแพรวพรรณ จันตะคุณ
2)นางสาวอรดา ชูเชิด
383 611547 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภัคพล ตราทอง
2)เด็กชายพัฒนศักดิ์ นันทวิสุทธิ์
3)เด็กชายปุณณ์ธนัท วิมุตตานนท์
1)นางสุทธิรัตน์ ศรีเกษม
2)นายกัปปิย เล้าเจริญ
384 612655 สุเหร่าสามอิน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงทักษิณา การเพียร
2)เด็กหญิงมินตรา เชียงรัมย์
3)เด็กชายพิชิตชัย ธรรมชาติคีรี
1)นายจิรวัฒน์ จางจันทร์
2)นางสาวอมิตา พุ่มดอกไม้
385 616669 อำมาตย์พานิชนุกูล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายทิวัฒน์ พูนแก้ว
2)เด็กชายนะดะวีย์ บุญยิ่ง
3)เด็กชายธนกฤต แดงเอียด
1)นางสาวพิมพ์จิรา ทองสีนวล
2)นายเอกจิตร กิ่งชุม
386 619082 กุยบุรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธีรพล พงษ์งาม
2)นางสาววลิตา อ่อนไหว
3)นางสาวอัญชฏาภรณ์ นาคทอง
1)นางอนงค์ ประสมศรี
2)นางสาวอัจฉรา ศรีสังข์งาม
387 616020 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปวริศร์ ประกอบนัน
2)นางสาวมนต์นภา บุญเกิด
3)นางสาวอารยา สินไชย
1)นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
2)นางสาวอัสมา ยะดี
388 612423 พระกุมารร้อยเอ็ด ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศิวัช บุญปก
2)นายญาณภัทร มากมั่งมี
1)นางสาวปิยะรัตน์ สงค์จันทร์
389 615315 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจันและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนาธา ศรีกิจจา
2)เด็กหญิงพรรณปพร สังข์สมบูรณ์
3)เด็กหญิงอภิษฎา พ่วงจินดา
1)นายกานตพงศ์ จันทร์ทอง
2)นายถิรเดช พรหมคช
390 616966 กระทุ่มแบน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวรโชติ อารักษ์รุ่งโรจน์
2)นางสาวนันท์นรินทร์ แสงอาทิตย์
3)นางสาวสรชา อินทร
1)นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา
391 612329 ศึกษานารีวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชนินาถ โคตะมี
2)เด็กหญิงอาภัสรา ธนปภาธำรง
3)เด็กชายนโม ชัยทวีรากุล
1)นายปรัชญ์ สร้อยพูล
2)นายสุรบท วาทินนิรันดร
392 617341 โชคชัยรังสิต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนณธรรม์ศร จิตเหล่าอาพร
2)เด็กหญิงกุลจิรา อึ๊งทอง
3)เด็กชายพุฒ บัวเรือง
1)นางสาวยุพิน สอนสตรี
2)นายธนากร ยิ้มณรงค์
393 617615 โชคชัยรังสิต ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรเวช หงษ์ทอง
2)เด็กชายศุภวิชญ์ อัครพิพัฒน์กุล
3)เด็กชายจตุรภัทร คณารักษ์
1)นางสาวยุพิน สอนสตรี
2)นายธนากร ยิ้มณรงค์
394 613920 สวรรค์อนันต์วิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอชิรญาณ์ สร้อยสน
2)เด็กหญิงสลิลทิพย์ เย็นทรวง
3)นายอัครพล แช่มชื่น
1)นางสาววาสนา บุญญา
2)นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
395 611586 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงตรีเนตร เขียวเล็ก
2)เด็กหญิงธัญวรัตน์ รู้ทัน
3)วนัฐชยา ปรางจันทร์
1)นางสาวสุพรรณี มีทรง
2)นางศุภกร เพ็ชรเทียร
396 618277 สวรรค์อนันต์วิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอารีรัตน์ ดาดาษ
2)นางสาวสุทธิปริยา อินนารี
3)นางสาวรัตนาพร ขอบทอง
1)นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
2)นางสาววาสนา บุญญา
397 616110 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปวีณพัชร์ กาญจนภักดีพงศ์
2)เด็กหญิงนภสพร ยิ้มเจริญ
3)เด็กหญิงนพคุณ ยอดมาลัย
1)ปรีชา รักษาสิริโรจน์
2)ทิพวิมล กิสันเทียะ
398 618046 ดุสิตวิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนันณัฏฐ์ ฉัตรมหาสกุล
2)เด็กหญิงโชติกา นพพลั้ง
3)เด็กชายนภัทร วิตะระกอน
1)นางสาวกานติมา พาบุญ
2)นางสาวสวรส ศรีเจริญ
399 615307 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิรีรินทร์ กิตติวัฒโนคุณ
2)เด็กหญิงชญานิศฏุ์ ใจแก้ว
3)เด็กหญิงธีฬญา ธีระคัมพร
1)ปรีชา รักษาสิริโรจน์
2)อนุสรา ศรีสุวรรณพร
400 611134 อยุธยาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายนรามินทร์ บุญเย็น
2)เด็กชายปัณณวิชฬ์ พลรักษ์
3)เด็กชายวศิน แสงมณี
1)นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข
401 612921 ดุสิตวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก
2)เด็กชายธีรเดช กาญจนพิศาล
3)เด็กหญิงดลพร วงดาว
1)นางสาวกานติมา พาบุญ
2)นางสาวสวรส ศรีเจริญ
402 613068 สตรีสิริเกศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวรรณพร มารเนตร
2)เด็กหญิงสมัชญา คชคลี
3)เด็กหญิงอริสา เทพวงศ์
1)นาง นิตยา วิเศษสังข์
2)นางสาว ศิริพร มีดี
403 617505 ภูซางวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายคุณากร ขัติคำ
2)นางสาวอรปรียา รวมสุข
3)นางสาวธีราพร พวงมาลา
1)นายปญณต อินทการ
2)นางลัดดา เดชสวัสดิ์
404 615853 ภูซางวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชัชพล แซ่ลี้
2)เด็กหญิงเมสินีย์ สุริยะปัญญา
3)เด็กหญิงรุ่งนภา ยอดแก้ว
1)นายปญณต อินทการ
2)นางลัดดา เดชสวัสดิ์
405 616399 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภกร ทองเพิ่ม
2)นางสาวเพชรลดา ช่วยแก้ว
3)นางสาวกุลธิดา นกน้อย
1)นางสาวดวงกมล ตระกูลพัว
406 616665 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายปรานต์ ณ ลำพูน
2)นางสาวแพรวา ลีลาเปี่ยมชูชาติ
3)นายปรีดี เจนธนวิจิตร
1)นางอุมารัตน์ ราหุล
2)นางสาวนฤมล เนตรบุตร
407 615979 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงวริษฐา เซ็นเสถียร
2)เด็กหญิงวริชยา ว่องตาประดิษฐ์
1)นางอุมารัตน์ ราหุล
2)นางสาวนฤมล เนตรบุตร
408 615925 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤษฏิ์ ภูเจริญ
2)นายชลชาติ ลีลาเปี่ยมชูชาติ
3)นายกันต์ เปี่ยมศรี
1)นางอุมารัตน์ ราหุล
2)นางสาวนฤมล เนตรบุตร
409 617780 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณพวิทย์ มโนสุจริตกุล
2)เด็กหญิงอะยูมิ มายเอะคาว่า
3)เด็กหญิงธนวรรณ ลิ้มสุวรรณกุล
1)นางอุมารัตน์ ราหุล
2)นางสาวนฤมล เนตรบุตร
410 618798 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายนเรนทร เกษมธรรมคุณ
2)เด็กหญิงณัฐรดา อุณหคงคา
3)เด็กชายกวิสร์ มาลาวิลาศ
1)นางอุมารัตน์ ราหุล
2)นายมณเฑียร สวัสดิจันทร์
411 614251 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกุลฑีรา สัมพันธ์รัษฏากร
2)เด็กหญิงชนัญดา เจือจาน
3)เด็กชายวศิลย์ หลุ่มบุญเรือง
1)นางอุมารัตน์ ราหุล
2)นางสาวจำรัส ชูหมุน
412 611951 มอ.วิทยานุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายฤทธิพันธ์ พันฤทธิ์ดำ
2)นางสาวกฤติยากร ชูแก้ว
3)นางสาวพิชญาภา ธีระวร
1)ครูสายทิพย์ ขุนอินทร์
413 613866 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกวิน สุวรรณ
2)เด็กชายธนกร กาวิทาโล
3)เด็กชายชินภัทร นาดี
1)นายปรีชาพล วราพุฒ
2)นางอาภรณ์ สมทิพย์
414 617529 นครขอนแก่น ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอธิปไตย โชติทอง
2)นายสิทธิเดช โชติทอง
3)นายอดิพงศ์ นาแพง
1)ว่าที่ ร.ท.กฤชัย ชุมแสง
415 616999 สตรีอ่างทอง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชัชวาลย์ เฉลยจรูญ
2)นายภูดิศ แตงโสภา
3)นางสาวธีรกานต์ บุญพรม
1)นางสาวกฤตยาพร ช่างปั้น
2)นางสาววิจิตรา นพรัตน์
416 616563 สตรีอ่างทอง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนิติธร พิศวง
2)เด็กหญิงเบญญาภา พัดภู่
3)เด็กหญิงนฤมล ขอพึ่ง
1)นางสาวกฤตยาพร ช่างปั้น
2)นางสาววิจิตรา นพรัตน์
417 613316 บางปะกอกวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเมธัส วิบูลย์ทรัพย์ทวี
2)นายปฏิพล ศรีเรืองไฮ้
3)นายวุฒิวัฒน์ สุวรรณศรีสาคร
1)นายชุติเดช สำเร็จ
418 616487 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชัญญา ทรงเนติเชาวลิต
2)เด็กหญิงสุภาวิดา แก้วศรีทอง
3)เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า
1)นายจตุโชค ขมิ้นทอง
419 617300 ปากเกร็ด ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายหรรษธร สันประเสริฐ
2)เด็กหญิงดุจนภา ปรียงค์
3)เด็กหญิงศศิธร ศรีแก้ว
1)นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2)นายสุวิชา ทะลือ
420 612285 ปากเกร็ด ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัทปยุต จุฑากิตติกูล
2)นางสาวสาวิตรี จงสำราญ
3)นางสาวณัฐณิชา ทองวิธิ
1)นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2)นายสุวิชา ทะลือ
421 617075 วลีรัตน์วิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฏฐริกา สุวรัตน์
2)เด็กหญิงธนัชพร นาบุญรักษ์
3)เด็กหญิงสุจิณณา บุบผาโภชน์
1)นายปิยพงษ์ มะโนโฮ้ง
2)นายจักพงษ์ บุญอุบล
422 615681 ศรีโคตรบูรณ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนทัต อำพรศรี
1)นายฉัตรพงศ์ ปิ่นปั่น
423 618487 อัสสัมชัญ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายถิรณัฎฐ์ หิมกร
2)เด็กชายคณพศ ปาริยะประเสริฐ
3)เด็กชายณภัทร ไพบูลย์พิทักษ์ผล
1)นางสาวสุพรรณี สุขีเกตุ
424 616767 วลีรัตน์วิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรณกร ศรีบุญเรือง
2)เด็กหญิงปารมี ทำดี
3)เด็กหญิงชิตญา ขาวสะอาด
1)นายปิยพงษ์ มะโนโฮ้ง
2)นายจักพงษ์ บุญอุบล
425 612614 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนวพล พจนา
2)นายธีรพัฒน์ มนต์วิเศษ
3)นายธนวัฒน์ ยอดยิ่ง
1)นายพลเทพ นวลทอง
2)นายวุฒิชัย เทียมยศ
426 613553 พิมายวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศศิกานต์ ค้าขาย
2)นายพีรพัฒน์ กว้างพิมาย
1)นางสาวปิยะมาศ พยัคฆเดช
427 618885 ปทุมเทพวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภีศเดช วลีพิทักษ์เดช
2)เด็กชายนัศรี่ มัสโอดี
3)เด็กชายวรินทร บรรพจันทร์
1)นายเจษฎา เขียนจูม
2)นายกรกฏ ธรรมโหร
428 615559 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวพัชชานาถ กฤตานันทน์
1)นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
2)นายวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์
429 619447 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธีรยุทธ วันวินัย
2)นายสุทธวีร์ เงินลาด
3)นายภูริภัทร ก้อนเงิน
1)นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน
2)นางลักขณา ฦาชา
430 617157 ปทุมเทพวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสิทธิพร โครตชมภู
2)นายวิวรรธน์ อินทร์วงศ์
3)นายอรรณพ โตมาลย์
1)นายกรกฏ ธรรมโหร
2)นายเจษฎา เขียนจูม
431 615301 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายภัทรศักดิ์ รูปท้วม
1)นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
2)นายวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์
432 613012 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกุลธิดา ประทุมเกษ
2)เด็กหญิงณภัทร กรบัณฑิตย์
3)เด็กหญิงนภัสกร ธรรมมา
1)นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน
2)นางสุภาสินีย์ พิพรรธ์วรกุล
433 613528 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงยาญา อิสราม
2)เด็กชายธนบูลย์ วันทอง
3)เด็กชายธนวัฒน์ เกลื่อนแก้ว
1)นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
2)นายวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์
434 614519 ลาซาล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรวัฒน์ พายกลาง
2)เด็กหญิงกนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กุล
3)เด็กชายณัทกร นุ่นโชติ
1)นายกฤษฎา พุ่มเรือง
2)นางสาวสุรางคณา นนทะสร
435 616823 สุราษฎร์ธานี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทรดนัย แก้วชู
2)เด็กหญิงญาตาวี ศิลมะโย
3)นายพงศกร พละเลิศ
1)นางอัจฉรา ขจรศักดิ์สิริกุล
2)นางพรทิพย์ ราชเสนา
436 617068 วัดลาดบัวขาว ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายด.ช.ปุญญพัฒน์ เข็มเพ็ชร์
2)เด็กหญิงรัชตานันท์ ชาวระหาญ
1)รัชนก ผันแก้ว
2)ซูฮัยลา เจ๊ะฮะ
437 618961 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายฐปนวัฒน์ บุญทร
2)เด็กหญิงชลธิชา ศรีวิลัย
3)เด็กหญิงธัญพร ต๊ะวิกา
1)นายยุรนันท์ สถานป่า
2)นางสุทธีรา นัยติ๊บ
438 612000 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภวิชญ์ เทียมแสน
2)นางสาวธัญญานุช อินต๊ะจวง
3)นางสาวชีวา อินกัน
1)นายยุรนันท์ สถานป่า
2)นางสุทธีรา นัยติ๊บ
439 618595 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอนพัทย์ เรืองหิรัญธนากิจ
2)เด็กชายณัฐดนัย สินธุพรม
3)เด็กชายสิรภพ สุวรรณมิ่ง
1)นายอานัส ฝะสกุล
2)นางสาวอ้อนจันทร์ ไถวศิลป์
440 619462 หนองแค ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงลลาวัลย์ ใจสุข
2)เด็กหญิงชนิกานต์ นาคาธร
3)เด็กชายอิงกฤษ มะโน
1)นางสาวสายฝน รามมะเริง
441 614162 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกิตติพัฒน์ บุญเดช
2)นายพงศธร ศรีใย
3)นางสาวณฑิรา อมรรัตนอนันต์
1)นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล
2)นายธีระพงษ์ สืบโสดา
442 612768 บางเลนวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธรรมรักษ์ สามงามไกร
2)เด็กหญิงรัตนพร ใจอักษร
3)เด็กหญิงปาริฉัตร ติธรรม
1)นายวัลลภ บุตรเกตุ
2)นายพันธกานต์ พราหมณกุล
443 614488 ศรีมหาโพธิ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนัทพงศ์ มีบัวทอง
2)นายธเนศ สงเคราะห์ราษฎร์
3)นายศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ
1)นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุข
2)นายภณเอกภพ ไม้กลาง
444 619539 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรัชตพล คติทองเอก
2)เด็กหญิงลัลน์พริม สุทธาทิพย์
3)เด็กหญิงเลิศบุตรี เวชศาสตร์
1)นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล
2)นายธีระพงษ์ สืบโสดา
445 619463 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ
2)เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล
3)เด็กชายณพงศ์ ณีรัตนพันธุ์
1)นายฤทธิชัย ประไพศักดิ์
446 618068 บ้านไผ่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูมิบดินทร์ ใยปางแก้ว
2)เด็กหญิงปภาดา ธาตุดี
3)นายศุภวิชญ์ บุญเพ็ง
1)รวีพร ปราการะนันทน์
2)ลดาวัลย์ นนทะเสน
447 611498 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปรรพ์ ทยานิธิ
2)นายเป็นธรรม สินธุเสน
3)นางสาวนิชาภา ชูครุวงศ์
1)นายฤทธิชัย ประไพศักดิ์
448 619834 บ้านไผ่ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวภัทราพร กระแสโสม
2)นางสาวปติมา สีหามาตร
3)นายสุรยุทธ นาซิน
1)รวีพร ปราการะนันทน์
2)ลดาวัลย์ นนทะเสน
449 612370 ประชินนุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายธนกฤต เมืองโคตร
2)เด็กหญิงณฐกมล มีผลกิจ
3)เด็กหญิงวิลาวัณย์ อยู่เสงี่ยม
1)นางสาวปิยจิตร เย็นสบาย
450 616024 ชิโนรสวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเปมิกา ลีธนวัฒน์
2)นายชินพิริยะ เล็กพิมาย
3)นายรัฐนนท์ สมศรี
1)นางสาวณัฏฐินี แสงสุข
2)นายภูษณทัศ ผลทับทิมธนา
451 618117 ประชินนุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงมนัสวี สาครสกุล
2)เด็กหญิงสุภานัน โตเขียว
3)เด็กหญิงณัฐนันท์ มีประเทศ
1)นาวสาวปิยจิตร เย็นสบาย
452 616862 หนองแซงวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจิรัชญา ดวงเดือน
2)นางสาวเฟื่องฟ้า เติมวิถี
3)นายวรินทร อามาตย์สมบัติ
1)นางสาวจินตนา​ สว่างภพ
2)นายปิยะพงษ์​ ไตรพรหม
453 615761 หนองแซงวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทรพงษ์​ กวยสอาด
2)เด็กชายสุทธิศักดิ์​ เยาว์วัย
3)เด็กชายอภิสิทธิ์ เสาวคนธ์
1)นางสาวจินตนา​ สว่างภพ
2)นายปิยะพงษ์​ ไตรพรหม
454 616742 อนุบาลปราณี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฐนน เพ็ชรปานกัน
2)เด็กชายศุภกร   ศิลปพงษ์
3)เด็กชายสุกีรทัศน์ แสงงาม
1)นายสุทัศน์ แสงงาม
2)นายจรูญ พุทธจักร
455 611421 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอัมรินทร์ บุญบวก
2)นางสาวศรินรัตน์ เกยสุวรรณ์
3)นายณัฐกิตติ์ คำหารพล
1)นายวชิรวิทย์ สายโท
2)นายธนวัต เปรมปรีชา
456 613162 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนกูล นันทสูน
2)เด็กหญิงภัคฤทัย เพียรงาม
3)เด็กหญิงชนินทร วงศ์ษาพาน
1)นายวชิรวิทย์ สายโท
2)นายธนวัต เปรมปรีชา
457 613464 อนุบาลปราณี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิชาพร กาฬภักดี
2)เด็กหญิงมณฑกาญจน์   ระเวกโสม
3)เด็กหญิงธัญญรัตน์   คงถาวร
1)นายสุทัศน์ แสงงาม
2)นางสาวสุภาวดี ศรีน้ำเงิน
458 619646 ห้วยเเถลงพิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสุเมธา ประบุญเรือง
2)นายมีนาวิน อุปถัมภ์
3)นางสาวบุณณิศา ริมไธสง
1)นางสาวจุฑามาศ แซ่ตั้ง
459 615044 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน
2)เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน
1)อาจารย์กานต์สินี สุขุมาลรังสี
460 614907 หัวหิน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายนิธิกร บุญหาร
2)เด็กหญิงสุชาวดี มะคนมอญ
3)เด็กหญิงวิภาพร พุ่มศรีเมือง
1)นางสาวนภารณ์ ใช้คำแช่ม
2)นางสาวพรรณทิภา ฉัตรภูมิ
461 617161 ผดุงนารี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤษฎานนท์ เถาว์ชาลี
2)เด็กชายชัยมงคล จันละคร
3)เด็กหญิงศรัณญา ชินนะศรี
1)นางวริน ภูสิม
2)นางสาวอิชยา อโนราช
462 615784 ผดุงนารี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวรัตติยา นนท์มุลตรี
2)นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา
3)นายพรพิทักษ์ สิงห์คำป้อง
1)นางสุดารัตน์ รังเสนา
2)นางฐิติญารัตน์ คลังพระศรี
463 612882 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนกิจ จะรีศรี
2)เด็กหญิงลลิตา ตีบจันทร์
3)เด็กหญิงปิยรัตน์ จินสิน
1)นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์
2)นางสาววรรณิภา ภูไทย
464 614951 ณ ดรุณ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกันต์ธีร์ เลขานนท์
1)รุ่งโรจน์ เย็นเปี่ยม
465 611144 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกิตติพันธ์ จิตจรัส
2)เด็กหญิงศาวิตรี คนินัย
3)เด็กหญิงธนภรณ์ มอญเกิ้ง
1)นางสาวจุฑาทิพ สระทองพรม
2)นายชยานันต์ ปราจโรจน์
466 612737 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเจษฎาภรณ์ ปวนคำ
2)นางสาววชิราภรณ์ เสือพิน
3)นางสาวปิยธิดา ล้อเจริญ
1)นางสาวจุฑาทิพ สระทองพรม
2)นายชยานันต์ ปรางโรจน์
467 618813 วัดบวรมงคล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวรสหกรณ์ เฮาะประเสริฐ
2)นางสาวเทวธิดา รัตนกำเนิด
1)นายธนัท อู๊ดน้อย
468 619793 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกิติชัย ภู่ทอง
2)เด็กชายภูวนาท หมวกอยู่
3)เด็กหญิงทักษวดี สุดกระแสร์
1)นางสาวพรนภา พลอยเรียง
2)นายภาคภูมิ ดวงสวัสดิ์
469 618551 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวปนัดดา บุตรเวียงพันธ์
2)นางสาวกชกร สีดา
3)นางสาวมุทิตา นุ่นปาน
1)นางสาวนิตยา ดัสกรปราชัย
2)นางสาวอรอุมา อิสลาม
470 617251 ทวารวดี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายคงภัทร จันทรฉาย
2)นางสาวกรรณภัทร ปรีชาสามารถ
1)นางสาวปาณิสรา ศิริประเสริฐ
2)นางสาวพัชรี บำรุงศิลป์
471 619257 วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณัชธิชา พรมมา
2)นางสาวปิยะธิดา อุตริ
3)นางสาวโสภิตา สันทอง
1)นายบุญยกร บุญพงศ์สิริวัฒน์
472 618000 วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปาริฉัตร เฮงนิรันดร์
2)เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์พลอย
3)เด็กหญิงนารดา บุญณรงค์
1)นายบุญยกร บุญพงศ์สิริวัฒน์
473 617574 จารุวรรณ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกรกันยา เรืองศิริไพศาล
2)เด็กหญิงกันยากร เรืองศิริไพศาล
3)เด็กหญิงพิมปุญมณี ไชยประสิทธิ์
1)นางสาวสุพัตรา ทองดี
474 616325 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายจิรภัทร พงศ์ประยูร
2)นางสาวสุรัสวดี ทาซ้าย
3)นายศุภณัฏฐ์ ใสแสง
1)นางสาวชไมพร แสงทอง
2)นายอภิชาติ โวหารลึก
475 611437 ราชินีบน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวปวริศา พฤกษ์สุวัฒน์
2)นางสาววีร์ธีรา ชูจันทร์
3)นางสาวณฐรัตน์ คงลาภ
1)เมธี พัชนะสม
2)วันลภวดี ธนวัฒน์ขจรยศ
476 614644 ราชินีบน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์ กตัญญู
2)เด็กหญิงศศิกมล ศรีเสมอ
3)เด็กหญิงภณิชศกร สุรพัฒน์
1)เมธี พัชนะสม
2)วันลภวดี ธนวัฒน์ขจรยศ
477 613238 ระยองวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอัมรินทร์ หอมระรื่น
2)นายณัฐนนท์ เครือแก้ว
3)นายเมธัส จันทร์งาม
1)นายสหัตพงศ์ พิทอนวร
2)นางสาววรางคณา คำภิรม
478 615576 วัดราชาธิวาส ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวแอน วงนคร
2)นายปกรณ์ พุ่มประพันธ์
3)นายอนุรักษ์ มาลี
1)นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง
2)นายอัครพนธ์ นวนจันทร์
479 618440 บางบาล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายก้องภพ รารามนัส
2)นายธีรธัศน์ จันทร์ผล
3)นายพงศกร ตั้งเจริญอารีย์
1)นายธนวันต์ วงษ์ปาน
480 612035 เพ็ญพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายธนธัส โคตรเทียม
2)นายเจษฎาพร เชียงบาล
1)นายทิชานนท์ ชุมแวงวาปี
2)นายสุนันท์ ใจบุญ
481 614542 เพ็ญพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายทินกร สิงคีประภา
2)นายแสนยากร โคตรสีทา
3)นายอภิสิทธิ์ หัสดี
1)นายทิชานนท์ ชุมแวงวาปี
2)นายสุนันท์ ใจบุญ
482 614728 ศึกษานารีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายลาภพิพัฒน์ ทับทิมไสย
2)นายอัจฉริยะ อุปการดี
3)นายเตวิช พิรุฬห์การกิจ
1)นายปวริศร์ วงศ์สุวรรณ
2)นายภาคภูมิ คำจันทร์
483 617841 ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกันตินันท์ รักกะเปา
2)เด็กชายธนภัทร ขุนหอม
3)เด็กหญิงชุติมา โสภิษฐพงษ์
1)นางสาวธมลวรรณ พุฒิวร
2)นายเอกชัย รุ่งรัติศาสน
484 618137 ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณภัทร สำรวล
2)เด็กชายพงศภัค ปัทมะทิน
3)เด็กชายสุรดิศ กิจนิตย์ชีว์
1)นางสาวธมลวรรณ พุฒิวร
2)นางสาวปวีณา เสียงสวัสดิ์
485 611847 เลิศหล้า ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนภัษ เลาหศิริปัญญา
2)เด็กหญิงวรรษมน มหิทธิหาญ
3)เด็กหญิงพอฤทัย บุญโชคยิ่ง
1)นางสาวจันทิมา พระเดช
2)นางสาวพิมลพัฒน์ ทิพย์คูนอก
486 618817 เลิศหล้า ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม
2)เด็กชายชนินทร์ เกิดผล
3)เด็กชายกตัณณ์ ศิรินภากรณ์
1)นางสาวจันทิมา พระเดช
2)นางสาวพิมลพัฒน์ ทิพย์คูนอก
487 615668 เลิศหล้า ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัฏรฎา รัฐรังสี
2)เด็กหญิงพัชราธันย์ สัมมาสติ
3)เด็กหญิงดาฑิกา บุณยนิตย์
1)นางสาวจันทิมา พระเดช
2)นางสาวพิมลพัฒน์ ทิพย์คูนอก
488 618417 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิริญา มีปลอด
2)เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตระกูลโอสถ
3)เด็กหญิงพัชร์ชิยา สนทอง
1)นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่
2)นายปรีดา แจ่มศรี
489 614393 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนกร แสงผ่อง
2)นายณัฐภูมิ ทองแท้
3)นายพชร อุ่นกิตติ
1)นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่
2)นายปรีดา แจ่มศรี
490 612266 รุ่งอรุณ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปิง ไชยฤทธิ์
2)นายน่าน ไชยฤทธิ์
3)นางสาวชุติกาญจน์ กนกกันทรากร
1)ภิญโญ เสาร์วันดี
491 617263 ไทยนิยมสงเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเนตรชนก ศิลปเดช
2)เด็กหญิงขวัญมนัส วรรณาลัย
3)เด็กชายติณณพัฒน์ ชัยปุริ
1)ว่าที่ร้อยตรีพรสวรรค์ อยู่เย็นสุขใจ
2)นายวิรัติ จันดากุล
492 616268 กุยบุรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเขมจิรา บุญเกิด
2)เด็กหญิงกิตติมาพร หงษ์อนันต์
3)เด็กหญิงชลลดา ผุดเผือก
1)นายประมินทร์ เสพธรรม
2)นายนิติกร รอสูงเนิน
493 614270 พระตำหนักสวนกุหลาบ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทราภร สารสืบ
2)เด็กหญิงฐณัชญ์พร จันทร์สงคราม
3)เด็กชายพงศ์ศรัณย์ บุญศิริ
1)นางสาวภคพร นวมดี
494 614286 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสุพิชญา กลิ่นเทศ
2)นายพลฤทธิ์ วงศ์ฉลาด
3)นายอัครพงษ์​ ผจง​ธีรภาพ
1)ศิตา ประสานสุข
495 613264 เทพศิรินทร์ นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวชญากานต์ อนุอัน
2)นายณัฐดนัย จิ๋วสำอางค์
3)นางสาวธิดารัตน์ อรุณโชติ
1)นายชิตพงษ์ ชูแสง
2)นางเสาวนิต เดชคง
496 616362 เทพศิรินทร์ นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณิชารัศม์ ศรีพราว
2)เด็กหญิงณัฐชยา ล้ำเลิศกชกร
3)เด็กหญิงธมนวรรณ ศิริขันธ์
1)นายชิตพงษ์ ชูแสง
2)นายธนพล งอกโพธิ์
497 612804 วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนิษฐ์ชญา ฮะสูน
2)เด็กหญิงภัทรวรรณ แกว่นการไถ
3)เด็กหญิงเพชรธีญา จันทร์เรืองโสภา
1)นางสาวสกุณา นกเทียน
2)นายอาทิตย์ ศรีรุ้ง
498 619185 วังไกลกังวล ในพระบรมราชูประถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเปรมมิกา ชูสุวรรณ
2)เด็กหญิงพิชญามล ลี้วัฒนาอนันตกูล
3)เด็กหญิงกานต์ชนก มะลิโชติ
1)นางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
2)นางสาววรพรรณ์ ศรีอรุณ
499 616552 อัสสัมชัญ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชัชกร ทัศนธารากร
2)นายกาจน์นพัต พิพิทวิทยากุล
3)นายพีรวัส กนกพัฒนางกูร
1)นายธีรพงษ์ สิงห์ทอง
500 614243 ปทุมวิไล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพรไพริน พวงทอง
2)นางสาวกัลยารัตน์ มาตจันทึก
3)นายกษิดิ์เดช ไชโย
1)นายมนตรี รัตนภูวิศ
2)นายฐิติพงศ์ สงเคราะห์ธรรม
501 613712 ตาลชุมพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เทพวงศ์
2)เด็กหญิงคนึงนิจ ฤทธิ์วิไล
3)เด็กหญิงไหมฟ้า ชนะภัย
1)นายเกียรติศักดิ์ กุนดี
2)นางรัฐชญา วงศษารัฐ
502 614670 ตาลชุมพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนพล จันลา
2)นายศิลา นวลทา
3)นางสาวสุจิรา มาลัย
1)นายเกียรติศักดิ์ กุนดี
503 615683 สตรีราชินูทิศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวรวรรณ อนุวงศ์
2)เด็กหญิงณิชาภัทร ป้อมประกาย
3)เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำมงคล
1)คุณครูวิภาวนันท์ แพนศรี
504 612856 สระแก้ว ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศศิวรรณ ศรณรินทร์
2)นางสาวกนกพร ร้อยแก้ว
3)นางสาวอุฬาริน พิกุลงาม
1)นางสาวประภัสสร อ่อนทองคำ
505 616972 สระแก้ว ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนันท์ภัส พุ่มกะเนาว์
2)เด็กหญิงภัทราร ถานะมัน
1)นางกานดา ขุนราม
2)นายวิชัย ขุนราม
506 617682 คอนสารวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิขญธิดา ราชคม
2)เด็กหญิงอรุณวิสา ปรีดีวงษ์
3)เด็กหญิงหยดน้ำริน ต้านศัตรู
1)นางสาวนริศรา เหลาสา
507 617665 วัชรวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวชิรพร วิทยาจิตรเกษม
2)นางสาวชุติกาญจน์ สิงห์หะ
3)นางสาวญาตาวี สาคร
1)นางนิสรา วงษ์บุญมาก
2)นายพรชัย โพธิ์มาก
508 619623 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธัญญวัฒน์ จันทรอุไร
2)เด็กหญิงพรรณพัชร แพทย์สิทธิ์
3)เด็กหญิงณัฐนรี โอสถานันต์กุล
1)นางยุพดี มั่งมี
509 614833 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศักดิพงศ์ ศรีมงคล
2)นายชัยนิพัทธ์ ลอยวัฒนกุล
3)นายภาคิน ปุระเตนนท์
1)นางสาวพิไลลักษณ์ คำมาระ
510 617062 ทวารวดี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสุดา รักทอง
2)นางสาวณัฏฐา วงค์ลมัย
3)นางสาวเสาวลักษณ์ ลอดสันเทียะ
1)นางสาวปาณิสรา ศิริประเสริฐ
2)นางสาวพัชรี บำรุงศิลป์
511 615046 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายศักดิพงศ์ ศรีมงคล
2)นายชัยนิพัทธ์ ลอยวัฒนกุล
1)นายนราธิป แก้วทอง
512 612379 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพัทธดนย์ แพทย์สิทธิ์
2)เด็กชายณฐพร บานแย้ม
3)เด็กหญิงกมลธนกร เกียรติวัฒน์
1)นางพัฒโนทัย อยู่เกิด
513 611904 ดัดดรุณี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอรอนงค์ บุญพิพัฒน์
2)นางสาวพิชญา วงศ์สุรินทร์
3)นางสาวณัชชากร นิตยสุข
1)นางสาวอิงตะวัน แพลูกอินทร์
2)นางอรอนงค์ มีพึ่ง
514 615139 ศรัทธาสมุทร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวภลดา รอดคลองตัน
2)นายศรัณยู หวานไข่แก้ว
3)นางสาวณีรนุช แย้มสำรวย
1)นางสาวนภศร มิลินทานุช
515 619179 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภาคินัย ศรีทานันท์
1)นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัส
516 614701 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเต็มศิริ น้อยอ่าง
2)นางสาวชญานิษฐ์ ยี่สุนทอง
3)นางสาวณภัทร ศรีปราชญ์
1)นางสาวอิ่มจิตร หมวดแร่
2)นายสุวพัฒน์ แย้มมนัส
517 619426 วัชรวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจุลจักร เจริญพุทธมงคล
2)เด็กชายธนพนธ์ อ่ำปลั่ง
3)เด็กชายรชต เกษอุดมทรัพย์
1)นายพลวัฒน์ แจ้งดี
2)นางกานต์รวี กำเนิด
518 617723 หนองกี่พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงกมลพร หิรัญอนันต์พงศ์
1)นายชัชวาลย์ ชำนาญรัมย์
519 615368 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนภัทร พลแย้ม
2)เด็กหญิงอิสรีย์ พรทองประเสริฐ
3)เด็กชายภูมิฉัตร ปาลาส
1)นางสาวอิ่มจิตร หมวดแร่
2)นายสุวพัฒน์ แย้มมนัส
520 613524 กุศลวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชนัดชา เหมือนละม้าย
2)เด็กหญิงน้องเดือน จันทร์คลองตัน
3)เด็กหญิงชลิตา กุนาศล
1)นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
2)นางสาวสำรวย สันทอง
521 613199 กุศลวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณรงค์ฤทธิ์ สายสวัสดิ์
2)นายระพีพงศ์ ระหงษ์
3)นางสาวน้ำฝน ศรีจินดา
1)นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
2)นางสาวสำรวย สันทอง
522 618987 กรุงเทพครสเตียนวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกวีวัธน์ จันทร์เจือมาศ
2)เด็กชายณัฐสิทธิ์ เลิศประเสริฐพันธ์
3)เด็กชายธนกฤต พร้อมสุขสันต์
1)นรุตม์ ศิลปพิบูลย์
2)บุศรา เกียรติอุตสาหกุล
523 615197 แสงโสม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายวิรัลพัชร มนูชัย
2)เด็กชายธรณ์ ตั้งสถาพรชัยกุล
3)เด็กหญิงพีรยา สิริพันธนะ
1)นายกำจร สุขเทวี
524 611430 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนิศารัตน์ นาคนิยม
2)นายองอาจ ขำขจร
3)นางสาวเพียงขวัญ เพชรกอง
1)นางสาวธนิตา เลาหภิชาติชัย
2)นายเผด็จ ทิมกลิ่น
525 617442 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกากานต์อชิต ซิงห์จินเจอร์
2)เด็กชายอาทิตย์ ฉัตรเสถียรพงศ์
3)เด็กหญิงจิตลักษณ์ บุษบงก์
1)นางสาวธนิตา เลาหภิชาติชัย
2)นายเผด็จ ทิมกลิ่น
526 612235 อนุบาลสระบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกันต์ชัย ปรีชาพันธุ์
2)เด็กชายขันต์ชัย ปรีชาพันธุ์
3)เด็กชายชโยธร เมฆสวัสดิชัย
1)นายอภิวัฒน์ ทวีเปล่ง
2)นางสาววรุณยุภา คะโยธา
527 613395 อนุบาลสระบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิรภัทร สิงห์สี
2)เด็กหญิงพิชย์สินี วันจันทร์
3)เด็กชายสิรภัทร คลีใบ
1)นางสาวผกา วีระสัย
2)นางอัจฉราวรรณ กองสุข
528 617264 นครนายกวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายมงคล โิอกาศ
2)นางสาวเสาวภาคย์ พาดี
3)นางสาวสุธาทิพย์ สุสม
1)นายสิทธิโชค อนุจันทร์
2)นายสมบูรณ์ พันเคลือ
529 616094 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศรรัตน์ จันทศร
2)นางสาวสิตานัน เพิ่มพูล
3)นางสาวสุมิตรา ชนะกฤษ
1)นางสาวกานดาวดี มุ่งแฝงกลาง
2)นางสาวกาญจนา เอี่ยมโพธิ์ทอง
530 618508 ดัดดรุณี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอโยฤทัย มนตรีวงค์
2)เด็กหญิงปุณณิศา หล้าสมบูรณ์
3)เด็กหญิงปัญจะมาพร รัตนถิรสกุล
1)นายจุมพล บุญมี
2)นางสาวพรรณวรท แก้วดวงตา
531 616588 วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนภัสสร ถมยา
2)เด็กหญิงพรอัมพรรณ กระจ่างแพทย์
3)เด็กหญิงเกวลิน โพธิ์ณรงค์
1)นางสาวฤทัยรัตน์ เทศจันทร์
2)นางสาวโนรี พิทยาศักดิ์งาม
532 612819 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเทิดพงศ์ หันจางสิทธิ์
2)นางสาวอุษา ศรีสุขา
3)นายจักรพงษ์ สีวงษา
1)นางธิกานดา ศรีสาคร
2)นางสาวปาริชาติ พันธุ์ศิริ
533 618294 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพรพลัง สุรโชคสิริพร
2)นางสาวรชยา เพิ่มทวีสิน
3)นายบวรนันท์ งิมขุนทด
1)อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง
534 611646 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายระพีพงษ์ คงมั่น
2)นายภาธรณ์ ไทพาณิชย์
3)นายภูวิศ อาภาพิสุทธิ์
1)นายเทิดพงษ์ ต่อดอก
2)นางสาวพฤกษวรรณ แสงอุดม
535 617078 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพลกฤต นฤพันธาวาทย์
2)เด็กชายกณิศ อุปรีย์
3)เด็กหญิงนรมน ดิษเจริญ
1)นางสาวพฤกษวรรณ แสงอุดม
2)นายเทิดพงษ์ ต่อดอก
536 614894 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงขวัญข้าว ปริศวงศ์
2)เด็กหญิงอภิญญา ขวัญเมือง
3)เด็กชายถิรวัฒน์ สุดตา
1)นางสาวนิทธะยา ชะอุ่มเกษ
537 614741 มณีเสวตรอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายมานะชัย แซ่ปัง
2)นางสาวปวิตรา เครือโสม
3)นางสาวจารุวรรณ พันธ์ผาจิตต์
1)นางสาวสุธิดา บุญเทศนา
2)นายบุญส่ง ศรีนอก
538 612576 อนุบาลชลบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายพีรพัฒน์ เจียรวรานนท์
1)นายศิรินทร์ เวชวงษ์
539 617963 อนุบาลชลบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายรภัสสิทธิ์ โสรัจจตานนท์
1)นายศิรินทร์ เวชวงษ์
540 612601 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายพิเชษฐศักดิ์ สานุสรณ์
2)เด็กหญิงกวินทรา ซุยเสนา
3)เด็กหญิงปิยภา กุลทะเล
1)นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา
2)นายทศพล ดีกระจ่าง
541 616630 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนโชติ บุญย้อย
2)นางสาววฤนดา เมตตาจิตร
3)นางสาวพีรยา กุลซื่อ
1)นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา
2)นายทศพล ดีกระจ่าง
542 613180 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณชนก กลัดสำเนียง
2)เด็กชายภวมุข ภวภูตานนท์
3)เด็กหญิงสิรินิญาต์ สิริพราหมณกุล
1)อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง
543 619020 เซนต์หลุยส์ศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนดล ศรีสวัสดิ์
2)นางสาวธนานันท์ หะยากรณ์
1)เกียรติศักดิ์ บุญเพ็ง
544 613938 สนามชัยเขต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายบูรพา เชื้อเพชร
2)เด็กหญิงจตุรพร วรรณชะนะ
3)เด็กหญิงณิชา สุริยะชัย
1)นายณัฐพงศ์ นิชเปี่ยม
2)นายโยธิน ทิพย์อักษร
545 616400 สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงสุภัธกานต์ โชติวาทิน
2)เด็กชายกิตติธัช รังศรีแก้ว
3)เด็กหญิงตุลยดา แสนวันดี
1)นางสาวนันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง
2)นางสาวกันยารัตน์ แก้วหนูนวล
546 611894 สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงปภาดา โพธิพันธุ์
2)เด็กหญิงนีรชา ศตคุณ
3)เด็กหญิงฐิตารีย์ งีสันเทียะ
1)นางสาวนันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง
2)นางสาวกันยารัตน์ แก้วหนูนวล
547 613017 สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนภสร ธำรงศักดิ์
2)สิตาภัทร ณ ระนอง
1)นางสาวนันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง
2)นางสาวกันยารัตน์ แก้วหนูนวล
548 617830 สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์
2)เด็กชายชิษณุพงศ์ เหมไพบูลย์
3)เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ
1)นางสาวนันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง
2)นางสาวกันยารัตน์ แก้วหนูนวล
549 612524 เซนต์หลุยส์ศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฉัตร์สุดา หิตศักดิ์
2)เด็กหญิงรดา ไชยเผือก
3)เด็กชายสงขลา นิยมวรรณ์
1)เกียรติศักดิ์ บุญเพ็ง
550 616866 สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศศลักษณ์ กุสุโมทย์
2)เด็กหญิงพิชชาภา ชุ่มชื่น
3)เด็กหญิงสิริยากร สมตั้งมั่น
1)นางสาวนันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง
2)นางสาวกันยารัตน์ แก้วหนูนวล
551 616463 ศุภลักษณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายวิศว์รุตม์ คุณวโรตม์
2)เด็กชายพันธุ์ระพี เตียวสกุล
3)เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา
1)นายวุฒิชัย เหล่าเลิศ
552 614430 เซนต์หลุยส์ศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีธาวิน นาคสุขใส
2)เด็กหญิงโยษิตา โพธิรัตน์
3)เด็กหญิงชญานิศ ชินดา
1)เกียรติศักดิ์ บุญเพ็ง
553 613771 ศุภลักษณ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูมิกวิน เจริญธรรมรักษา
2)เด็กหญิงดุจภาพพิมพ์ นลวชัย
3)เด็กหญิงหญิงพมพ์นารา ศุกรเสพย์
1)นายวุฒิชัย เหล่าเลิศ
554 612287 องครักษ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสุภาวิดา ฤกษ์มงคลดี
2)นางสาวศรีประไพ บุญมี
3)นายนวัฒน์ คงมูล
1)นางสาวญาโนทัย คงคาทิพย์
2)นางสาวศิริวรรณ์ ดวงจะโปะ
555 619454 องครักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจีรนันท์ อ้อมมูล
2)เด็กหญิงเมญาวี ปิ่นรัตน์
3)เด็กหญิงวาสนา เเสงทวีป
1)นางสาวญาโนทัย คงคาทิพย์
2)นางสาวศิริวรรณ์ ดวงจะโปะ
556 616561 สิรินธรราชวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤตภาส จิตดี
2)เด็กหญิงนงนภัส โภคกุลนันท์
3)เด็กชายทัศน์พล ใจฐิติวิทย์
1)นางสาวเยาวรัช ทองลิ่ม
2)นางสาวดาหวัน วงษ์สุวรรณ
557 616886 สิรินธรราชวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจิดาภา ทาทราย
2)นางสาวแพรวา จินดาสมุทร
3)นางสาวชนนิกานต์ ทักษิณา
1)นางสาวเยาวรัช ทองลิ่ม
2)นางสาวดาหวัน วงษ์สุวรรณ
558 611888 ศรีบุณยานนท์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปุณณพัฒน์ อินทอง
2)นางสาวดรุณี บัวหอม
3)นางสาวรัญจิรา อาจหาญ
1)นางสาวธัญญลักษณ์ สอนใจ
2)นางสาวชนานันท์ กิมิเส
559 617856 แกลง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอนันญา มากมูล
2)นางสาวสุพิชชา ร่มเย็น​
3)นายรัชชานนท์​ แป้นแก้ว​
1)น.ส.สมฤดี กางรัมย์​
2)น.ส.กมลทิพย์​ มะลิซ้อน
560 612543 แกลง"วิทย​สถาวร" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนเสฏฐ ชญาเพชร
2)นายภาวัติ สุวรรณ​โชติ​
3)เด็กหญิงอลิน มัญชุ​นากร
1)นายกิตติ วิริยะกิจ
2)น.ส.จงกลนี ปฏิสังข์
561 619802 สาธิตพัฒนา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณฤดี ผาณิตสุคนธ์
2)เด็กหญิงกวินทรา จิราทรวัฒนะ
3)เด็กหญิงอริสา เตรคุพ
1)นายจิตสมนึก ภูแสงสั่น
2)นางสาวธารทิพย์ ศรีทอง
562 616690 สาธิตพัฒนา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายคัดนินท์ ชอง
2)เด็กหญิงปัณฑารา เตรัตนชัย
3)เด็กหญิงชาคริยา ดวงใจ
1)นายจิตสมนึก ภูแสงสั่น
2)นายจิรัฐิติกาล วชิระโชติกุลวงค์
563 612876 สาธิตพัฒนา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรชต สุวรรณมาศ
2)เด็กชายรชฏ พงษ์ไพบูลย์
3)เด็กหญิงปิ่นประภา ติขิณานนท์
1)นายจิตสมนึก ภูแสงสั่น
2)นายจิรัฐิติกาล วชิระโชติกุลวงค์
564 616615 สาธิตพัฒนา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอิงค์วีรินทร์ เสียมหาญ
2)นางสาวณัฐชยา รัตนวงศา
3)นางสาวภัสชา เตชะวลิตพงษ์
1)นายจิตสมนึก ภูแสงสั่น
2)นางสาววชราพร นวลตาล
565 616329 ศพอ.วัดยานนาวา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงมนปภัสสร์ โจมเสนาะ
1)นางกัลยาณี โมกขะเวส
566 612327 แสงอรุณ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวิรัญญา ดำรงค์พาณิชย์
2)เด็กหญิงเจนจิรา ปุริเส
3)เด็กชายอาคเนย์ พวงพิกุล
1)นายทรงพล เจริญสุข
567 612452 แสองรุณ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศุภาพิชญ์ โฆษิตสราคม
2)นางสาวน้ำตาล ปู่หลวงพรหม
3)นางสาวพัชรีรัตน์ แสงโพธิ์ดา
1)นางภาวดี จันทร์เกตุเลี๊ยด
568 611677 แสงอรุณ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐนิชา อินทศักดิ์อุบล
2)เด็กหญิงลิลลี่ วอลันทาม
3)เด็กหญิงศิวาศนีย์ ปานเด
1)นางอโณทัย ภู่นันทพงษ์
569 615864 แสงอรุณ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูชิสส์ ศิริโสภณพงศ์
2)เด็กชายนพพล ทั่งวาเศรษฐ์
3)เด็กชายอริญชวรรธน์ อาจรัตนกูล
1)นางสุนีย์ เกศโกศล
570 616544 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายไตรศิกษ์ มณีจันทร์
2)นางสาวมานิตา นิตยธรรม
3)นายกิตติภพ จุฑารัตนากูล
1)นางสาวศิรินภา กิจกุลนำชัย
571 616685 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงลลนา แจ้งสว่าง
2)เด็กหญิงพิชชาพร พันธ์เพียร
3)เด็กชายศุภพิชญ์ ชัยชิตาทร
1)นางสาวศิรินภา กิจกุลนำชัย
572 618984 ร่มไม้ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายไตรทศ อภิชนสุข
1)นางสาววีรานันท์ มั่งคั่ง
573 617929 กรพิทักษ์ศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายฏิณวิศ สุทธิรักษ์
2)เด็กชายศรันยภัทร ทีโนรีโอ
3)เด็กหญิงปวริศา เชียงขวาง
1)นางสาวฉัตรเงิน เปี่ยมคุ้ม
574 612998 อนุบาลลพบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทรนิษฐ์ ลิ่มสกุล
2)เด็กหญิงพัชราพร สีสด
3)เด็กหญิงกัญญาณัฐ น้อยฉลาด
1)นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
2)นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
575 617702 อนุบาลลพบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอรกัญญา สุคนธา
2)เด็กหญิงนันทสุดา อภวันท์
3)เด็กชายกิตตินันท์ เสาเกลียว
1)นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
2)นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
576 614759 กรพิทักษ์ศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายดลล์สันติ ไทรทองผาติกุล
2)นายทวีรัชต์ บุญญาโพธิวัฒน์
3)นายธีรภัทร เล้งรักษา
1)นายปวินธ์ แก้วงาม
577 619451 กรพิทักษ์ศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณธีพัฒน์ วาทย์ชีรานนท์
2)เด็กชายฐิติภัทร วาสนาพาสุข
3)เด็กชายศุภโชติ เปรมจิตต์ชื่น
1)นางคณิศร แสนรรงค์
578 617996 กรพิทักษ์ศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฏฐพัชร ชื่นศิริพรชัย
2)เด็กชายพิชญะ ทิพยพรกุล
3)เด็กหญิงณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง
1)นางสาวโสภา สุดสวาท
579 618567 มัธยมตากสินระยอง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกตัณณ์ สัญวงค์
2)นางสาวภูริชญา หมู่ทอง
3)นายจักรพงษ์ แฝงลำดวน
1)นายสิรวิชญ์ ธาดาบดินทร์
2)นางสาวภัทรพร มีลาภ
580 616778 ดรุณสิขาลัย (โครงการ วมว.) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพสิษฐ์ ผจงจิตสม
2)นายเจษฎากร จันทราทิพย์
3)นางสาวณัฐชญา ชาชุมวงศ์
1)อ.รัฐกานต์ ณ พัทลุง
581 619423 ปราจิณราษฎรอำรุง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเจตนิพิฐ ศิริพันธ์
2)เด็กหญิงปรียาภรณ์ สามะศิริ
3)เด็กหญิงพรนัชชา นามประคอง
1)นางสาวเกษสิรินทร์ สุนทรวัตร์
2)นางสาวอภิญญา บัวตูม
582 615517 เตรียมอุดมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายรัฐกิตติ์ วสุภิรมย์คณากุล
2)นายภูริชญ์ น่วมสวัสดิ์
3)นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล
1)นางสาวนิตยา พุ่มเพิ่ม
2)นางสาวจุฑามาศ กันภัย
583 617309 นภสร ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจิรภา เปรมสุริยา
2)เด็กชายนพณัช ม่วงมูลตรี
3)เด็กหญิงณัฏฐกันย์ อนันตะโฉม
1)นางสาวชุติมา บัวคลี่
2)นางสาวพรวิมล สุน้อง
584 611849 นภสร ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกมลชนก เชื้อช่าง
2)เด็กชายกฤตภาส บุญแก้วผล
3)เด็กหญิงปุญญาดา โพธิกุล
1)นางสาวชุติมา บัวคลี่
2)นางสาวพรวิมล สุน้อง
585 616539 ขอนแก่นวิทยายน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนายพัฒน์ยศ คำเจริญ
2)นางสาวอรเทพิน โง้วศิริ
3)นายเกียรติภูมิ โพธิ์เหลือง
1)นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ
2)นายวัชรา รุ่งสว่าง
586 618525 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายอริย์รัช ว่องพิพัฒนานนท์
2)เด็กชายพบธรรม เงางาม
3)เด็กชายสุวิจักขณ์ อ่วมขยัน
1)อ.ประภาพร วงศ์ศิริ
2)อ.นฤมล ทวีพันธ์
587 617059 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา
2)เด็กชายศศิศ สุริยบรรเจิด
3)เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เฉลยคราม
1)อ.ประภาพร วงศ์ศิริ
2)อ.นฤมล ทวีพันธ์
588 614623 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนาคาร บุญบัญชาโชค
2)นางสาวธมนวรรณ พวงมาลัยทอง
3)นางสาวพรพิริญา สาประเสริฐ
1)อ.ณัฐพงษ์ ดู่ขึ่ง
2)ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์ บัวงาม
589 612502 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนาถลดา เปี่ยมสาขา
2)เด็กชายฆฤน ปัทมาสราวุธ
3)เด็กหญิงรณิดา ยี่ร่อสา
1)อาจารย์ณัฐพงษ์ ดู่ขึ่ง
2)ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์
590 618466 ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพัชราภา สิทธิสุรินทร์
2)เด็กชายธนสร ใหม่หล้า
3)เด็กหญิงอรรจมาภรณ์ เทียนกะสิ
1)นางสาวณอร โภคะสมบูรณ์
2)นายธนากร สร้อยเสพ
591 614180 ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกัญญารัตน์ วงค์คม
2)นางสาวคณัสนันท์ กมลวิลาวัณย์
3)นางสาวปิยประภา เลาะเหลางาม
1)นางสาวณัฐพร เทือกเถาสาร
2)นางสาวนภัสวรรณ อิกำเหนิด
592 615586 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายวิชยุตม์ แว่นพรหม
2)เด็กชายธีรภัทร สุขด้วยธรรม
3)เด็กหญิงป้อมประภา ศุภสกุลชัย
1)อ.ณฐทรรศน์ กันไชยสัก
2)อ.ศิริพร หวังกุศล
593 618409 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพรปวีณ์ อิ่มพร
2)เด็กหญิงพรเวียงพิงค์ โพธิเย็น
3)เด็กชายทัดตะวัน ฉัตรานุภาพ
1)อ. ณฐทรรศน์ กันไชยสัก
2)อ. ศิริพร หวังกุศล
594 614960 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสลิณา จินตวิจิต
2)นางสาวสกุลทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์
3)นายพัทธพล รุ่งกิจจิรพงศ์
1)ผศ.ดร.อำพร ขุนเนียม
595 612945 สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอาทิตย์ โสดาจันทร์
2)นางสาวนิรัชพร เข็มลาย
3)นายธนภัทร อึ้งวิจิตรอำไพ
1)นางสาวสุพรรศา สีโสดา
2)นายสุริยา ราชพล
596 617438 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอดิชาญ ธรรมสร
2)นายปฏิภาณ โอภาสพงศ์พิพัฒน์
3)นายวงศ์วรัณ เสาร์หิน
1)มุกดาวรรณ ศรีชนะ
597 614258 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนันธ์หทัย นุ่มวงษ์
2)เด็กชายกิตติภพ กาฬภักดี
3)เด็กหญิงธัญวรัตน์ คิ้วเจริญ
1)ผศ.ดร.อำพร ขุนเนียม
598 616050 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน์
2)เด็กชายปภังกร ดำรงพงษ์
3)เด็กหญิงพัณณ์ชิดา กิติธรรมมาเสถียร
1)อ.อุดมพร บุญชู
2)อ.สุพรรณ บุดดี
599 613576 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอัครชัย เนตรประภิศ
2)เด็กหญิงพิชญา สิริอรุณรัตน์
3)เด็กหญิงพิชาวีร์ ทองไว
1)อ.อุดมพร บุญชู
2)อ.สุพรรณ บุดดี
600 612866 นครสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวครองขวัญ เจริญศิลป์
2)นางสาวแพรวาว ทัศนีย์ประภากร
3)นายกิตติกวิน จันทพุฒ
1)นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ
2)นายยศธน ทองรุ่ง
601 619049 นครสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์
2)เด็กชายรพิพงศ์ วงศ์ปิ่นแก้ว
3)เด็กหญิงชนาภา สดุดี
1)นางทิวา เกษมศุภกุล
2)นางญานี อนันตอาจ
602 617949 หัวหิน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายแสน วิสาละ
2)นางสาววรัญชลี แปดทิศ
3)นางสาวภูสุดา ลิขิตธนานันท์
1)นางสาวอุไร จันทร์เจ้า
2)นางสาวพรพรรณ แก้วมาก
603 616572 เปี่ยมสุวรรณวิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนพคุณ น้อยศรี
2)เด็กชายตะวัน จันทร์สิงห์
3)เด็กหญิงกัญญพัชร ยอดปรางค์
1)นางมารินา ฉิมเฉลิม
604 619255 แสวงหาวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจุฑารัตน์ มีลาภ
2)นางสาวธิติมาภรณ์ บุญผ่อง
3)นายพงศกร บุญสันต์
1)นางอริสา พุ่มพิศ
2)นายสามารถ นาน้ำเชี่ยว
605 619780 เปี่ยมสุวรรณวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงแซนยู เจาราเซีย
2)เด็กหญิงณัฐนารี หาญเจริญ
3)เด็กหญิงอังคณา ทนทะเล
1)นางมารินา ฉิมเฉลิม
606 618015 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสมฤดี นวลกระโทก
2)เด็กหญิงศิรพิชญ์ นิตยาจารย์
3)เด็กชายชาญวิชญ์ หลักคำ
1)นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน
2)นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน
607 619845 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฐภัทร อรุณเมตตา
2)นายธนัท บุญประเสริฐ
3)นางสาวณิชาพร อ่อนชุม
1)นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน
2)นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน
608 614431 โยธินบูรณะ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชัชฎาวุฒิ ธรรมแสง
2)เด็กชายทัตพงศ์ เหมมั่น
1)ว่าที่ ร.ต. ภาสชัย แถบกำปัง
2)นายกิตติรัตน์ คำภา
609 616180 โยธินบูรณะ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤษณ์เพชร์ สินธนะกุล
2)นางสาวณัชชา แหประสพโชค
1)ว่าที่ ร.ต. ภาสชัย แถบกำปัง
2)นายธนากร อ่อนสำลี
610 611371 สุรวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวัชระพงษ์ จำปาจวบ
2)เด็กชายณัฐภัทร กันยา
3)เด็กหญิงวัชรี อุดมทวี
1)นายธรรศ์พงษ์ นานวล
2)นางผ่องใส บัวหุ่ง
611 615212 ราชดำริ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรวุฒิ นุชเกิด
2)เด็กชายบูรพา ขำทรัพย์
3)เด็กชายสุวีร์อัศม์ อักษรกริช
1)นายวิรัตน์ ธรรมโหร
2)นางสาวอังค์วรา สม่าพงษ์
612 618019 ราชดำริ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวีระวัฒน์ บุญธรรม
2)นายเฉลิมชัย กำลังเดช
3)นางสาวหนึ่งฤทัย เส็งสิกุล
1)นายวสันต์ เลื่องลือ
2)นายมาโนช พันนุด
613 611073 ราชดำริ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายวีระวัฒน์ บุญธรรม
2)นายเฉลิมชัย กำลังเดช
3)นางสาวหนึ่งฤทัย เส็งสิกุล
1)นายวสันต์ เลื่องลือ
2)นายมาโนช พันนุด
614 619050 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวปิยธิดา พุทธา
2)นายบารมี ด้วงสถิตย์
3)นางสาวพัชร ถนอมศิริศิลป์
1)นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี
2)นางสาวกิติยวดี อุทรักษ์
615 613523 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอทิตยา สุรศักดิ์ศรีสกุล
2)เด็กหญิงมญชิรา นุ่นหยู
3)นายชลันธร เมฆลอย
1)นางสาวกิติยวดี อุทรักษ์
2)นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี
616 611228 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทราภา มูลศิลป์
2)เด็กชายมิ่งมงคล พินิจวิชา
3)เด็กชายศุภฤกษ์ กอธงชัย
1)นางสาวสุฑามาศ แก้วบางพูด
617 618061 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภีมพิรัชย์ นิยมเกียรติกุล
2)นายณณน จึงประเสริฐ
3)นายจิรสิน ถิ่นบาง
1)นายชยกร ชุ่มมงคล
618 619842 สุรวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสุรศักดิ์ สันทาลุนัย
2)นายภูวเดช จันทร์เพ็ชร
3)นางสาวกัญญาพัชร จินดาศรี
1)นางวิริญญา ดุุมกลาง
2)นายวันเฉลิม อุดมทวี
619 611857 สุราษฎร์ธานี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอังกินัญญ์ เป็ดสุวรรณ
2)นางสาววริศรา บุญพันธ์
3)นายชนกนันท์ ลายกำเหนิด
1)นางมลิวัลย์ อุดมพันธ์
2)นางพรทิพย์ เพิ่มประเสริฐ
620 614589 คอนสารวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายไตรภพ เจริญเกียรติ
2)นายธนชิต ชูชนะ
3)นายพัชรพล โยธาธรรม
1)นายพัฒนสิทธิ์ วงษ์พรม
2)นางสาวจิราภรณ์ อ่อนบ้านเเดง
621 613039 เตรียมทหาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นักเรียนเตรียมทหารพัสกร พิสิษฐเจริญทัต
2)นักเรียนเตรียมทหารปฏิภาณ วิโรจน์ชีวัน
1)นาวาอากาศโทหญิง สุธาศินี เจริญยิ่ง
2)พันตรีหญิง พันธ์ทิพย์ คำนวนสินธุ์
622 618471 เตรียมทหาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นักเรียนเตรียมทหารทฤษฎี ศรีสุข
2)นักเรียนเตรียมทหารณัฐพงศ์ เอมแย้ม
3)นักเรียนเตรียมทหารพลวิชญ์ ธรรมปริญญา
1)นาวาอากาศโทหญิง สุธาศินี เจริญยิ่ง
2)พันตรีหญิง พันธ์ทิพย์ คำนวนสินธุ์
623 617270 อนุบาลนครปฐม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธชาทัช เมืองบุรี
2)เด็กชายชลทรัพย์ กลั่นมา
3)เด็กชายสิงห์ชยพณ เกลี้ยงมะ
1)นางสันธณี โชติช่วง
2)นางอัมพร จำปาหอม
624 619235 สตรีวัดระฆัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวชนัญญา สิงห์โตแก้ว
2)นางสาวศิริลักษณ์ แสงพล
3)นางสาวมานิตา สามงามแจ่ม
1)นายภาณุพงษ์ ไชยคง
2)นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ
625 614984 สตรีวัดระฆัง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงนภสร พิบูลย์
2)เด็กหญิงเปรมกมล มากสอน
3)เด็กหญิงสิรินยา ขยายวงษ์
1)นายภาณุพงษ์ ไชยคง
2)นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ
626 612185 สตรีวัดระฆัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกนกอร ภาแกดำ
2)นางสาวทัศนันท์ มั่นความดี
3)จีรวรรณ ใจโต
1)นายภาณุพงษ์ ไชยคง
2)นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ
627 612348 อนุบาลนครปฐม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเปมิกา แสงศรี
2)เด็กหญิงภิรัญชญา ครุฑกำจร
3)เด็กหญิงญาณิศา ม่วงโพธิ์
1)นางอุไร ศรีคำ
628 611960 เบ็ญจะมะมหาราช ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวภัทรียา ชินาภาษ
1)นางสาวกนกพร สุขสาย
2)นางสาวธญศศิ จันทะแสง
629 615696 สตรีวัดระฆัง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัญญาพัชร โยธา
2)เด็กหญิงขวัญแก้ว ปิ่นเมฆ
3)เด็กหญิงณัฐนิชา สุขสบาย
1)นายภาณุพงษ์ ไชยคง
2)นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ
630 616490 เบ็ญจะมะมหาราช ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพงศกร พันธ์สุวรรณ
2)นายเขตโสภณ นวภาณพงษ์
3)นางสาวพชรพร ลัทธิวรรณ
1)นางสาวกนกพร สุขสาย
2)นางสาวธญศศิ จันทะแสง
631 618896 เบ็ญจะมะมหาราช ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณภัทร ดอกพิกุล
2)เด็กชายปิยพัทธ์ ทองโส
3)เด็กชายทศธรรม จุฑาเกตุ
1)นางสาวกนกพร สุขสาย
2)นางสาวธญศศิ จันทะแสง
632 617533 บุญวัฒนา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฑิฆัมพร ไชยชิต
2)เด็กหญิงณัฐนรี บัญชาพิทักษ์
3)เด็กชายศุภณัฐ นาคทะเล
1)นางสาวพรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์
2)นางมัณทนา ดายดัสกร
633 611991 สรรพาวุธวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศุภิสรา นำแสดง
2)เด็กหญิงปรินทร เล็กใจกล้า
3)เด็กหญิงสิรีรักษ์ ถิ่นทองหลาง
1)นางพยุง แก้วตาทิพย์
634 615186 สรรพาวุธวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสาธิตา ใจปานน้ำ
2)เด็กหญิงภัทรธิดา เฉลิมพล
3)เด็กหญิงสุคนธา เส็งพานิช
1)นางพรรณา พยัคฆชาติ
635 613649 อู่ทองศึกษาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววีรยา เชื้อรุ่ง
2)นางสาววราภรณ์ ใคร่ครวญ
3)นางสาวลูกน้ำ จุมพรม
1)นายอาณัติ เนืองนุ้ย
2)นายเรวัตร จิตเที่ยง
636 613518 สรรพาวุธวิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอัศวิน เมฆฉาย
2)เด็กหญิงพิชชานันท์ คำปรีดา
3)เด็กหญิงโชติกา ทองบางพึ่ง
1)นายสัญญาลักษณ์ หงษ์อินทร์
637 616140 มัธยมตากสินระยอง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายบุณยกร ศรีมงคล
2)เด็กหญิงกนกอร มายาสัน
3)เด็กหญิงวิจิตรา คำแสงดี
1)นางสาวสุนารี หัตถนิรันดร
2)นางสาวสุพารัชฏ์ ปักษี
638 613198 อู่ทองศึกษาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกรกฤช สิงห์
2)เด็กชายสุชาติ สุขสม
3)เด็กหญิงกัญญาภัค คลังเขียว
1)นายอาณัติ เนืองนุ้ย
2)นายเรวัตร จิตเที่ยง
639 614738 บุญวัฒนา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวิทวัส ศรีปานวงศ์
2)นายพงศธร เข็มจีน
3)นายชัชพิสิฐ สุวิมลพันธ์
1)นางดวงกมล แสงสวัสดิ์
2)นางจุฑาทิพย์ ชะนะ
640 614313 สายปัญญารังสิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวตรึงใจ แก้วประไพ
2)นางสาวศกุนตลา ศรีตะปัญญะ
3)นายดนุพล เรืองเทศ
1)นายจิรพันธ์ ชุติยารัตน์
2)นางสาวสิริพร สอนเทศ
641 617066 สายปัญญารังสิต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวรวิชญ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์
2)เด็กชายธีระพัทธ์ วสุโชตธนพงษ์
3)เด็กหญิงสุชานาฏ พุฒซ้อน
1)นายจิรพันธ์ ชุติยารัตน์
2)นางสาวสิริพร สอนเทศ
642 615839 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสมาธิ ชื่นทองคำ
2)เด็กชายพงศธร ประกฤติพงศ์
3)เด็กหญิงธนัชพร อยู่แฉ่ง
1)นางไพพร ดีบาง
2)นางขนิษฐา ตันกูล
643 615449 คงคาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกิตติภพ ศรีสวัสดิ์
2)นางสาวเหมือนขวัญ ทนเถื่อน
3)นายศิรวิทย์ ฉิมงาม
1)นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ์
644 614345 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศิลา ศรีพันธ์
2)นายภราดร พ่อค้า
3)นายณัฐพล เพ็ชรน้ำเงิน
1)นางสาวพฤกษา เทียนกุล
2)นางสาวหนึ่งฤทัย สัมพันธ์สิทธิ์
645 619774 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเหมือนฝัน รองาม
2)นางสาวแพรวพรรณ บุญนก
3)นางสาววิธารา ดำรัส
1)นางสาวสรินนา ศรีเมือง
2)นายวีรชัย เฉิดฉาย
646 614473 ผ่องพลอยอนุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองแตง
2)เด็กหญิงศิรประภา บุดดี
3)เด็กหญิงภคพร เชื้อมีแรง
1)นายธีระ แก้วกันเนตร
2)นางสาวธนภร ปัญจาระ
647 618306 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปัญญาวุฒิ บูระพา
2)เด็กชายกิตติวินท์ หอมดี
3)เด็กหญิงพลอยรัตน์ จันทร์ไทย
1)นางสาวแสงทอง ปัญโญ
648 618804 เลยพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปิยะทีป หมื่นแผ้ว
2)เด็กชายพิญุตม์ ผิวสวัสดิ์
3)เด็กหญิงสมาพร นิกรสุข
1)นางสาวช่อกนก อาจศัตรู
649 619230 ผ่องพลอยอนุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวรัญญา บุญกล้า
2)เด็กหญิงเชิญขวัญ กลิ่นจุ่ม
3)เด็กหญิงชัญญาณุช อภิเดช
1)นายธีระ แก้วกันเนตร
2)นางสาวธนภร ปัญจาระ
650 616801 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชนาภา เมฆนิติ
2)เด็กหญิงวณิดา ผสมทรัพย์
3)เด็กหญิงณัฐพร ยมหา
1)นางสาวอำพรรัตน์ กุราช
651 611478 เสนานิคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนภรณ์ มาระปะชิ
2)นางสาวตินึง ว่าง
3)เด็กชายกิตติ จินดาวัฒนะ
1)นางสุภาภรณ์ ยิ่งยวด
2)นายจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว
652 611062 วชิรธรรมสาธิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวศิวัตรา ใยบัว
2)นายธนพล คำลือ
3)นางสาวแก้วตา งามเนตรแท้
1)นางสาวอัญชนา แซ่จิว
653 611855 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณัท วงศ์จำปา
2)เด็กหญิงธมลวรรณ นันทวัตร
3)เด็กหญิงอโนมา รัตนชาติชูโชติ
1)นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
654 615546 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงตปนีย์ อินทรสิทธิ์
2)เด็กชายศุภวิชญ์ เดชแพง
3)เด็กหญิงอภิญาดา เนวรัตน์
1)นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
2)นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
655 618760 อนุบาลสุพรรณบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพิตติกานต์ มงคลทิพย์วาที
2)เด็กหญิงกฤติกานต์ มงคลทิพย์วาที
3)เด็กชายสุทิวัส มีโฉมงาม
1)นายภูวดล วิบูลย์ผล
2)นายสุนทร ปิ่นทอง
656 614920 อนุบาลสุพรรณบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรสิทธิ์ เถื่อนกุล
2)เด็กหญิงไอรดา ศรีนิล
3)เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุบลบาล
1)นายภูวดล วิบูลย์ผล
2)นายสุนทร ปิ่นทอง
657 614485 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกมลภู ฤทธิเดช
2)นายปรเมศร์ เอี่ยมละออง
3)นายศิวกร ปัญญาอินทร์
1)น.ส.ประไพพรรณ ศุกระศร
2)นางอรวรรณ มํญชวินทร์
658 615797 ราชวินิตบางแคปานขำ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปฐมพร โสทิพย์
2)นายภัคพล ขันรัมย์
1)นางสาวมัตติกา ธินันท์
2)นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
659 614547 ราชวินิตบางแคปานขำ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศัตรูพ่าย สำอางค์อินทร์
2)เด็กหญิงจิตราพร ไชยะดา
3)เด็กหญิงสราศิณี แวดอุดม
1)นางสาวมัตติกา ธินันท์
2)นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
660 611106 อำมาตย์พานิชนุกูล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนัธทวัฒน์ โชคชินนวัญณ์
2)นายศิวกร คงมาก
3)นางสาวกิรณา ธีระชนาธาร
1)นายเอกจิตร กิ่งชุม
2)นางสาวพิมพ์จิรา ทองสีนวล
661 619671 ปายวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวช่อฟ้า หล้าเหลื้อม
2)นางสาวสิรินทิพย์ ชมภู
3)นายอติกานต์ หน่อคำ
1)นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์
2)นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง
662 613057 ปายวิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพรรณปพร ปิ่นแก้ว
2)เด็กหญิงบุณยวีร์ อมรวรวิทย์
3)เด็กหญิงโสภิตนภา ปัญญาไชย
1)นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์
2)นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง
663 619570 เลยพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศิริบุตร ประฮาดไชย
2)นายอมรเชษฐ์ ภูวเดชธันยกานต์
3)นางสาวณิชาพัชร์ ศรีบุรินทร์
1)นางสุมนฑา เจียมสงวน
664 617148 เชียงคำวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายศุภฤกษ์ ก๋าถม
1)นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์
2)นางปาริชาติ ราษี
665 612250 เชียงคำวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกชกร แซ่เห้อ
2)นางสาวนรินยา ศรีคำ
3)นางสาวศศิกัญญา กาติ๊บ
1)นางปาริชาติ ราษี
2)นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์
666 611222 เชียงคำวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชฎาภรณ์ อันทาน
2)นางสาวอัจฉราพร ศรีคำ
3)นางสาวสิริยากร สิทธยะ
1)นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์
2)นางปาริชาติ ราษี
667 613844 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปฏิวัติ ธุวธาดา
1)นางสาวสุนิตย์ แก้วสีกิจ
668 612034 สตรีนครสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิรีธร พรมโคตร
2)เด็กหญิงสุชานันท์ วิรุฬหเจริญ
3)เด็กหญิงเบญญาภา อินธนู
1)นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์
669 611817 สวนกุหลาบวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายเตชินท์ ศุภโชคชัย
2)เด็กชายรุ่งฤทธิ์ พิพิธพัฒนากร
3)เด็กชายวรวิชญ์ ขวัญงาม
1)นาย ธราดล รานรินทร์
2)นางสาว วิไลลักษณ์ สมจิตร
670 614080 สวนกุหลาบวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสิทธิชัย ชัยธัมมะปกรณ์
2)นายปรัตถกร แก้วมหาสุริวงษ์
3)นายภกรพล ปานขำ
1)นาย ธราดล รานรินทร์
2)นางสาว วิไลลักษณ์ สมจิตร
671 611387 บางปะอิน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพีรภัทร ศรีนาง
2)นายนพดล พูลพิพัฒน์
3)นางสาวสุธัญญา แสนกล้า
1)นางสาวทวิภรณ์ สายจันทร์
2)นางสาวสุภาพร เชื้อแก้ว
672 611351 บางปะอิน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายทรงธรรม พลอยหวังบุญ
1)นางสาวทวิภรณ์ สายจันทร์
2)นายชนพล รุจิขวัญ
673 618612 สวนกุหลาบวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤติน นวลจริง
2)เด็กชายเศรษฐ์สิริ สิริธนาดล
3)นายวิชญ์ มูลสาร
1)นาย ธราดล รานรินทร์
2)นางสาว วิไลลักษณ์ สมจิตร
674 613639 บางปะอิน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปรมินทร์ ศรีสมบัติ
2)เด็กชายรัฐสรรค์ ดำรงค์รัตน์
3)เด็กหญิงลลิตา รอดกล่ำ
1)นางสาวทวิภรณ์ สายจันทร์
2)นายชนพล รุจิขวัญ
675 616908 สารสาสน์วิเทศสายไหม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนะระตี สำราญสุข
2)นางสาวภูริดา นิลชูจิตร
3)นางสาวนภัสสร อบมาดี
1)นายจิรวัฒน์ นราทร
676 616541 สารสาสน์วิเทศสายไหม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกานต์พิชชา สีแดง
2)เด็กหญิงมัณยภา ขุนทอง
3)เด็กหญิงสุประวีณ์ เศวตชูวงศ์
1)นางสาวทัศนีย์ ศรีสุพรรณ
677 619511 สารสาสน์วิเทศสายไหม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกิตติภณ สระทอง
2)เด็กชายอมเรศ ปุณตุง
3)เด็กชายรณกฤต เผ่าจิตรกุล
1)นางสาววิจิตตรา ครองยุทธ์
678 615571 สารสาสน์วิเทศสายไหม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอาชวิน กุลวิวัฒน์
2)เด็กชายปภาวิน แซ่หวัง
3)เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บัวแก้ว
1)นางสาววิจิตตรา ครองยุทธ์
679 618199 สีชมพูศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนายพีชะพรรณ สิงสาทร
2)นางสาวณัฐกานต์ ศรีคำภา
3)นางสาววีณา ศรีโคตร
1)นางนีรมล มูลสุวรรณ
2)นางสุชาดา สุวรรณศรี
680 619259 สีชมพูศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอธิตรา ชื่นชม
2)เด็กหญิงปทิตตา วังคีรี
3)เด็กหญิงณัชชา แสนกุฎเรือง
1)นางสุดารัตน์ เบ็ญจสูงเนิน
2)นายณัฐพล บูรณา
681 615648 เปรมประชาวัฒนา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายเทพทัต เพชรรัตน์
2)เด็กชายชยาวีร์ ถาวรประชา
3)เด็กหญิงพิชชา คณโฑแก้ว
1)นางสาวทิพวัลย์ แสวงสุข
2)นางสาวธันยกานต์ วันดี
682 619958 เปรมประชาวัฒนา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกนกรัตน์ นวนกนก
2)เด็กชายธนกฤต ตุลวรรธนะ
3)เด็กชายณรงค์วิทย์ คงจันทร์
1)นางสาวทิพวัลย์ แสวงสุข
2)นางสาวธันยกานต์ วันดี
683 614690 ชัยเกษมวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเอกรัฐ ชมเชย
2)นายสมพงค์ รีเรียบ
3)นายนวพล อินพุ่ม
1)นางสาววิมล รอดสุกา
2)นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์
684 612687 ชัยเกษมวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศุภกร เพื่อมเสม
2)เด็กชายศิวัฒน์ รอดเสวก
3)เด็กชายชนกันต์ มงคลสูตร
1)นางสาววิมล รอดสุกา
2)นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์
685 618545 บอสโพิทักษ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชัชวาลย์ ร่มโพธิ์ธารทอง
2)นายจิราธิป สัญญะโม
3)นายศุภกฤต เลี้ยงอำนวย
1)นายอานันท์ เจริญสุข
2)นายภาณุวัฒน์ ต้อยเตี้ย
686 614546 บอสโกพิทักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนิตา แร่มี
2)เด็กชายพงศพัศ พัตพงษ์
1)นายอานันท์ เจริญสุข
2)นายภาณุวัฒน์ ต้อยเตี้ย
687 616224 เทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงลลิลธร เจริญสุข
2)นางสาวชุติมา บุญเกิด
3)เด็กหญิงโชติกา สำราญราช
1)นางสาวกิ่งแก้ว นิลสำนักดี
2)นายพิชญพัชร โชติศิริคุณวัฒน์
688 611606 เทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายอดิศร พวงสุนทร
2)เด็กชายวรภพ แช่ว่าง
3)เด็กชายพิชาญ โพธิทัด
1)นางสาวกิ่งแก้ว นิลสำนักดี
2)นายมูฮัมหมัดมาฮาดี อาแวกาแฉะ
689 619067 เทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐนรี เกิดมั่งมี
2)เด็กหญิงอสมาพร เจริญศร
1)นางสาวกิ่งแก้ว นิลสำนักดี
2)นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งเมือง
690 613688 บางขุนเทียนศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงรัชญา เกษมอมรากุล
2)เด็กหญิงณิชาภา ปานบ้านเกล็ด
1)นายเสริมศักดิ์ แสงจันทร์
691 615904 บางขุนเทียนศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงโชติมาศ ชัดตรี
2)เด็กหญิงอชิรญา สุริยกานต์
3)เด็กหญิงสัณฐิตา ศรีสมทอง
1)นายเสริมศักดิ์ แสงจันทร์
2)นางสาวจันทร์ทิมา เทียนศิริ
692 619818 บางขุนเทียนศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอัครวิชร์ เรืองพุ่ม
2)เด็กหญิงรัชยานันท์ ปทุมสูตร์
3)เด็กชายชนาภัทร คำแท่ง
1)นางรัชฎา มะริสาน
2)นางสาวสุภาพร ลุสีดา
693 618016 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงแพรวา มูลสาร
2)เด็กหญิงธัญญเรศ ดวงแก้ว
3)นายตรีเพชร สโมสร
1)นายอัครวัฒน์ ยอแสง
2)นางสาวลลิตา แขกรัมย์
694 619887 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงดนยา เศรษฐวงศ์
2)เด็กชายปวรปรัชญ์ ทองงาม
3)เด็กหญิงศิริกัญญา สมชัยยา
1)น.ส.สุนีย์ จันทร
2)น.ส.สิณีลักษมิ์ สิริปุญญาธิการ
695 616298 อนุบาลระยอง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายลภนพัฒน์ บุญช่วย
2)เด็กหญิงชญานิน คณะอนันต์
3)เด็กชายพีรวิชญ์ เอี่ยมอารีรัตน์
1)นางสาวเจนจิรา แสนคำ
2)นายเด่นพงษ์ กระจายศรี
696 612512 อนุบาลระยอง ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายมหาเศรษฐี นิลพันธ์
2)เด็กชายศรัณย์ บุงดี
3)เด็กชายพิภัช มาสง่า
1)นางสาวเจนจิรา แสนคำ
2)นายเด่นพงษ์ กระจายศรี
697 614974 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงโสภิญนภา มาศัย
2)เด็กหญิงพิมพ์อักษร ทักษะศุภการ
3)เด็กหญิงบุพพัณชาติ อิ่มยิ้ม
1)ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ เทพขวัญ
2)นางสาวปัทมา พรหมเมศร์
698 612377 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวฐานิตา ปิ่นสุภา
2)นางสาวพิมพกานต์ กาญจนภู
3)นางสาวณิชกัลย์ชยา คงโภคานันทน์
1)ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ เทพขวัญ
2)นางสาวศิริรัตน์ สงวนศรี
699 615727 ตรอนตรีสินธุ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนรภัทร ลาหล้าเลิศ
2)นางสาวสุชานาถ สีแดงน้อย
3)นางสาวธนภรณ์ เพ็ชรคำ
1)นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์
2)นางสาวปุญชรัสมิ์ แสนคำ
700 616166 ตรอนตรีสินธุ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายนพพร โชติสุข
2)เด็กชายธีรภัทร อ่อนต้น
3)เด็กชายปัญญาวิชญ์ มั่นกันนาน
1)นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์
2)นางสาวปุญชรัสมิ์ แสนคำ
701 614756 เด็กสากลนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวชัญญา ทิพย์สุข
2)นางสาวสุพิชญา สถิตสิงขร
3)นายภูวิศา วิไลพรรัตนา
1)นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์วงศ์
2)นายสรายุทธ เสือเย๊ะ
702 611472 เด็กสากลนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรภัทร รัศมีฉาย
2)เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นาควิจิตร
3)เด็กชายพงพัด บุนแสงจัน
1)นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์วงศ์
2)นายสรายุทธ เสือเย๊ะ
703 618677 เด็กสากลนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชนิตปรียา ทีปต์ธนาวัฒน์
2)เด็กหญิงจิตอารี เจริญผล
3)เด็กหญิงจิรัฏฐุปภาว์ อุปฐาก
1)นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์วงศ์
2)นายสรายุทธ เสือเย๊ะ
704 611553 เด็กสากลนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ
2)เด็กหญิงณัชชา แรมสว่าง
3)เด็กชายศักดิ์กิตติ จิตรวงษ์ตระกูล
1)นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์วงศ์
2)นายสรายุทธ เสือเย๊ะ
705 612560 วัดเจ้ามูล ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกิตติทัต ธนวัชร์กิติกุล
2)เด็กชายสราวุธ โชติชัย
3)เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์ แก้วมาลี
1)นายสรรเสริญ พูลสุขโข
2)นางสาวศิริรัตน์ สัจจาผล
706 618579 เตรียมอุดมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปพน สุสิกขโกศล
2)นายภูมิภัส รอดทอง
3)นายปารเมศ ปิยะธนะศิริกุล
1)นางสาวนิตยา พุ่มเพิ่ม
2)นางสาวจุฑามาศ กันภัย
707 616384 ประจวบวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภานุวัฒน์ สีสุข
2)นายธนชาติ บางบัวงาม
3)นายธนดล มงคลรัศมีโรจน์
1)นางผาสุข วิกรเมศกุล
2)นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง
708 614857 สมเด็จพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเดชาวัต สีดามาตย์
2)นางสาวชลิตา แดนเสนา
3)นางสาววรินทิพย์ อุ่นศิริ
1)นางสาวเมตตา ผาละกัน
2)นางสาวพรชนก นดาบุตร
709 615245 ประจวบวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปภาวิน อยู่เจริญ
2)เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชูแสง
3)เด็กหญิงวิริญา เลิศอุดมเดช
1)นางผาสุข วิกรเมศกุล
2)นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง
710 619975 อนุบาลสาธิต ม.อ. ปัตตานี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเปรมปวียา สุคนเขตร์
2)เด็กหญิงซัลซานีน ดือเระ
1)นางกิตติยา เจ๊ะอุบง
711 616804 อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกานต์รวี กำลดพิศ
2)เด็กชายคมพิศิษฐ์ เอียดรักษ์
3)เด็กชายกันตพงศ์ เครือเนตร
1)นางกิตติยา เจ๊ะอุบง
712 612298 สตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูธน ลักษณ์ลาวัณย์
2)เด็กชายคณพศ ชัยอำนวยสุข
3)เด็กชายธิติ กรัณยาธิกุล
1)นางสาวรุ่งระวี กึกก้อง
2)นางสาวพัชรินทร์ อ่อนแก้ว
713 618114 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอภิญญา อ่อนคำ
2)เด็กหญิงพลับพลาพร ยารังษี
3)เด็กหญิงอารีรัตน์ คำลือ
1)นางสาวสุปราณี ติ๊บศรี
2)นางสาวขวัญภิรมย์ สุวรรณหงษ์
714 614098 บุรีรัมย์พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภสุ ศิริพงศาวลี
2)นางสาวนันทัชภรณ์ มัจฉาชาญ
3)นายภูธน พรหมบุตร
1)นางรัชนก ป้อมหิน
2)นางสุธาสินี ศรีวรรณะ
715 617180 บุรีรัมย์พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปาณประภัสร์ ปิ่นประภาภรณ์
2)เด็กชายธนภัทร ใหม่กันทะ
3)เด็กชายชวิน ไชยรัตน์
1)นางสาวเยาวภา เกิดโชค
2)นายสราวุธ บุญรอดรัมย์
716 611321 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพิชญางกูร พูลสวัสดิ์
2)เด็กหญิงจิรัชยา ทาระชัย
3)เด็กชายสุพรรณกิจ ครุฑธาพันธ์
1)นางปียาภรณ์ ณ พึ่งบุญ
2)นางพิมพ์ภัทรา ศรีสุวรรณ
717 612061 นาคประสิทธิ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกมลภพ ทรัพย์แสนดี
2)เด็กชายภัทรวิทย์ เปียถนอม
3)เด็กหญิงศศิตา รัตนสิทธิ์
1)นายประเดิม ทับเอี่ยม
718 612930 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธีร์จุฑา ธรรมดี
2)เด็กหญิงรุ่งไพริน ภู่ระย้า
3)เด็กชายเก่งกล้า เพชรคงแก้ว
1)นางปียาภรณ์ ณ พึ่งบุญ
2)นางพิมพ์ภัทรา ศรีสุวรรณ
719 614652 นาคประสิทธิ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอภิวัฒน์ กอปทุมกาญจน์
2)เด็กชายธีรเดช โหมดเอี่ยม
3)เด็กชายกฤตภาส บุญเพิ่ม
1)นางสาวสมใจ ปานบ้านเกร็ด
720 617526 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ
1)นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ
721 619418 บางปะอินราชานุเคราะห์๑ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวภัทราชิณี พันทวี
2)นางสาวปิยวรรณ พิณประเสริฐ
3)นางสาวกัญญาพัชร พรรณแก้ว
1)นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
2)นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
722 615316 สกลราชวิทยานุกูล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเจตนิพัทธ์ วรามิตร
2)นายนทีกานต์ คงเมือง
3)นางสาวสุชานันท์ โกมาร
1)นายทศพล สิงห์คำมา
2)นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์
723 616745 สกลราชวิทยานุกูล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นางสาวฟาตูมาตา เนเบ้
2)นางสาวขวัญพิชชา ไชยเชษฐ์
3)เด็กชายวิชชากร พุทธดี
1)นายทศพล สิงห์คำมา
2)นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์
724 613640 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวภัทภรณ์ คำบุดดี
2)นายมานวรรธน์ แซ่โคว้
3)นายธีรภัทร กิจแสวง
1)นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์
725 619874 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชยุต เฉลียวไว
2)เด็กชายสิริกรณ์ พวงพี่
3)เด็กชายธีระวัฒน์ จุลรัตน์
1)นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์
726 611306 คลองใหญ่วิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพัทธพล สมศรี
2)นายชวนากร นวลหงษ์
3)นางสาวมิเนีย ดวง
1)นางสาวปทุมรัตน์ ศรีประดู่
2)นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์
727 613993 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวศศินิภา ชิณกะธรรม
1)นางสาวศิริวรรณ สุทธิวงษ์
728 619659 คลองใหญ่วิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสมศักดิ์ แสงทอง
2)เด็กหญิงกานดา ไกรเรือง
3)เด็กหญิงศศิภา มังกร
1)นางสาวปทุมรัตน์ ศรีประดู่
2)นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์
729 614642 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกวิน เกิดประสพ
2)นายสุรเดช ประดับเขตร
3)นางสาวภณิดา วงศ์วิทยากูล
1)นางสาวศิริวรรณ สุทธิวงษ์
730 616512 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายดนัย ฉัตรยิ่งยงกุล
2)เด็กชายณัฐกฤษ สันติไชยนันท์
3)เด็กชายก้องภพ บุญยฤทธิ์
1)นายกมล วงศ์เขียว
2)นายปณิธาน กลิ่นมาลัย
731 614293 เซนต์ดอมินิก ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤตเมธ ช้างเผือก
2)นายธิติ ตันพิสุทธิ์
3)นายศิริชัย บุญสถิตธรรม
1)นางสาวทอปัด พ้นภัย
2)นางสาวพรภัค วรานุภาพกุล
732 613209 เซนต์ดอมินิก ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศุภชัย ศรีวรรณวิทย์
2)เด็กชายธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์
3)เด็กชายพชร ไช่
1)นางสาวทอปัด พ้นภัย
2)นางสาวพรภัค วรานุภาพกุล
733 617215 เซนต์ดอมินิก ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤษฏิ์ทัศน์ กาลพงษ์
2)เด็กชายชัยวิชญ์ จรัญเรืองธีรกุล
3)เด็กชายยศะปัญญ์ ปลั่งศรีเจริญสุข
1)นางสาวทอปัด พ้นภัย
2)นางพรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ
734 613243 สตรีนนทบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวธนิดา ฤษฎี
2)นางสาวพรชนก ดวงวิบูลย์
3)นางสาวนิรวรรณ กอหรั่งกูล
1)นายปุญชรัศมิ์ นิธิพรพูลศรี
735 615335 สตรีนนทบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเมธาวี คงธารา
2)เด็กหญิงธัญญมนตร์ สิริรตนาภิรัชต์
3)เด็กหญิงกมลชนก บุตะกะ
1)นายปุญชรัศมิ์ นิธิพรพูลศรี
736 616417 บูรณะศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปพน กิตติภิญโญชัย
2)เด็กชายธีรวัฒน์ คูณแก้ว
3)เด็กชายบรรณวิทย์ เที่ยงธรรม
1)นางสาวเจนจิรา เรืองพานิชย์
737 614726 สตรีภูเก็ต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณัชชา ศิริวัฒน์
2)นางสาวกมลวรรณ จิตรรักษ์
3)นางสาวศิวภร บุญเปกข์ตระกูล
1)นางชญาณี มณีพงษ์
2)นางสาวกนกวรรณ พบสถาน
738 617710 สตรีภูเก็ต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชลากร เมธาลักษณ์
2)นางสาวอินทิรา จิรัชตกุล
3)นางสาวณิรชา มุ่งจิต
1)นางสาวกนกวรรณ พบสถาน
2)นางชญาณี มณีพงษ์
739 613569 บูรณะศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสงกรานต์ จิตสัตย์ซื่อ
2)เด็กหญิงณิติญาภรณ์ พรหมสุวรรณ
3)เด็กชายรัชกฤช ศิลปี
1)นางสาวสุชาวดี พิศาลจารุวรรณ
740 618357 บางบ่อวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจิดาภา ปุ่งคำน้อย
2)นางสาวธัญชนก สุวรรณโณ
3)นายอิทธิภัทร รสชื่น
1)นายอคิน แก้วกระจ่าง
2)นายกิตติกร บุญเรือง
741 614209 เบิดพิทยาสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสิวารัตน์ โอชา
2)นางสาวศิริวรรณ โอชา
3)นางสาวจิลภา ศักดิ์เทวิน
1)นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
742 615663 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพงศกร อ่อนแก้ว
2)นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นใจ
3)นางสาวยลรดี แก้วจินดา
1)นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
743 618513 บางบ่อวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิมลวรรณ ไวก้า
2)เด็กชายศิวะ ซิงห์
3)เด็กชายวีรศักดิ์ สังข์งาม
1)นายอคิน แก้วกระจ่าง
2)นายกิตติกร บุญเรือง
744 615233 พระกุมารมหาสารคาม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายสิรวิชญ์ ลัญจกรสิริพันธุ์
1)นายธเนศ พุ่มทอง
2)นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์
745 614737 พระกุมารมหาสารคาม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศิรวุฒ กระบวนศรี
1)นายธเนศ พุ่มทอง
2)นายบัญชา ไชยรา
746 612868 สารสาสน์พัฒนา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงผึ้งหวาน ทวิรัตน์
2)เด็กหญิงศศิภา ทองทะจิตร์
3)เด็กหญิงณัฐวดี ทนุราช
1)สุชาวดี สีสัน
2)พันธมาศ พลแสน
747 612240 สารสาสน์พัฒนา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงบุษรากร ทนุราช
2)เด็กหญิงทิพย์วรา คุ้มภัย
3)เด็กหญิงนีรชา บำรุงใจ
1)สุชาวดี สีสัน
2)พันธมาศ พลแสน
748 615160 วัฒโนทัยพายัพ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายคุณากร ทวิสุวรรณ
2)เด็กหญิงเปมิกา อินทะยศ
3)เด็กหญิงอาทิตยาพร ธิอิ่น
1)นางสาวนิดาพร ประชุมชัย
749 615293 วัฒโนทัยพายัพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสิรีธร อูปแก้ว
2)นางสาวคัทลียา โสระขา
3)นางสาวกมลลักษณ์ มีสมศักดิ์
1)นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุล
750 615406 วัฒโนทัยพายัพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวสิรีธร อูปแก้ว
2)นางสาวคัทลียา โสระขา
3)นางสาวกมลลักษณ์ มีสมศักดิ์
1)นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุล
751 619666 สารสาสน์พัฒนา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธัญญรัตร์ มิสา
2)เด็กชายธนวรรธน์ เทียมจันทร์
3)เด็กหญิงชนัฐปภา พงษ์ฐานะ
1)วิชดา ติดตองรัมย์
2)สุดารัตน์ ไชยโคตร
752 615758 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศตพงษ์ ปัทมโยธิน
2)เด็กชายพนากร สิริกุลโพธิทอง
1)นางอษุดา อังกูรวิบูลย์
2)นางสาวไนรฤดี ศรีเสวต
753 617102 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปุณณวิชญ์ กันทะแก้ว
2)นายณัฐวุฒิ ก้อนจ้าย
1)นางสาวสมฤทัย ไชยเศษ
2)นางสาวสุนิสา กันทิม
754 611567 ศรีบุณยานนท์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤตฌาญ พันธ์ศรี
2)เด็กชายวิชญะ อยู่เย็น
3)เด็กหญิงโชติกามาศ ศิริบูรณ์
1)นายเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง
2)นางสาววิจิตรา จุลละนันทน์
755 612286 แก่นนครวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฐวัตร ทัศนา
2)นายวิศรุต สุดเฉลียว
3)นายสหัสวรรษ ปุริสา
1)นางพงศ์เทพ สำเภาแก้ว
2)นายนิพนธ์ ทองประดับ
756 617732 แก่นนครวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพงศพัฒน์ สิงห์สุวรรณ
2)เด็กหญิงเบญญาภา ชาญประเสริฐ
3)เด็กหญิงญาณธิชา สนโคกสูง
1)นายนิพนธ์ ทองประดับ
2)นายอภิรักษ์ ศรีพุทธา
757 614930 บ้านหมอ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพีรพัฒน์ จันทร์กลั่น
2)นายจำรัส อาจหาญ
3)นายรพีพัฒน์ ดอกไม้ไหว
1)นางบุปผา วงษาเลิศ
2)นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมสอาด
758 616486 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงแพรวา แจ้งแสง
2)เด็กหญิงณิชาภัทร ตัจฉกรณ์
3)เด็กชายฉัตรกานต์ สุธีรธรรม
1)นางสาวสรินนา ศรีเมือง
2)นายวีรชัย เฉิดฉาย
759 617490 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์
2)เด็กชายปุณย์ เลิศจรัญรัตน์
3)เด็กชายสิทธินนท์ วงศ์สืบชาติ
1)วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ
2)กาญจนา เบ้าทอง
760 616790 สุขเจริญผลแพรกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรศยา วันทอง
2)เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์ พัฒนชัย
3)เด็กชายพงศกร ทองอนันต์
1)นางสาวชื่นฤดี มากสอน
761 615654 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกิตติพัศ ศรีไพโรจน์
2)เด็กชายกันตินันท์ ตั้งวงศ์ศิริ
3)เด็กหญิงจิรัชญา อัศวเลิศวิสุทธิ์
1)วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ
2)กาญจนา เบ้าทอง
762 612610 สุขเจริญผลแพรกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงขวัญกิตติกานต์ ทิพย์สมบัติ
2)เด็กหญิงชมพูนุท แก้วมาดีงาม
3)เด็กชายคณิน ชวยกระจ่าง
1)นางสาวอรทัย จันทร์แนม
763 615443 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภโชติ จุฑาพฤฒิกร
2)นายโฆษิต วัฒนกุลวิวัฒน์
3)นางสาวชุติกาญจน์ ประเสริฐศรีทอง
1)นางสาวสุนิภรณ์ รุจิลาวัณย์
2)นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค
764 617812 หนองกี่พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงวรวลัญช์ สีไลรัมย์
1)นางสาวสมพร เรืองไพศาล
765 617847 หนองกี่พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวดวงกมล เข็มทอง
2)นางสาวธิดารัตน์ ปานกลาง
3)นางสาววรรณภา สุทธิธรรม
1)นางสาวสมพร เรืองไพศาล
2)นายชัชวาลย์ ชำนาญรัมย์
766 613239 หนองกี่พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธวัชชัย มุ่งอิงกลาง
2)เด็กหญิงสิริยากร แซ่คู
3)เด็กหญิงสิริมาส วงษ์สกุล
1)นายชัชวาลย์ ชำนาญรัมย์
2)นางสาวพรพรรณ บำรุงพงษ์
767 613386 อัมพรไพศาล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสริตา กาญจนพัง
2)นางสาวชรินรัตน์ สวยแสง
3)นางสาวมณธิชา โพนศรี
1)จริยา ปิ่นมี
768 612100 อัมพรไพศาล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นางสาวญาณิน ชาวคอนไชย
2)เด็กหญิงภคพร เมฆฉาย
3)เด็กหญิงธมลวรรณ โฉมงาม
1)จริยา ปิ่นมี
769 611910 อัมพรไพศาล ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกุลธาดา ดวงจำปา
2)เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
3)เด็กชายธัวชัย พิริยคุณธร
1)นิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส
770 617768 อัมพรไพศาล ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล
2)เด็กหญิงณัฐฐมน ใช้ญาณ
3)เด็กหญิงศุมณตรา สุขศิริ
1)จิณศิณี บุญทวี
771 617212 เฉลิมขวัญสตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสริดา จั่นตรอง
2)นางสาววริญญา ธนะวงค์
3)นางสาวจิตติมา ชามะสนธิ์
1)นางสาวปุญญิศา พิมพ์สุข
2)นางดารากูล บัวสาย
772 611911 มีนประสาทวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนิภาพร แซ่ตั้ง
2)นายภูมิพัชร วีระผล
3)นางสาวชาร์เลน มารี เอสตราดา
1)นายอาทิตย์ ยอดคำ
2)นางสาวรัตนา หวังสมาแอล
773 618519 ราชวินิต มัธยม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนภันต์ นภสินธุ์
2)นายสุรนาจ เครือวาท
3)นางสาวสุธาวัลย์ แมลงภู่
1)นางสาวสุชาดา ขาวเครือ
774 614391 มีนประสาทวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชาญวิทย์ กำลังงาม
2)เด็กหญิงลภัสรดา เอฬกานนท์
3)เด็กชายสันติสุข บัวทอง
1)นางสาวรัตนา หวังสมาแอล
2)นายอาทิตย์ ยอดคำ
775 614165 คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงสรัลพร ฮาซัน
2)เด็กหญิงณัฐวดี บุญซัน
3)เด็กหญิงอารดา อับดุลลากาซิม
1)นางสาวจันทร์แจ่ม สุดสวาสดิ์
2)นางสาวชนินทร หมอแก้ว
776 612195 เฉลิมขวัญสตรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวิริยา วิริยะวงศากุล
2)เด็กหญิงรัชณีวรรณ สิงห์คง
3)เด็กหญิงธนรัตน์ ค้ำจุน
1)นางสาวปุญญิศา พิมพ์สุข
2)นางดารากูล บัวสาย
777 615823 คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชัชชฎา สีหอม
2)เด็กชายกฤตนัย ซุยรัมย์
3)เด็กหญิงณัฎฐนิช ละอองทอง
1)นางยุคลธร น้อยจาด
2)นางสาวชนินทร หมอแก้ว
778 616872 บางเลนวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกัญจน์ดิลก สมพบ
2)นางสาวนิชานันท์ สุพันธไพ
3)นางสาวชลธิชา สมบุญเก่า
1)นายวัลลภ บุตรเกตุ
2)นายวัชรพัทธ์ หาญสมัย
779 611982 คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงจุติพร พรสุวรรณ์
2)เด็กหญิงกัญรัตน์ ซูกองปาน
1)นางสาวจันทร์แจ่ม สุดสวาสดิ์
2)นางยุคลธร น้อยจาด
780 616352 คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฐิติพร มาศรี
2)เด็กชายกฤตภาส วงอามาตร
3)เด็กหญิงเจนจิรา เฟื่องฟู
1)นางสาวจันทร์แจ่ม สุดสวาสดิ์
2)นางยุคลธร น้อยจาด
781 611659 ศรีีราชา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอภิโชติ พันธรักษ์
2)นางสาวญาณิน แจ้งศรี
3)นางสาวพาขวัญ สุพรหม
1)นายวุฒิชัย อภัยจิตร
2)นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม
782 616444 สงวนหญิง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีริทธ์ ตันติโรจนาเมธ
2)เด็กหญิงธนัชพร คงเปีย
3)เด็กหญิงณัฐนรี วังเสาร์
1)นางสาวสมฤดี แจ้งข่าว
2)นายเมธา โกมุกพันธ์
783 619607 ไตรมิตรวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวิชญ์พล มุขยพงศ์
2)นายภูพิรัฐ ระยับศรี
3)นายอนุชา มากเจริญ
1)นายเกียรติศักดิ์ แซ่ฉั่ว
2)นางสาวทัตพิชา ฤทธิ์แก้ว
784 618845 อนุบาลพิบูลเวศม์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกรณพัฒน์ สิริวเสรี
2)เด็กชายธันย์นรินท์ ชัยเนติเศรษฐ์
3)เด็กหญิงกุลริศา พ่วงไพโรจน์
1)นายปรีชา มหาโพธิกุล
2)นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์
785 616772 ไตรมิตรวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรวีโรจน์ พันธุ์เกตุ
2)เด็กชายกฤตยชญ์ นาบำรุง
3)เด็กชายยศกร ทรัพย์ดีเจริญ
1)นางสาวชนิดาภา เครือชัย
2)นายเกียรติศักดิ์ แซ่ฉั่ว
786 614773 สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนัญญา พรมเกษ
2)เด็กหญิงศิริวรรณ อาทิตย์อุทัย
3)เด็กหญิงแพรวา องอาจ
1)นางสาวสุวนันท์ เพิ่มพูน
787 611524 สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายสุเมธ สุวรรณสินธุ์
2)เด็กหญิงนพินประภา สีหาทัพ
3)เด็กหญิงชญานุช ภู่จีบ
1)นางสาวสิริวรรณ ตะรุสานนท์
788 616910 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอาทิตยา จำปา
2)เด็กชายปันนันท์ คำยิ่ง
3)เด็กหญิงพิรดา ชูประเสริฐ
1)ปริญญา มงคลพาณิชย์
2)ปฏิพัทธ์ สถาพร
789 617651 สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัคคจิณณ์ ชัยยะรุ่งโรจน์
2)เด็กชายธนวัฒน์ ชาวแสน
3)เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปิดตาทะสา
1)นางสาวเพ็ญพิสุ แสงจันทร์
790 616879 สยามสามไตร ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิมพิดา รัตนสุวรรณ
2)เด็กหญิงพรรษธวัล เกวลิน
3)เด็กหญิงวนาลี จัดเจน
1)นางสินีรัตน์ สังข์ทอง
791 615856 สยามสามไตร ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธัญนิตย์ ศิลป์สัมฤทธิ์
2)เด็กชายรัฐวิทย์ ชินไชยพัฒน์
3)เด็กชายวริทธิ์ธัช อัจฉริยาภรณ์
1)นางสินีรัตน์ สังข์ทอง
792 614656 เซนต์โยเซฟบางนา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพลอยรุ้ง หอระตะ
2)เด็กหญิงเอมิกา วันเพ็ญ
3)นางสาวจิรัชยา จันทะวงศ์
1)อัจฉรารัตน์ นรินท์ชัยรังษี
793 616946 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวีรดา ยัฆพันธ์
2)เด็กชายภัครพล ยูงทอง
1)นางปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์
2)นางสาวมณีรัตน์ ถาพลพันธุุ์
794 612009 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายรหัท บัวสาย
2)นายกรวิทย์ จันทนะ
1)นางปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์
2)นายนันโท อ่อนเจริญ
795 615606 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกันต์ธีรา สิงห์ป้อง
2)เด็กหญิงธณัฐชนน รักษากุล
3)เด็กหญิงกัลยกร สโมสร
1)นางสาวสุนีย์ จันทร
2)น.ส.สิณีลักษมิ์ สิริปุญญาธิการ
796 615102 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชินวัตร ปานโพธิ์
2)นายปาฏิหาริย์ แซ่หวัง
3)นางสาวภัทราพร วงษ์ทอง
1)นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
2)นางสาวนิตติยา แก้วนก
797 615374 สตรีปากพนัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชาคริต เรืองศิริ
2)นางสาวนุจรีย์ ทรายอ่อน
3)นางสาวณัฐชา ทองนวล
1)นางสุชาดา ประมุข
2)นางจิตปิ่น ทองวิจิตร
798 615581 บูรณะรำลึก ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกวีวัชร ขวัญนิมิตร
2)นายกษิดิ์เดช เพ็งลำ
3)นายคณาธิป สินธุเศรษฐ
1)นายสุวัฒน์ ไชยประดิษฐ์
799 616639 บูรณะรำลึก ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนเดช กาญจนรัตน์
2)เด็กชายณัฐธีร์ นิธิกรอุดมวิทย์
3)เด็กชายปัณณทัต ภักดีโชติ
1)นายสุวัฒน์
800 611172 บูรณะรำลึก ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายดรณ์ จงจิต
2)เด็กชายกิตติพิชญ์ ชูทอง
3)เด็กชายภิญญู สุวรรณโน
1)นางเณริศา อุยสุย
801 618919 ต้นกล้าแห่งปัญญา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฏฐเชษฐ์ วัฒนรังสรรค์
2)เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์
3)เด็กชายธีธัชพล ดิษสกุล
1)นายศกุนพัฒน์
2)นายคมธัช
802 615945 บูรณะรำลึก ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภาวิณีย์ อาจกูล
2)เด็กชายศุภกร ช่วยรอด
3)เด็กชายนิพพิชฌน์ เกียรติวานิช
1)นางสาวธิดารัตน์ สุภารัตน์
803 611907 ต้นกล้าแห่งปัญญา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์
2)เด็กชายภาณุวิชญ์ ตวงสุวรรณ
3)เด็กชายวรดร รัตนวงศ์
1)นายศกุนพัฒน์
2)นายคมธัช
804 615796 อนุบาลสุธีธร ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร
2)เด็กหญิงณัฐณิชาช์ เวชสุวรรณมณี
3)เด็กหญิงภวณพร ไชยพุฒ
1)น.ส.รุ่งนภา ชาวนา
805 615664 สุขเจริญผล ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธัญชนก สุริยภูมิ
2)เด็กหญิงสุพรรษา ภาชนะพูล
3)เด็กหญิงอลิสา วาสิลิกี้ แคทซูลิส
1)นางสาวอภิญญา นาคอ้าย
2)นางสาวกรรณิการ์ มีแสงพันธ์
806 615621 สุขเจริญผล ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภาคิน มั่งมี
2)เด็กชายอัครวัฒน์ ตาดี
3)เด็กชายกฤตภาส นาคะปักษิณ
1)นางสาวอภิญญา นาคอ้าย
2)นางสาวกรรณิการ์ มีแสงพันธ์
807 612451 สุขเจริญผล ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอารญา ไร่สงัด
2)เด็กหญิงศุภิสรา มิ่งขวัญ
3)เด็กหญิงกัณย์สินี ธีรภัทร์ศรัทธา
1)นางสาวอภิญญา นาคอ้าย
2)นางสาวกรรณิการ์ มีแสงพันธ์
808 619558 อนุบาลสุธีธร ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่เตียว
2)เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์
3)เด็กหญิงปุณณภา พบสิริเกษม
1)นางสมพร อินบัว
809 616875 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฟาตีล๊ะ นุกูล
2)เด็กหญิงวรัญญา ไพจิตร์กุญชร
3)เด็กชายสมชาย พุฒเพ็ง
1)นางสาวอมาวสี วิริยะนุเคราะห์
2)นางสาวสุดารัตน์ สำราญ
810 615599 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเอกพล เกื้อชาติ
2)นายทวีศักดิ์ สาอิ
3)นายนิกมูฮำหมัดอับบาส หมัดคง
1)นางสาวอมาวสี วิริยะนุเคราะห์
2)นายวิชานุ สุทธิโพธิ์
811 619177 สงวนหญิง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนลินทิพย์ ท้วมพงษ์
2)นางสาวศศิกานต์ อัครศรี
3)นายนิธิวัต ดาราราช
1)นางสาวพัชรี น้อยเพ็ง
2)นายอานันท์ นกดำ
812 615084 วัดอุดมรังสี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงลำประภา สัชชานนท์
2)เด็กหญิงธนพร คุณรัตนอาภา
3)เด็กหญิงธนพรรณ คุณรัตนอาภา
1)นายพงศ์เชษฐ โพธิ์สุข
2)นางสาววรภรณ์ ทวีกูล
813 614032 สารสาสน์วิเทศศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชุติพล นาคละออ
2)นายธนิก อัศยเผ่า
3)นางสาวจิรัฐิตินันท์ บุญกิจ
1)นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิเมฆ
2)นายศุภชัย แซ่ตัน
814 615399 สารสาสน์วิเทศศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิชญ์สินี อิ่มปิติวงศ์
2)เด็กหญิงฐิตาภา บำรุงนา
3)เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีศรีบุษราคัม
1)นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิเมฆ
2)นายศุภชัย แซ่ตัน
815 612197 สารสาสน์วิเทศศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกันตณัฐ เลี้ยงเจริญทรัพย์
2)เด็กชายศุภวิชญ์ ลีลา
3)เด็กหญิงปริชญา แก้วโกมล
1)นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิเมฆ
2)นายศุภชัย แซ่ตัน
816 614163 สารสาสน์วิเทศศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูมิ สว่างจันทร์
2)เด็กหญิงอาทิวราห์ พรมเสน
3)เด็กหญิงณัชชา แซ่อึ้ง
1)นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิเมฆ
2)นายศุภชัย แซ่ตัน
817 618652 อนุบาลพิบูลเวศม์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทรชัย บุตรพรมมา
2)เด็กชายวิสุทธนคร มีที
3)เด็กหญิงรินรดา เหมือนเดช
1)นายปรีชา มหาโพธิกุล
2)นางสาวกวีณา แซ่เหลือง
818 619161 ประจวบวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายปภาวิน อยู่เจริญ
2)เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชูแสง
3)เด็กหญิงวิริญา เลิศอุดมเดช
1)นางผาสุข วิกรเมศกุล
2)นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง
819 614939 ประจวบวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายภานุวัฒน์ สีสุข
2)นายธนชาติ บางบัวงาม
3)นายธนดล มงคลรัศมีโรจน์
1)นางผาสุข วิกรเมศกุล
2)นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง
820 615721 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐชยา เกื้อสมบัติ
2)เด็กหญิงวิชญาดา ชุมรัตน์
3)เด็กหญิงทษอร พวงศิลป์
1)นางกนกพร แสงช่วย
2)นางวรัญญา สุขแจ่ม
821 615905 ภาชี"สุนทรวิทยนุกูล" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวล้อมเดือน บุษปฤกษ์
2)นางสาวปิยฉัตร เดชฟุ้ง
3)นางสาวศิวนันท์ ใจปาน
1)นายพัฒนพงษ์ อนันต์
822 616520 สตรีปากพนัง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤษณพงศ์ แก้วเมือง
2)เด็กหญิงจิระนุช ปันผล
3)เด็กหญิงอักษราภัค สุวรรณพันธ์
1)นายจิรพล ลิวา
2)นายไพรัตน์
823 617434 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพัชรพล จันทนะ
2)เด็กชายพัฒนะ บรรดาศักดิ์
3)เด็กหญิงปวริศา พลศรี
1)นางจุฬารัตน์ วรรณจุฑา
824 612706 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพสิษฐ์ จันทร์แสนดาว
2)เด็กหญิงมนฤดี สุทธิโอภาส
3)เด็กหญิงธัญจิรา เอี่ยมมหาลาภ
1)นายณัฐปภัสร์ จันทร์ศรี
825 612703 มัธยมวัดด่านสำโรง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวณิช เมืองเรือง
2)เด็กชายสรวิศ โฉมงาม
3)เด็กชายธันวา แหยมอุบล
1)นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
2)นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
826 614259 มัธยมวัดด่านสำโรง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฐวุติ จันสุนา
2)นายชนะชัย กรุณากร
3)นางสาวขวัญชนกนารถ กิจสุวรรณ์
1)นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
2)นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
827 612670 โพธิสารพิทยากร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวละไมมาด ดาราฤกษ์
1)นายธนสรณ์ สุมังคละกุล
828 618536 นารีวุฒิ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวลักษิกา คำสร้อย
2)นางสาวสุวิชญา โศภิตเวศย์มนตรี
3)นางสาวเพชรลดา ปัดทอง
1)นายวิวัฒน์ เพชรเทียน
829 611976 เทพลีลา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนวัฒน์ เภาสี
2)เด็กชายธนพล รักเสมอ
3)เด็กชายสรวิชญ์ ศรีบุรินทร์
1)นางสาววัชรี แก่นจันทร์
2)นางสาวนิลาสินี ภมะราภา
830 616071 บัวแก้วเกษร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกิตติธัช ปิ่นแก้ว
2)เด็กชายทศพล ราชสะอาด
3)เด็กหญิงกนกวรรณ ยิ้มแย้ม
1)นายสุขสวัสดิ์ มณีโสม
831 615647 ราชินี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงมาติกา ไชยยงยศ
2)เด็กหญิงชัชฎา รุ่งวัฒนะกิจ
3)เด็กหญิงปรียนันท์ มูลวิริยกิจ
1)นางสมชัย หาญณรงค์
832 619520 รัตนาธิเบศร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนันทิดา เกตุแก้ว
2)นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร
3)นางสาวภาวิมล ธิราชรักษ์
1)นายพนา ครุฑบุตร
2)นายนฤทธิ์ ตันสกุล
833 613350 ราชินี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจิรัชญา รอดทิม
2)เด็กหญิงชัญญา ศรีประเสริฐ
3)เด็กหญิงอารยา เดชปชาพิพัฒน์
1)นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร
834 611671 เจียงทองพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอภิรัก เพชรก้อน
2)นายชัยวัฒน์ ปัดนา
3)นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สร้อยแก้ว
1)นางสาวศิริวรรณ พาลี
2)นายสุรเชษฐ์ คำงาม
835 616216 เจียงทองพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจริงใจ สนั่นนารี
2)เด็กหญิงณัฐธิดา ดานะ
3)เด็กหญิงสุวัจนี แก้วโพธิ์กลาง
1)นายสุรเชษฐ์ คำงาม
2)นางสาวศิริวรรณ พาลี
836 617604 บ้านเปียงหลวง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายนครินทร์ หนั่นต่า
2)นางสาวศิริลักษณ์​ พุทธสอน
3)นางสาวสุกัญญา ขันแก้ว
1)นาย​ สิทธิกร​ สอนทะ
2)นางสาว​ ปวีณา​ สง่าศรี
837 617048 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเมษา ภมรทรัพย์
2)นางสาวเนตรชนก โพธิทอง
3)นางสาวธนัชญา เกินอาษา
1)นายทินพงศ์ มาอุ่น
2)นางสาวนิภาพร ไพรรักษา
838 612261 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธนวัฒน์ สดสะอาด
2)เด็กชายพัสกร หงษ์ทอง
3)เด็กหญิงSHIN YU HSU
1)นายทินพงศ์ มาอุ่น
2)นางสาวขวัญฤดี มีหมู่
839 619242 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปวิตร วงศ์รัตนกาญน์
2)เด็กชายนนท์ฐภัส จันทร์ชานนท์
3)เด็กหญิงญาณิศา พิมพบุตร
1)นายทินพงศ์ มาอุ่น
2)นางสาวขวัญฤดี มีหมู่
840 618251 สิงห์สมุทร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวบัณฑิตา วรรณภา
2)นางสาวสิริลักษณ์ ดิษฐาพร
1)นางสาวพิไลรัตน์ สุวรรณ์
2)นางสาวสุภาพร จันทร์คลัง
841 619585 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีรชัย อินวรันต์
2)เด็กหญิงซิโดนี่ แฮ๊คกิ้ง
3)เด็กชายอินทัช เยี่ยงศุภพานนทร์
1)นายทินพงศ์ มาอุ่น
2)นางสาวนิภาพร ไพรรักษา
842 618834 สิงห์สมุทร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์
2)เด็กหญิงนราพร ทองดี
3)เด็กหญิงปรียานันท์ สุระขันธ์
1)นายอภิชาติ กังวาล
2)นางสาวสุนิสา คำวันสา
843 616640 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงมิรันตี ศิริสัมพันธ์
1)ธรรมภัสสร ศิริสัมพันธ์
844 614617 นิธิปริญญา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวิชิตา บัวศรีทอง
2)เด็กหญิงกรณ์นภัสรดา ตัณชวนิชย์
3)เด็กหญิงอิศริยา ลีลานราภรณ์
1)นางวิไลวรรณ ยศภูมี
2)นางสาววาสนา นุชปาน
845 612232 ปราจิณราษฎรอำรุง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง
2)นางสาวกัลยรัตน์ ไกรศรีบวร
3)นางสาววริษฐา อานันท์วัชรานนท์
1)นางชญานิษฐ์ ทับทิมดี
2)นายธนรัตน์ จันทรินทร์
846 614545 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวมัฑณา พันธ์คำ
2)นางสาวอริสรา มาตา
3)นางสาวณัฐวรรณ แดงใจดี
1)นายอรณา สุปิน
2)นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์
847 615597 พระโขนงพิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวนางสาวนิชานันท์ ศรีคำ
2)นางสาวนางสาวปรียารัตน์ เย็นสถิตย์
3)นางสาวจิรารัตน์ กองรัตน์
1)นายคณาวินท์ ณอัคร โชคเจริญ
2)นายวิกร แก้วพิลา
848 616130 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธัญวรัตน์ พิลาสุข
2)เด็กหญิงคัคนานต์ วงศ์เพ็ญ
3)เด็กหญิงณัฐชยา ศรีนรคุต
1)นายแมนรัตน์ รื่นละออ
849 614016 วชิราวุธวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายวัชโรทัย ปรีชาวนิช
2)เด็กชายปพนธีร์ กาญจน์จรัญวงศ์
3)เด็กชายพีรวิชญ์ นิสสัยเจริญ
1)นางสาวณิชิรา ชาติกุล
850 619133 วัดดอนไก่เตี้ย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจิตตานันท์ เปี่ยมลาภ
2)เด็กหญิงอณัญญา บุญมา
3)เด็กชายธิติพงศ์ หนูกลัด
1)นายขจรศักดิ์ สอนแพร
2)นางสาวนันธิชา เฮ่งพก
851 613602 มารีย์อุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณิชากร จ๋อยฟอง
2)นางสาวณัชชา วงศ์พรหม
3)นางสาวพุธณาวรรณ พลพวก
1)นางสาว พรพรหม มาบรรดิษ
852 617518 พระโขนงพิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชนินทร์ ลาภูตะมะ
2)เด็กชายเอกธนัช ศุภรมย์
3)เด็กหญิงอัญชิษฐา เตียวจ้อย
1)นายคณาวินท์ ณอัคร โชคเจริญ
2)นายวิกร แก้วพิลา
853 612500 ชลราษฎรอำรุง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนิติพงศ์ ดำประไพ
2)นายเจตรินทร์ ไชยทอง
3)นายธนภัทร เสมอทอง
1)นางสาววรวลัญช์ ฤกษ์ประสาทพร
2)นางกรรณิการ์ หงษ์เจ็ด
854 619663 ชลราษฎรอำรุง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอรรถสิทธิ์ ไทรทอง
2)เด็กชายจักรัตน์ ใจเที่ยง
3)เด็กชายณัฐพงศ์ พูลศิริ
1)นางสาวณัฐวดี เอนก
2)นายอภิสิทธิ์ พาไหม
855 617664 บางพลีราษฎร์บำรุง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายทินภัทร ชมภู
2)นายปวเรส สมสุวรรณศักดิ์
3)นายเกียรติศักดิ์ ใยบัว
1)นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
2)นางเกศสิรินทร์ จันทร์หอม
856 614521 บางพลีราษฎร์บำรุง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิริกร ชวนชม
2)เด็กชายชาคริต สีเน
3)เด็กชายณภัทร ปัญญาสุข
1)นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
2)นางเกศสิรินทร์ จันทร์หอม
857 618600 นิธิปริญญา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกรณ์ธราชัย ตัณชวนิชย์
2)เด็กหญิงชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์
3)เด็กหญิงศรัณพร สุรัตน์สว่าง
1)นางสาวธนชกร มีวงศ์วาร
2)นางสาวพรทิพย์ ทองธานี
858 614523 มัญจาศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายพีรชัย วงษ์ชาลี
2)เด็กหญิงจิรนันท์ วันงาม
3)เด็กหญิงศศิกานต์ โคตรแสง
1)นายนนทวัชร์ รักอุบล
2)นางสาวฐิติมา สุโพธิ์
859 617293 มัญจาศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเอกธนา เหล่าคนค้า
2)นางสาวนัฐธิตา อุดม
3)นางสาววรินทร ชัยนอก
1)นางสาวณพัสสอร ชื่นชม
2)นางนิรัชรา เขียวทอง
860 612496 เทศบาล5(พหลโยธินรามินทรภักดี) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงวริศรา แก่ฉิม
2)เด็กหญิงพินทุสร สวนเพลง
1)นายชัชชัย ลีลาสินธุชัย
2)นางสาวรุ่งนภา วนิชจันทร์สกุล
861 618748 มัญมาศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายพีรชัย วงษ์ชาลี
2)นายพัฒนพงศ์ แสนบุญศิร
3)นางสาวศศิกานต์ โคตรแสง
1)นายนนทวัชร์ รักอุบล
2)นางนิรัชรา เขียวทอง
862 616467 เทศบาล5(พหลโยธินรามินทรภักดี) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนารีรัตน์ บรรดาศักดิ์
2)เด็กหญิงภัทรภร แดงอ่อน
3)เด็กหญิงณัฐฑริกา พวงสุวรรณ์
1)นายชัชชัย ลีลาสินธุชัย
2)นางสาวสุทธิรัตน์ รอบจังหวัด
863 613519 สหวิทย์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสุรีรัตน์ มณีรัตน์
2)เด็กชายชายชาญชลล์ เภสัชเวชกิจ
3)เด็กหญิงจิดาภา หล่อทองคำ
1)นางสาวดรุณี ลี้ชัยมงคล
864 619594 มัญจาศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายเอกธนา เหล่าคนค้า
2)นางสาวนัฐชิตา อุดม
3)นางสาววรินทร ชัยนอก
1)นางสาวณพัสสอร ชื่นชม
2)นางนิรัชรา เขียวทอง
865 616830 พิบูลวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายจักรภพ สันตยานนท์
2)นายธีรภพ ศุขไพบูลย์
3)นายวงศธร เพิ่มพูลทรัพย์
1)นางกอบกุล ธรรมธุรส
2)นายธนบัตร พึ่งอิ่ม
866 616194 ภูเก็ตวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายเนติธร สังข์ทอง
2)นางสาวปฏิพร วงศ์ขึง
3)นางสาวลภัสรดา อินทโช
1)นางสาวณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์
2)นางสาวพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
867 617709 ภูเก็ตวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภพธรรม กอมสิน
2)นางสาวอาทิตยา วัตถุโชคดีงาม
3)นายธนาคาร วงค์ไชย
1)นางสาวณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์
2)นางสาวพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
868 619448 ภูเก็ตวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนวดี รัตนานุกูล
2)เด็กหญิงธนิสร สุวรรณ
3)เด็กชายนราวิชญ์ เก่้าแสง
1)นางสาวณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์
2)นางสาวพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
869 616789 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายไตรคุณ เยาวนา
2)เด็กชายนันทวัฒน์ พงศ์กิจจาเลิศ
3)เด็กหญิงพิชญ์ฐานินน์ เจริญผล
1)นางสาวอภิญญาลักษณ์ คนชม
2)นายอนุศาสน์ จำปาสี
870 611874 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนัญญา อินมณี
2)เด็กชายศุภมงคล คล้ายชู
3)เด็กชายธีรวินทภ์ กองอรรถ
1)นางสาวรษิกา เลาหโกญจนาท
2)นางสาวกานต์ทิตา สอพอง
871 615791 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายโกวิท สุขชัย
2)นายรุจน์สิริพล พุฒซ้อน
3)นายวีรเกียรติ เอี่ยมสอาด
1)นางกิริยา  ภูเงิน
2)นางสาวจุฑาพร  สำเภาแก้ว
872 619922 บ้านท่ามะปรางวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงนาเดีย วงค์พารี
2)เด็กหญิงณัฐณิชา รอดเพ็งสังคห
3)ปาริฉัตร พินิตร
1)นางสาวสุจิตรา โสพักต์
873 619873 มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววิภาภรณ์ ผาอินดี
2)นางสาวนันทิภาคย์ น้อยอินทร์
3)นางสาวกฤตพร เถาทิพย์
1)นายอภิวัฒน์ สมสุไทย
2)นางสาวชยาภรณ์ อเนกา
874 615642 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวฮิกมะห์ มูฮำหมัด
2)นางสาวเพ็ญพิชชา พละทรัพย์
3)นางสาวอริสา ปิ่นสุวรรณ
1)นายนิวัฒน์ หน่างเกษม
875 613877 จิตรลดา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายธัชชย งามอุโฆษ
2)นายภูมิบดี ฮุ่นตระกูล
1)นนทพร พนาตรีสวัสดิ์
2)ปริญญา ขุนทอง
876 612968 อนุบาลสุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปะโสทะถัง
2)เด็กหญิงธีรกานต์ มิฆเนตร
3)เด็กชายภัคพล วงษ์บ้านหล่อ
1)นางเพียงใจ พรหมศร
2)นางพัชรินทร์ แสนกล้า
877 615171 อนุบาลสุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐวิมล กระแสโสม
2)เด็กหญิงพิมพิศา ธนสมุทร
3)เด็กหญิงพิมสิริ เอมี่ อานาซิค
1)นางสาวบุญลักษณ์ ดัชนี
2)นายอภินันท์ สายบุ่งคล้า
878 611727 หันคาพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสุพศิน สุขสบาย
2)เด็กหญิงอภิชญา เลียบทวี
3)เด็กชายสรัช คำสงค์
1)นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์
2)นายทวีศักดิ์ โพชน
879 616880 หันคาพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกิติภูมิ มิ่งสกุล
2)นายสิทธิพงษ์ เมฆกระจาย
3)นางสาวศศิวิมล กิจธร
1)นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์
2)นายทวีศักดิ์ โพชน
880 619604 สมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสรวิชญ์ รองเดช
2)นายณัฐวุฒิ ฉิมวิเชียร
3)นายภูชิชส์ ชื่่นกมล
1)นางสาวกัณฐิกา โคตรสาลี
2)นางสาวสิริมน ฤดี
881 619412 สมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฎฐ์ แก้วสีม่วง
2)เด็กชายธนดล เถวะอนันต์
1)นายนเรศ บุญพริ้ง
2)นางสาวสุกัญญา ตันโสภณ
882 618671 โชคชัยลาดพร้าว ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายชยพัทธ์ ยุรเกตุ
2)เด็กชายธนภัทร วนะเจริญ
3)เด็กชายฐานเศรษฐ์ ลิ้มไชยกูล
1)นางวรรณา ศรอินทร์
883 613982 โชคชัยลาดพร้าว ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพสิษฐ์ สมพงษ์
2)เด็กหญิงภัทรวดี จิตร์มูลชัย
3)เด็กหญิงวรรณวรางค์ บุณยะวันตัง
1)นางสาวอุบลรัตน์ มีละมัย
884 612977 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายฐิติกร กุณาวงค์
2)เด็กชายต่อพงศ์ คุ้มภัย
3)เด็กหญิงญาณิศา อินทรวิชา
1)นายนราทร สุวรรณ
2)นางธัญพร จอมกลาง
885 617185 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสิริยากร นิยมญาติ
2)นางสาวภคนันท์ ยิ้มเครือ
3)นางสาวบุณยานุช เจริญผล
1)นายนราทร สุวรรณ
2)นางธัญพร จอมกลาง
886 619734 วัดสุขกร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายพีรพัฒน์ ผดาวัลย์
2)เด็กชายธนารักษ์ แลพวงมาลย์
3)เด็กหญิงวลัยกร ดีดวงพันธ์
1)นายวสันต์ บุญพงษ์
2)นายจามร ชุนสาย
887 614387 ธัญรัตน์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวขวัญสิริ นามเคน
2)นางสาวมะลิวัลย์ แซ่อึ้ง
3)นางสาวกมลทิพย์ ทองแว่น
1)นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน
2)นางสุพัตรา ไพบูลย์
888 611302 ธัญรัตน์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสิทธิโชค แก้วไทรหาญ
2)เด็กชายคุณานนต์ แซ่ลี้
3)เด็กหญิงปานรัศมี ทองไทย
1)นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน
2)นางสุพัตรา ไพบูลย์
889 616661 สารสาน์วิเทศรังสิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเพิ่มพูน บุญฤทธิ์
2)นางสาวพิมลภัส แซ่จ๋าว
3)นางสาวณัชชา ศรีสุวรรณ
1)นายภัทรพล ทุมวัน
890 613353 ฤทธิยะวรรณาลัย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศิริพัทช ศิริ
2)เด็กหญิงปวีณ์นิษฐา สุอรุณ
3)เด็กหญิงอารยา โถนทา
1)นายบุญช่่วย ลือโสภา
2)นายบรรจง มนทาเย็น
891 618408 ฤทธิยะวรรณาลัย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนิชาภัทร หงษ์อร่าม
2)เด็กหญิงพิชญารัตน์ สีตัสสะ
3)เด็กชายชยากร ขนานแข็ง
1)นายบรรจง มนทาเย็น
2)นายบุญช่วย ลือโสภา
892 617879 วัดป่าประดู่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงมนัสวรรณ ตะยาภรณ์
2)เด็กหญิงนันนนัตน์ โอ้โถง
3)เด็กหญิงสุภัตตรา แก้วกระโทก
1)นางสาวจนัสวรรณ วิลาวรรณ์
2)นายชัยธวัช พานิช
893 619545 วัดป่าประดู่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายโอฬาร รบมีชัย
2)เด็กชายกนกเทพ จันทรพราหมณ์
3)เด็กชายนวพล พุฒหอม
1)นายชัยธวัช พานิช
2)นางสาวจนัสวรรณ วิลาวรรณ์
894 614371 ดงตาลวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอริสา บุญสุข
2)นายกฤษณพงศ์ แจ่มใส
3)นายพีรพัฒน์ ทองยิ้ม
1)นางสาวชนกนันท์ ช่วยประคอง
2)นางวันทนา เหมสมิติ
895 618504 มัธยมวัดสุทธาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาววรารักษ์ อุยยาหาญ
2)นายธนกร เกตุสุข
1)นายวัชระ มานิตราษฎร์
2)นายยศพร จันทร์อำไพวงศ์
896 615360 มัธยมวัดสุทธาราม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงศวิตา กมลเลิศไชยา
2)เด็กหญิงจามอญ พลายละหาร
1)นายวัชระ มานิตราษฎร์
2)นายยศพร จันทร์อำไพวงศ์
897 616833 ดงตาลวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงหทัยกาญจน์ กองสงค์
2)เด็กหญิงพัฒทภรณ์ แก้วจันทร์
3)นายธันวา เล็กคง
1)นางสาวชนกนันท์ ช่วยประคอง
2)นางวันทนา เหมสมิติ
898 618138 มัธยมวัดสุทธาราม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธวลธรรม นนทะลุน
2)เด็กหญิงวาศิณี บัวแก้ว
3)เด็กหญิงจันจิรา ไพฑูรย์
1)นายวัชระ มานิตราษฎร์
2)นายยศพร จันทร์อำไพวงศ์
899 611625 มัธยมวัดสุทธาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกัมปนาท เมี่ยงชม
2)นางสาวกัลยากร สินเพ็ง
3)นางสาววรวรรณ เฉียบแหลม
1)นายวัชระ มานิตราษฎร์
2)นายยศพร จันทร์อำไพวงศ์
900 618237 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชินดนัย สุนทรเภสัช
2)เด็กชายพลาธิป การะเกตุ
3)นายยศภัทร พิมพ์อักษร
1)นางสาวพัณนริตาภา สมมณี
2)นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี
901 612376 วัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายรุ่งตะวัน ทองมานิตย์
2)เด็กชายนภัสดล พลธานี
3)เด็กหญิงณิชาพัช เกิดกำลัง
1)นางเพชรดา รอดชม
902 613508 ศรียาภัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอิทธิกร สุทธิศักดิ์ภักดี
2)นายณัฐภัทร สุนทรโฆษิต
3)นายปภาเทพ พนัสนาชี
1)นายชิงชาญ ตลึงพล
2)นายสัมพันธ์ ยิ่งยุทธ
903 611607 ขาณุวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนิธินันท์ สิงห์เถื่อน
1)นายกตัญญู สุวรรณกิจ
2)นางสาวเบญจา สุขเกษม
904 612233 ขาณุวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนางสาว เรณุกา พรหมสนธิ
2)เด็กชายนวพล รอดูเจริญ
3)เด็กหญิงศิริมา ว่องไวชล
1)นายกตัญญู สุวรรณกิจ
2)นางสาวเบญจา สุขเกษม
905 611041 เจ้าพระยาวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพันถ์วิรา นาดมา
2)นายวิวัฒน์ แซ่แต้
3)นางสาวสไบพร บุญโสม
1)นางสาวดวงกมล ดงแดง
2)นายสมหวัง ผาอินดี
906 615562 เจ้าพระยาวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายประดิพัทธิ์ ดิษฐ์บรรจง
2)เด็กชายจิรศักดิ์ อัสวสิริโชค
3)เด็กหญิงมณฑิตา นาดมา
1)นายพงศกร คดสำโรง
2)นายวันชนะ สุวรรณศรี
907 612405 อัตตาภิวัฒน์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายคุณัชญ์ ชีววุฒิพงศ์
2)เด็กหญิงสุทาศิณี ไวยศิริ
3)เด็กชายธนวัฒน์ ปรีชาธรรมวงศ์
1)นางสาวศศรักษ์ สัคคสกุล
908 612416 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพัณณิตา ขีนแข็ง
2)นายรชต บรรพษร
3)นายก้องกิดากร ไตรฆ้อง
1)นายสถาพร กองเป็ง
909 615454 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเลิศสุวัฒน์ บุนนาค
2)เด็กหญิงณิชกุล ทอนโพธิ์
3)นางสาวบุญประเสริฐ บุญสว่าง
1)นายสถาพร กองเป็ง
910 614402 สุราษฎร์พิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเมธัส รอดภัย
2)เด็กหญิงพิมประภาพร ก่อบุญขวัญ
3)เด็กหญิงรังศิมา ศักดา
1)นายอุดร แก้ววิรัตน์
2)นางสาวสุนิษา ทองเพณี
911 615092 บ้านนา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปราวณา บุญมี
2)นายวัฒนศักดิ์ กิตติวาณิชวงศ์
3)นางสาวชัญญา ทิพพันธ์
1)นางสาวดนิตา สืบวงษ์
2)นางสาวอรฤทัย ปานทอง
912 617943 สุราษฎร์พิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
2)นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
3)นางสาวเชษฐ์สุดา พราหมนก
1)นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
2)นางอาลิษา ขุนพลช่วย
913 618435 มหิดลวิทยานุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภูวพัศ เทียมจรรยา
2)นายญาณศรณ์ อังคณาวิศัลย์
3)นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ
1)นางฐิติมา กล้าหาญ
914 619446 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพรเทพ สินกิตติยานนท์
2)นายภูฟ้า อัมพรสถิร
3)นายปกรณ์ยศ สมพิมาย
1)นางลลิตภัทร ศิริรักษ์
915 616996 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัญญพัชร หมั่นบรรจง
2)เด็กหญิงภูฟ้า ศุภกิจเจริญ
3)เด็กชายปรินทร์ ปัทมสิริวัฒน์
1)นางสาวศิพร อนันต์ธีระชัย
916 613587 พิมลวิทย์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปวรุตม์ พันธุ
2)เด็กชายบุณยภู สุนทรกลิ่นประไส
3)เด็กหญิงฉัตรพร ภัทรวรพงศ์
1)นางสาวอัจฉรา กาญจนกันติ
2)นางฐิติกาญจน์ วีระวงศ์
917 616048 พิมลวิทย์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธภัทร พูลโภคัยกุล
2)เด็กหญิงกานต์พิชชา บุตตะสิน
3)เด็กหญิงสโรชินี ปรังการ
1)นางสาวอัจฉรา กาญจนกันติ
2)นางฐิติกาญจน์ วีระวงศ์
918 619609 ถนอมบุตร ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธนกร อาจลุน
2)เด็กชายชวกร เพชรเสน
3)เด็กหญิงพิชามญชุ์ กุลจิราพงศ์
1)นางสาวณัฐภรณ์ อ่อนประทุม
2)นางสาวกุลธิดา กายเพ็ชร์
919 611732 ถนอมบุตร ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนวปกรณ์ พัสดร
2)เด็กชายกวินท์ มโหฬาร
3)เด็กหญิงวันทิตา เตยจังหรีด
1)นางสาวณัฐภรณ์ อ่อนประทุม
2)นางสาวกุลธิดา กายเพ็ชร์
920 616358 เพชรพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกรวิชญ์ พูลเพิ่มทรัพย์
2)นายคมค์ปภัส วัจน์อุดมสิน
3)นายศุภณัฐ ทองสี
1)นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้
2)นางกชกร ซอนจำปา
921 619407 บ้านชีวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรัฏฐ์ เหมือนโพธฺิ์
2)เด็กชายนันทกร อิ่มฉ่ำ
3)เด็กหญิงกัญญาณัฐ งามถิ่น
1)นางสาวกัลยา ภู่ห้อย
2)นางสาวกาญจนา เจริญคุณวิวัฏ
922 616545 บ้านชีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภูมินันท์ ชัยมงคล
2)นายอภิวิชญ์ จิตธรรม
3)นายศักดิ์สิทธิ์ บำรุงคีรี
1)นางสาวกัลยา ภู่ห้อย
2)นางสาวกาญจนา เจริญคุณวิวัฏ
923 615922 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายทัศน์พล เอี่ยวเฮง
2)นายธนวัฒน์ ดวงสุข
3)นายเป็นไท โยธาวุธ
1)นายประชา วงค์ศรีดา
2)นางสายพิน วงษารัตน์
924 611511 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤตภัทร์ สมฤทธิ์
2)เด็กชายพนธกร หงษ์ทอง
3)เด็กชายอดิสรณ์ ปะระมะ
1)นายประชา วงค์ศรีดา
2)นางสายพิน วงษารัตน์
925 613925 อันวารุ้ลอิสลาม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูเขา มาลี
2)นางสาวเรฮาน่า -
3)เด็กหญิงรมิตา โตฟาเละ
1)นางนิศรา กองแก้ว
926 618757 อันวารุ้ลอิสลาม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนาดา มามะเร
2)เด็กหญิงดาณีย์ มินโด
3)เด็กหญิงเปรมวดี แสงสุวรรณ
1)นางนิศรา กองแก้ว
927 617763 อัตตาภิวัฒน์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายวราวิทย์ เจียรนัย
2)เด็กชายกฤตณ์พัทธ์ เหลืองขมิ้น
3)เด็กชายกวิน สุขเจริญคณา
1)นางสาวพนิดา ทองถนอม
928 613173 พิพัฒนา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิชญา อนันตวรานนท์
2)เด็กชายกิตติพัศ ปั้นปรีชา
3)เด็กหญิงภรพัชร โพธิมีชัย
1)นางสาวนริสรา ทิทำ
929 611477 พิพัฒนา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสรรพวัฒน์ สิริทองสาคร
2)เด็กชายพีรณัฐ ปั้นปรีชา
3)เด็กหญิงภรภัทร จุณณวัตต์
1)นางสาวยุพเรศ สุวรรณจินดา
930 613910 วีรวัฒน์โยธิน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกิตติยากร มีแก้ว
2)เด็กหญิงกมลพรรณ ยืนยง
3)เด็กหญิงพรรณิตา ดมหอม
1)นางศศลักษณ์ สมชื่อ
2)นางบัวหลวง บุญภมร
931 617937 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกรัณย์กร ธิติเวศน์สกุล
2)นายโอภากุล ศรีเรือน
3)นางสาวชลธิชา มาเรือนธง
1)นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์
2)นางประภัสสร พรมคำตัน
932 618151 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชยพล วงศ์รัตนพิทักษ์
2)เด็กหญิงปิยธิดา ยอดใจ
3)เด็กหญิงภัสราพร วรรณใหม่
1)นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์
2)นางประภัสสร พรมคำตัน
933 614360 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฐพล โอนสันเทียะ
2)เด็กชายพงศ์ฐกร เรืองรัตนสิบชัย
3)เด็กหญิงภาวิณี ปองตะขบ
1)นางปารณีย์ ปานแก้ว
2)นางสาวศศินา ลัดหนองขี
934 619042 สารสาสน์วิเทศรังสิต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายติณณ์ สุวรรณรินทร์
2)เด็กหญิงปัทมพัชร์ วุฒิอนันต์ชัย
3)เด็กหญิงวิบุญรัตน์ กวยานนท์
1)นางสาววรรณฤดี สุนทราณู
2)นายนฤพล สถาพร
935 617339 พิษณุโลกพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภวิชญ์ มากร
2)นายศรุตานนท์ ปราบุตร
3)นายภัทรพงศ์ ศิวสัตตพร
1)นางสาวพิมทอง อิ่นแก้ว
2)นายณัฏฐวัฒน์ จันทรโท
936 613248 พิษณุโลกพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายภควิทย์ ผาทอง
2)เด็กหญิงธันยชนก ศิวสัตตพร
3)เด็กหญิงอัมพาพันธ์ มินรินทร์
1)นางสาวพิมทอง อิ่นแก้ว
2)นายณัฏฐวัฒน์ จันทรโท
937 618115 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศิวกร จตุรพิธพร
2)นายจิรัฏฐ์ ปิยะสัจจบูลย์
3)นายพอดี พงศทันธรรม
1)นางสาวกรรณิการ์ แตพันดุง
2)นายชัยพิวิชร์ ฉาสันเทียะ
938 615990 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ๑ (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีรภัทร สิงหนาท
1)นายพงษ์สันต์ แก้วสังข์
939 611260 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ๑ (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเกียรติศักดิ์ น้อยนอนเมือง
2)นายกิตติธัชน์ ผ่อนตาม
1)นางสาวเกศราภรณ์ คงทรัพย์
940 613929 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพธูพัชร์ เลิศคณิตกรณ์
2)เด็กชายฐปนรรฆ์ โพธิ์มูล
3)เด็กชายต่อพงศ์ จันทราสา
1)นางวนิดา กมุกะมกุล
2)นางณัฐณิชา จันทราสา
941 615549 วัดเขมาภิรตาราม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจตุรพร มากรด
2)นายศิระณัฐ มัญอิสระ
3)นายอรรถวิทย์ ป้อมศิริ
1)นายคณีสิทธิ์ เซี่ยงฉิน
2)นางสาวนิธิตา ขันธวิทยา
942 619328 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงรัตนชล ถวิลสุข
2)เด็กชายทาวัต สุขสวัสดิ์
3)เด็กชายศุภวิชญ์ โชติมิตร
1)นางสาวสกัญญา ตลึงจิตร
2)นางสาวนุชจรี สีเมฆ
943 617669 สภาราชินี จังหวัดตรัง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายทศทิศ ผลธรรมปาลิต
2)นายพรภวิษย์ คุ้นมาก
3)นางสาวธัญพิชชา แก้วเพ็ง
1)นางแสงดาว เพ็ชร์พราว
2)นางสาวทิพย์สุดา ชูบุญส่ง
944 611245 วัดราชบพิธ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนวิทย์ แก้วเทพ
2)นายอนุเทพ สังวาลสุวรรณ
3)นายธิธณุพงศ์ ธาระหาญ
1)นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร
2)นาวสาวอาจารี เทศนาบุญ
945 611341 สภาราชินี จังหวัดตรัง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรัตนากร ดำมาก
2)เด็กชายนภสินธุ์ แสงแก้ว
3)เด็กชายธนพัฒน์ เพชรย้อย
1)นางแสงดาว เพ็ชร์พราว
2)นางสาวทิพย์สุดา ชูบุญส่ง
946 611679 วัดราชบพิธ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายปภาวิน ทับสุวรรณ
2)เด็กชายกฤษฎา สายธารทอง
3)เด็กชายอธิณัฎฐ์ จันทรีศรี
1)นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร
2)นาวสาวอาจารี เทศนาบุญ
947 612664 สตรีสมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวดลฤดี ระวัง
2)นางสาววรรณพร ชิตนาภรณ์
3)นางสาวพิชญา ณ วาโย
1)นายรัชชานนท์ ช่วงทอง
2)นางสาวสุนิสา ศรีสิทธิ์
948 611384 สตรีสมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปุญญาภา อ่อนน้อม
2)เด็กหญิงธัญชนก กลิ่นกมล
3)เด็กหญิงต้นฝน แสงกำพลี
1)นายรัชชานนท์ ช่วงทอง
2)นางสาวสุนิสา ศรีสิทธิ์
949 616874 วิชากร ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปองภพ ทองใบรัตนา
2)เด็กหญิงณัฐธยาน์ ภัครพสิษฐ์
1)นายพรพล เอกะสิงห์
2)นายวิษณุ เชื้อจิตร
950 616310 วิชากร ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเด็กหญิงภัทรวดี แวงดา
2)เด็กชายตฤณภัท เงินประถม
1)นายวิษณุ เชื้อจิตร
2)นายพรพล เอกะสิงห์
951 615908 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายฐกฤต ลิมปะพันธุ์
2)เด็กชายศราวุธ เชื้อสุจริตไพบูลย์
3)เด็กชายพีรวิชญ์ ทรงไพรเดช
1)นาง พิศฎา ศักดิ์ประเสริฐ
952 613085 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศุภิกา สุขใย
2)เด็กหญิงณัชพร จรูญภาค
3)เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ
1)นางสาว จารุณี อยู่แย้ม
953 615928 อนุกูลนารี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นางสาวจิราพร บัวผัน
2)เด็กชายปฏิพัทธ์ หาระมี
3)เด็กชายพิชชาทร วังเสนา
1)นายประชา มาชัยภูมิ
2)นางสาวศรีแพร นามโส
954 613445 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธันวดา จันดี
2)เด็กชายวริศ บูรณโชคไพศาล
3)เด็กชายศุภกร ทัฬหกิติวัฒน์
1)นางวนิดา กมุกะมกุล
2)นางณัฐณิชา จันทราสา
955 619766 มีนบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภิญฐวุฒิ ปิตินานนท์
2)เด็กหญิงลลิตา สุจริตพานิช
3)เด็กหญิงอัมฤตา ปราบพล
1)นางสาวกิรณา เกตุศิริ
2)นางสาวจำลอง คุมสุระ
956 614012 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนับเก้า เกียรติฉวีพรรณ
2)นายพัฒน์ภูมิ สมบูรณ์
3)นายวรกันต์ อนุตรกุล
1)นายธีรวัฒน์ ชื่นดวง
957 614110 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจอมเดช ศรีเลขะรัตน์
2)เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภคมาส
3)เด็กหญิงอิสรีย์ เหลืองรัตนะแสง
1)นางสาวกุลจิรา คงสี
2)ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ทรัพย์ขำ
958 616688 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธรรม์ ปิ่นสุภา
2)เด็กชายเตชิษ ธนธรรมสุนทร
3)เด็กหญิงธาริษา บรรพลิตานนท์
1)ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล ทรัพย์ขำ
2)นางสาวกุลจิรา คงสี
959 617364 เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพชร ดอกไม้ทอง
2)เด็กหญิงปวริศา สปริงเงิน
3)เด็กหญิงกนกพร พูนเกิด
1)นายยศสรัล สุดดีพงษ์
2)นายเอกบดินทร์ นันเชียงเครือ
960 613359 ประโคนชัยพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวธนัญญา โสชะรา
2)นายศักดิ์สิทธิ์ เพลียสันเทียะ
3)นางสาวศิริวรรณ พรหมบุตร
1)นางสาวดุษณี ปุยะติ
2)นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคน
961 618912 ประโคนชัยพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤษณพงศ์ แสวงสุข
2)เด็กชายศุภกฤต ซุยรัมย์
3)เด็กชายสรยุทธ จำรัส
1)นางสาวดุษณี ปุยะติ
2)นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคน
962 611509 มีนบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนครินทร์ โตสม
2)เด็กชายธนเศรษฐ ฤกษ์โสภี
3)เด็กหญิงกาญจน์เกศเกล้า เฟื่องแก้ว
1)นางสาวกิรณา เกตุศิริ
2)นางสาวเจริญรัตน์ ขันประกอบ
963 614261 พระนารายณ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภัทรธร บุญโต
2)นางสาวปาริฉัตร กอพงษ์
3)นายปรเมศวร์ เปียจันทร์
1)นางรุ่งทิพย์ วัฒนา
2)นางฐานันดร ร่มวาปี
964 618616 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายจิณธิษณ์ จันพินิจ
2)เด็กชายณพัศวรชน รังษีกุล
3)เด็กชายณฐ วัฒนเธียร
1)อาจารย์ไปรพร แสงจันทร์
2)อาจารย์พิมปไพ จิ๋วแพ
965 619584 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล
2)เด็กชายชาญเดช เต็งสุวรรณ
3)เด็กชายกฤชณัฎฐ์ นรเศรษฐ์ตระกูล
1)อาจารย์ไปรพร แสงจันทร์
2)อาจารย์พิมปไพ จิ๋วแพ
966 611287 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปัญญาทวี พงษ์ไพจิตร
2)เด็กหญิงกาญจนาณัช แก้วต่าย
3)เด็กชายสิรวิชญ์ ทั่วกลาง
1)นางสาวนันท์นภัส บุญญะสิทธิ์
2)นางสาววรรณเทพ สิทธิ์น้อย
967 619428 ไทยนิยมสงเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจิรัชญา นิ้มนวล
2)เด็กหญิงหทัยวรรณ มหาสุทธิพันธ์
3)เด็กชายเวชยันต์ คำเวียงจันทร์
1)นายวิรัติ จันดากุล
2)นายฉลอง แก้วพินิจ
968 616909 ทบอ.เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิชาทา เทียงทอง
1)นาง สาธิดา เพชรดำ
969 617808 พูลเจริญวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวชุณหกาญจน์ กรเกษม
2)นางสาวปาริชาติ ลาภมี
3)นางสาวไอรดา ใจตา
1)นายณัฐสิทธิ์ ชินวงค์
2)นางสาวนิตยา ลาเลิศ
970 616077 พูลเจริญวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวิศรุต รักวีรธรรม
2)นางสาวเบญญาภา ศรีเสริม
3)นางสาวธัญชนก พลรักษา
1)นางสาวนิตยา ลาเลิศ
2)นายณัฐสิทธิ์ ชินวงค์
971 619674 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายการัณยภาส จันทรา
2)เด็กหญิงณลาณีย์ บุญวัง
3)เด็กหญิงเนติภรณ์ งามเสงี่ยม
1)นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
972 616042 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ ไทรน้อย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพิมพ์ภัทรา พิมพ์ภัทรยศ
1)นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศ
2)นางสาววาสนา ยิ้มอยู่
973 615473 ถนอมพิศวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายทยา เลื่องลือเจริญกิจ
2)เด็กชายหัฎฐกร สุกดำ
3)เด็กหญิงพิตตินันท์ โสภา
1)นางสาวภัสรา กุลรัมย์
974 614884 บ้านมาบป่าหวาย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายศักดิ์สิริ โนนดี
2)เด็กชายภาณุพงศ์ พลแสง
1)นายวิรุฬห์ อุ่นวรรณ
2)นางสาววรรณา มนทอง
975 614443 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณฐิฌาณ์ บุญรับช่วง
2)นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์เรือง
3)นางสาวศิริวนา ครุฑวิสัย
1)นางสาวศิรโชค อภิภัชผ่องใส
2)นางสาวพรลดา มลิทอง
976 616481 วัดใหม่ผดุงเขต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสุภาพร ทาบัญศรี
2)นางสาวฉัตรฤทัย น้อยปั่น
3)เด็กชายเอกรัตน์ มีสกุล
1)นายภวินท์ ชินทร์นลัย
977 614998 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงรอมแพง มหาเทพ
2)เด็กหญิงพีชญา สอนเสริม
3)เด็กหญิงณัฐธิภาภรณ์ จันทเชิด
1)นางสาวศิรโชค อภิภัชผ่องใส
2)นางสาวพรลดา มลิทอง
978 617168 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงณัฐชมน บุญแพทย์
1)นางสาวศิรโชค อภิภัชผ่องใส
2)นางสาวพรลดา มลิทอง
979 613455 นนทรี่วิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปฎิพร เหลือดี
2)เด็กชายปราการ พลไชยา
3)เด็กหญิงปาริชาต มาแก้ว
1)นางสาวธีรญาดา สุทธิ
2)นางนิษฐา สุทธิพงษ์
980 615130 นนทรีวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนกฤต อุทัยผล
2)นายธนายุทธ ควงขุนทด
3)นายชัยบุตร สราญสิริบริรักษ์
1)นางนิษฐา สุทธิพงษ์
2)นางสาวธีรญาดา สุทธิ
981 613823 วัดใหม่ผดุงเขต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรวิชญ์ แจ้งจั่น
2)เด็กหญิงศิรินภา สิทธิพา
3)เด็กหญิงสิริกร วงศ์นิกร
1)นายภวินท์ ชินทร์นลัย
982 618881 ราชินีบน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกชพร เพิ่มสินทวี
2)เด็กหญิงปุญชญา หงิมห่วง
3)เด็กหญิงศิภาพัชร์ ชินะภัค
1)นางสาวอลิสา เกิดโชค
983 612809 ราชินีบน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงรติทิพย์ วิไลจิตรเลิศ
2)เด็กหญิงณัฐนันท์ ถาวรบุตร
3)เด็กหญิงอชิรญาณ์ ชิระนุรังสี
1)นางพิชญดา บุนนาค
984 613554 วชิราวุธวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฐกฤต วันถนอม
2)นายฤ.กษมคามิน ภูมิธาดาเดช
3)เด็กชายชนรรฆ์ พูนวัตถุ
1)ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา ศิลาเกษ
985 611231 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเฉลิมราชย์ อาจธัญกรณ์
2)เด็กชายศุภกร สุรินทร์
3)เด็กชายณัฎฐนันท์ รอดดีเพ็ง
1)นางกิริยา  ภูเงิน
2)นางสาวจุฑาพร  สำเภาแก้ว
986 613061 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายจิรชัจ วัชรพงศ์เสถียร
2)เด็กหญิงธนัชชา ฐานวัฒน์
3)เด็กหญิงพิมพ์วรา หงษ์วิทยากร
1)นางสาวฐิติมา นิติกรวรากุล
2)นางสาวภัทรา แก้วพิจิตร
987 617182 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายวรธันย์ สถิรพันธ์ุ
2)เด็กชายสรวิชญ์ จารึกสถิตย์วงศ์
3)เด็กชายเพชรภูมิ ซุน
1)นางสาวฐิติมา นิติกรวรากุล
2)นางสาวภัทรา แก้วพิจิตร
988 611192 วิชูทิศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอัมรินทร์ บุญคง
2)นายพีรพัฒน์ ดีมา
3)นางสาววิภาวรรณ ชูน้ำคำ
1)ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุดใจ
2)นางสาวนาถอนงค์ ประวันเต
989 615850 วิชูทิศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทราวดี ชุ่มจิตร์
2)เด็กหญิงณัฐณิชา ขวัญทอง
3)เด็กหญิงพัสรียานันท์ นิลจันทร์
1)นางสาวนาถอนงค์ ประวันเต
2)ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุดใจ
990 615023 วิชูทิศ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายญาณวุฒิ สุภาพ
2)เด็กชายญาณพล สุภาพ
3)เด็กชายวรชน มีทอง
1)นางระวีวรรณ์ สุภาพ
2)นางสาวจินดารัตน์ แก่นสาร
991 618142 วิชูทิศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธัญพัฒน์ ศิริวัฒนาตระกูล
2)เด็กชายจิรณัฐโชติ ศิริวัฒนาตระกูล
3)เด็กหญิงชุติกาญจน์ มณีวรรณ
1)นางสาวจินดารัตน์ แก่นสาร
2)นางระวีวรรณ์ สุภาพ
992 615194 สมุทรสาครบูรณะ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพิชญุตม์ ภูตะลา
2)เด็กชายนครินทร์ สุขผล
3)เด็กหญิงอชิตา วิเศษเจริญ
1)ครูเอกกมล เมฆอุส่าห์
2)ครูพิชัย วงษ์จันทร์
993 616432 สระบุรีวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤตเมธ ชมวะนา
2)นายปิยพนธ์ กุฏเพชร
3)นางสาวธนภรณ์ ศรีมารักษ์
1)นาย นิรันดร์ อยู่อ่ำ
2)นาย ประทีป บุบผา
994 613922 สระบุรีวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพงศกร กองสกุล
2)เด็กชายสิริพงศ์ ฐิติกุล
3)เด็กหญิงสิรภัทร เพ็งภาค
1)นาย นิรันดร์ อยู่อ่ำ
2)นาย ประทีป บุบผา
995 619452 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายปฏิพนธ์ พงษ์นิล
2)นางสาวมนัสนันท์ แน่นหนา
3)นางสาวณัฐวีร์ พลพันธ์
1)นางสาวจินดาพร ณ นคร
996 617951 พุทไธสง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอนุชิต โยงไธสง
2)เด็กชายพานทอง หมั่นสุจริต
3)เด็กชายภคพล โสภากุล
1)นางสาวประภาพร วรกะโทก
2)นางสาวพัชรี ทองทวี
997 612936 ประชานิเวศน์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธนชานน หุ่นแสวง
2)เด็กหญิงสิริพิมล เจนสินสมบูรณ์
3)เด็กหญิงอริสรา ธรรมกัณหา
1)นางสาวสุจิตรา แสนงาม
2)นางอัมพร วามะศิริ
998 619137 ปัญญาประทีป ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณภาภัช กีรติกมลชัย
2)เด็กชายติณณภพ แย้มสอาด
3)เด็กชายภาคิน พิพัฒน์เมฆินทร์
1)วิรงรองรายา คณานุรักษ์ โวคซ์
999 614335 ปัญญาประทีป ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอภิภัทร อังสนันท์
2)นางสาวสุธิศา จันท์เรืองทอง
3)นายพชร จิระภคโชติ
1)วิรงรองรายา คณานุรักษ์ โวคซ์
1000 614298 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูดิส เนียมเพชร
2)เด็กหญิงชีวาพร ทองเอียด
3)เด็กชายมณฑ์ปราชญ์ ปานศิริ
1)นางสาวพิมพ์ธีรา แย้มขยาย
2)นางสาวปิยะมาศ น้ำดอกไม้
1001 614786 มาเรียลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายชินวัตร ภูคำวงศ์
2)นายสุร์พัฐวิศร พักจันทร์
3)นางสาวภัทราภรณ์ มีแสง
1)นายโชคดี พาชัยภูมิ
1002 619553 มาเรียลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายณัฐดนัย โตสัจจะวงษ์
2)เด็กชายวีระพงศ์ อ้นด้วง
3)เด็กหญิงสุภพงศ์ ประดับมุข
1)นายโชคดี พาชัยภูมิ
1003 617991 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤติน บูรณะโรจน์
2)เด็กชายธัญญวัฒน์ จิตงามขำ
3)เด็กหญิงกนกกร คงแคล้ว
1)นางสาวธัญวัลย์ เกษมเอกสังข์
1004 619857 อุดมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤป บุญเสมอ
2)นายชัยวัฏฌาน เจริญพานิช
3)นายกฤษฎา สุขใส
1)นางสาวณัฐกานต์
1005 611485 อุดมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวริษฎา อัครธีระกุล
2)เด็กชายณัฎฐ์ ยีมะเฟือง
3)เด็กชายอัครวินท์ รุ่งปิตะรังสี
1)นางสาวณัฐกานต์
1006 615263 มาเรียลัย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายชยังกร ยาวงศ์
2)เด็กหญิงพชรกมล ไชยเดช
3)เด็กหญิงปาลิตา นิลสยาม
1)นางสาวนิสากร ยางจ้าน
1007 617990 มาเรียลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอนาวิล ธรรมเจริญทิพย์
2)นางสาวเอมมิกา จันทรสุข
3)นายวัชรินทร์ ทองดี
1)นายโชคดี พาชัยภูมิ
1008 619248 มาเรียลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอภิวัฒน์ เครือสะทุง
2)เด็กหญิงฟ้า ไกรศรีสถาพร
3)เด็กหญิงภัควลัญชญ์ อ่อนเนตร
1)นายโชคดี พาชัยภูมิ
1009 616992 สารสาสน์เอกตรา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนราธิป ธรรมโชติ
2)นางสาวพิมพ์รตา บุณยาภัทร์กุลศิริ
1)รมย์ กนิษฐานนท์
1010 612230 มาเรียลัย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัญญพัชร ยาวงศ์
2)เด็กหญิงณริญญ์รัตน์ มองศิริ
3)เด็กหญิงพงศ์พัชรา ทองทา
1)นางจินดา แพงห่อพาน
1011 611374 สารสาสน์เอกตรา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงรัตนวลี หลิน
2)เด็กหญิงภานุณี ยงยิ่งยศสกุล
3)เด็กหญิงศรุตา จงสมสุข
1)รมย์ กนิษฐานนท์
1012 619972 ประชานิเวศน์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณํฐกรณ์ พิกุลทอง
2)เด็กชายปราชญ์ เด่นแก้ว
3)เด็กหญิงจิรัชญา กิตติเกษมคุณ
1)นางสาวสรัญรัชญ์ เจริญพิทักษ์
2)นางนิสรา อังกูรสิทธิ์
1013 616448 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเมธาสิทธิ์ โพคัยสวรรค์
2)นางสาวปนัดดา แสงประดับ
3)นางสาววริฏฐา ใช่รุ่งเรือง
1)นางสาวโศรดา กองอาษา
1014 612509 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชนิดาภา สุภาพพรชัย
2)เด็กหญิงจิดาภา บูรณะโรจน์
3)เด็กชายกันต์กวี เอื้อประเสริฐ
1)นางสาวอัญชลี บุญสิน
1015 615938 จิตรลดา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัฐ ศิรประภาศิริ
2)นางสาวพิรฎา อุตตโมทย์
3)นางสาวอุรสา นวราช
1)นนทพร พนาตรีสวัสดิ์
2)ปริญญา ขุนทอง
1016 611746 จิตรลดา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงดวงนัยย์ กิติยากร ณ อยุธยา
2)เด็กหญิงดวงรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา
3)เด็กหญิงณัฏฐนรีฉัตร ฉัตรชัย
1)นนทพร พนาตรีสวัสดิ์
2)ปริญญา ขุนทอง
1017 617959 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศรัณย์พร บุญไพจิตร์
2)เด็กหญิงชนนภา ผาเหลา
3)เด็กหญิงนัฐนรี โพธิ์พันธ์
1)นายสุรศักดิ์ แสนคำ
2)นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
1018 614651 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววณิชยา เจรจาปรีดี
2)นายสิรวิชญ์ แจ่มจำรัส
3)นายธนดล กิจพยัคฆ์
1)นางกันตยา เอี่ยมสอาด
2)นางสาวพิมพ์ธีรา แย้มขยาย
1019 618768 เซนต์เทเรซา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรลดา คงจันทร์
2)เด็กหญิงดาวตะวัน อุชชิน
3)เด็กหญิงพิณลฎา ชูปรีชา
1)นายชูเชิด เสริฐฉาย
2)นายสุเทพ สุขจันทร์
1020 613158 เซนต์เทเรซา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำทอง
2)เด็กหญิงรสริน งามแสงชัยกิจ
3)เด็กหญิงณัฏฐกานต์ พึ่งผูก
1)นายชูเชิด เสริฐฉาย
1021 619939 ศรีวิชัยวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนทีธร ทศบุศย์
2)เด็กชายธีรพล รูปสอาด
1)นางสาววัลยา แซ่จิว
2)นายสิรภพ รอดพันธุ์
1022 613764 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธานิล ดวงสมร
1)นางกุลณัส ศรีเมือง
1023 612389 หนองเเค"สรกิจพิทยา" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจิราพร แก้วโสภา
2)นางสาวปารมี เขียวสมบูรณ์
3)นางสาวเสาวรส ศรีบุญเรือง
1)สินีนาฏ สุธิประทีป
1024 617727 สกุลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนับดาว นามตาปี
2)เด็กหญิงปภากานต์ พรหมมา
3)รัญชน์ บุญชู
1)วรัณรัชช์ ทะเสนฮด
1025 617752 สกุลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฐตะวัน นามตาปี
1)วรัณรัชช์ ทะเสนฮด
1026 616184 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายปิยวัฒน์ สุวรรณรัตน์
2)เด็กหญิงอโรชา โสตดี
3)เด็กชายภานุวัชร ถาดสำโรง
1)นายอรรถพร เอี่ยมละออ
2)นายธนกฤต นิลรัตน์
1027 616754 จันทร์ประดิษฐาราวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายญาณภัทร แจ่มศรี
2)เด็กชายพงศภัค บุญเสริม
3)เด็กชายชนกันต์ มูลนาม
1)นายอรรถพร เอี่ยมละออ
2)นายธนกฤต นิลรัตน์
1028 614403 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายพงศ์ภรณ์ เครือแก้ว
2)เด็กหญิงมนตร์ลดา กาฬสินธุ์
3)เด็กหญิงเกศญาณี ยอดเกตุ
1)นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
2)นางสาวปุญญิศา ใจน้อย
1029 618566 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวลลนา ปานสุรินทร์
2)นางสาวกิตติญา อังคนิตย์
3)นางสาววาริน มาศวิเชียร
1)นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
2)นางสาวปุญญิศา ใจน้อย
1030 615367 อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภัทรพงษ์ ทุยโพธิ์ชัย
2)เด็กชายอาทิตย์ แดงเด่นศรี
3)เด็กชายธนภัทร ดะเหลา
1)นางศิริพร พลพุฒินันท์
2)นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ
1031 613230 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีรวัส หนูพวก
2)เด็กหญิงวิลาสินี กรอบสนิท
3)นางสาวณัฐนันท์ กุลกัลยาดี
1)นางสาวเบญจมาศ มาลานนท์
1032 614127 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอภิชญา สนสี
2)เด็กชายเทวกฤต พงษ์อุดม
3)เด็กหญิงสุพัตรา พงษ์ฉาย
1)นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
2)ว่าที่ร้อยตรีธนพล สูงกลาง
1033 611789 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีรโชติ สกลผดุงเขตต์
2)เด็กชายสรวิชญ์ พรโชติทวีรัตน์
3)เด็กหญิงปาฏิหาริย์ ทีที พร้อมพันธ์ุ
1)นางสาวพุทธธิดา เพียรสันเที๊ยะ
1034 619222 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายนราวิชญ์ ปาณสมบูรณ์
2)เด็กหญิงวิรามร ธนทิศนนท์
3)เด็กชายรักษ์ธรรม ก้อนเทียน
1)นางนงลักษณ์ ลาวัง
1035 617129 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอนีฆา โยธารักษ์
2)เด็กหญิงกชมล กำประเสริฐ
3)เด็กหญิงศุภสิณี รักศาสตร์
1)นางสาวลภัสรดา จักรคำ
1036 612169 กัลยาณวัตร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศาตนันทน์ วรรณพราหมณ์
2)เด็กหญิงอภิญญา อินทร์อุดม
3)เด็กหญิงสุทธิดา ลาวงค์
1)นางอรนุช ไวบรรเทา
2)นางปริษฐา จงจำรัสพันธ์
1037 612746 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายทนุธรรรม เจริญสุข
1)นายธีระพงษ์ พรมกุล
2)นางสาวสุกาญดา อยู่สังข์
1038 615831 สามัคคีวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤษกร สิทธิอาษา
2)นายพชร ไกรนรา
3)นายศิวัช สุขเกษมหทัย
1)นายชัยวุฒิ แปงหล้า
2)นางจันทร์จิรา หัตถกอง
1039 617698 สามัคคีวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฐิติวรดา ธรรมกาศ
2)เด็กหญิงบัวสุวรรณ พานแก้ว
3)เด็กชายเธียรนริศ ภารดรภิบาล
1)นายชัยวุฒิ แปงหล้า
2)นางจันทร์จิรา หัตถกอง
1040 619583 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปิยพัทธ์ เกียรติกังวาฬไกล
2)เด็กชายปุณณัช เธียรวณิชพันธุ์
3)เด็กชายอชิระ ไวทยบุญ
1)นางอรญา รุ่งทวีสิน
2)นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อาจเอี่ยม
1041 615865 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
2)เด็กชายกรณ์ สิริธนกุล
3)เด็กชายภัคอนันต์ เอช เอ
1)นางอรญา รุ่งทวีสิน
2)นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อาจเอี่ยม
1042 617934 กัลยาณวัตร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธีรภพ กาพย์ไกรแก้ว
2)นางสาวอริสา รักษาพล
3)นางสาวณัฐชยา ปรัชญคุปต์
1)นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์
2)นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน
1043 619052 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวบุญญาภา แก้วศรี
2)นางสาวชุติมา นัดสูงวงค์
3)นางสาวพิชญาภา พานิชการ
1)นายดิษธัสต์ พรหมโชคศิริกุล
1044 612677 อนุบาลโรจนวิทย์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเขมจิรา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
2)เด็กชายณัฐเศรษฐ สีคำ
3)เด็กชายสิทธิโชค แก่นเงินตรา
1)นางสาวพนิดา ไพรเพชรศักดิ์
2)นางสาววรพรรณ แก้วลบ
1045 614778 อนุบาลโรจนวิทย์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวริศา จำปางาม
2)เด็กชายสรวิชญ์ แดงเผือก
3)เด็กชายภูดิศ จันสดใส
1)นางสาวพนิดา ไพรเพชรศักดิ์
2)นางสาววรพรรณ แก้วลบ
1046 616419 เผดิมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายวริทธิ์นันท์ ภาติกะวัยวัฒน์
2)เด็กชายทิวัตถ์ เลิศนิติวาณิชย์
3)เด็กหญิงสลิลทิพย์ เดชวิไลเรือง
1)นายบุญธรรม เหลืองธนพลกุล
2)นางสาวธัญพักตร์ คุ้มวงษ์
1047 615026 มงฟอร์ตวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภัคพล สินสุรินทร์
2)นางสาวชนนิกานต์ เหลากิจ
3)นางสาวฑิตฐิตา เครือรัตนไพบูลย์
1)นายฐานกร เทรเวส
1048 618221 อนุบาลนครสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชนภา เนตรศิริ
2)เด็กหญิงณัชว์กานต์ ศรีสุวรรณกุล
3)เด็กชายชณภัทร สิงห์โตทอง
1)นางเบญจพร สิงห์โตทอง
1049 614146 อนุบาลนครสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา แจ้งคำ
2)เด็กหญิงวิสารินท์ เหมหงษา
3)เด็กหญิงวรดา นพแก้ว
1)นายบุญญฤทธิ์ ตรุษลักษณ์
1050 617820 สตรีสิริเกศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอุษณี แสงเพ็ง
2)นางสาววรรณิษา บังคม
3)นางสาวธัญยพร อุ่นอารมณ์
1)นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์
2)นางสาวญาณา วาจนสุนทร
1051 612895 สรวงสุทธาวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอริสรา แซ่ลี้
1)นายสุเมธ ทวีไทย
2)นางวศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม
1052 618527 สรวงสุทธาวิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทราพร แซ่ลี้
1)นายสุเมธ ทวีไทย
2)นายอัฐมรรค สังข์วรรณะ
1053 614320 เทพมงคลรังษี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศศิพงศ์ ชัยชะนะ
2)นางสาวอภิญญา อินทโย
3)นางสาวชลดา แจ่มศรี
1)นางสาวจริยา เฟืองแก้ว
2)นางสาววิจิตรตรา สีคำ
1054 619576 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสิรภพ บุญกิจกุลธัช
2)นายภคิน ปิยชุญพาพล
3)นายณัฐชัย เรืองสุขสกุล
1)นายธรรมนูญ รัตนพันธ์
2)นายนิธิกร เกล็ดสุวรรณ
1055 615738 หนองห้างพิทยา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิริกร จันทร์คำหอม
1)นางสาวสุธีรา อุทโท
1056 619279 กานดา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงประภาสิริ มินทรรัมย์
2)เด็กหญิงณัฏฐกันย์ ทองคุณธรรม
3)เด็กหญิงพิชญ์สินี นุชสวาท
1)นายณัฐวุฒิ จิตดี
1057 616710 สาธิตละออุทิศ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงไปรยา จุลวงศาศิลป์
2)เด็กหญิงพรพรหม จิตติวรรณ
3)เด็กชายสิทธิรัตน์ มุกดาประกร
1)นางสาวรัชนี นกเทศ
2)นางสาวนนทกานต์ คงเกิด
1058 613313 สาธิตละอออุทิศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนรรณพ ทองคงหาญ
2)เด็กชายนิธิ์วัชรัตน์ ต๊อดแก้ว
3)เด็กชายธนัทเสฏฐ์ ประมูลสิน
1)นางสาวรัชนี นกเทศ
2)นางสาวนนทกานต์ คงเกิด
1059 617231 อนุบาลชลบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสิตางศุ์ ศุทธสกุล
2)เด็กหญิงกมลปราณ ปริกเพชร
3)เด็กชายศดิศนันท์ เปรมจารุนันทน์
4)เด็กชายศดิศนันท์ เปรมจารุนันทน์
1)นายศิรินทร์ เวชวงษ์
1060 613858 อนุบาลชลบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์
2)เด็กชายศุภกฤษ วิทยผโลทัย
3)เด็กชายเขมทัต เขมะสถิตย์
1)นายศิรินทร์ เวชวงษ์
1061 613719 เขมะสิริอนุสสรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกัญญาพัชร์ อุไรวรรณ์
2)เด็กหญิงลักษิตา สุวชูเพ็ชรน้อย
3)เด็กหญิงณิชกานต์ คงทน
1)นางสาวพรสิริ ด่อนสีดั่น
2)นางสาววรรณกาณต์ วังบง
1062 611314 เขมะสิริอนุสสรณ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอรชลิดา ธัญกรวราโชติ
2)เด็กหญิงกัลยกร กฤษณลีลา
3)พิมพ์เพทาย ตันธรรมจาริก
1)นางสาวพรสิริ ด่อนสีดั่น
2)นางสาววรรณกาณต์ วังบง
1063 611390 กานดา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงฐิตารีย์ ตันติพงศ์อาภา
2)เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วคำ
3)เด็กหญิงณัชญากุล ฟูนันทน์
1)นายธนกฤต นุสันรัมย์
1064 617542 สารสาสน์เอกตรา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายภีมเดช ธนศรีสุข
2)เด็กชายภูมินันท์ ธนศรีสุข
3)เด็กชายศรัณยพงศ์ สกุลชน
1)นายกุลโรจน์ มณีสุข
1065 618969 นางรอง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายคมสัน สวนสวรรค์
2)เด็กหญิงมะลิฉัตร สุขบรรณ์
1)นางสาวศรุดา ศรีนาค
2)นางสาวพิชยา นันทวิเชตพงษ์
1066 618906 สารสาสน์เอกตรา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพสิษฐ์ ชูทอง
2)เด็กหญิงณัชชา ธนลาภอนันต์
3)เด็กชายปารัณ ว่องวัฒนาสกุล
1)นายกุลโรจน์ มณีสุข
1067 618610 นางรอง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภูริณัฐ คงทวี
2)นางสาวสุกฤตา สมัยกุล
3)นางสาวพชรพร ลอยประโคน
1)นางสาวศรุดา ศรีนาค
2)นางสาวพิชยา นันทวิเชตพงษ์
1068 612927 นางรอง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายต่อเกียรติ ศรีสิงห์
2)เด็กหญิงนุตประวีณ์ คตวงค์
3)เด็กหญิงธิญาดา แก้วขุนทอง
1)นางสาวสถาพร เพ็ชรทองกลม
2)นางสาวพิชยา นันทวิเชตพงษ์
1069 613338 หาดใหญ่วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอัจฉริยะ ด้วงสง
2)นายเดชาพล โครธาสุวรรณ์
3)นายคณิศร เพ็ชรแก้ว
1)นางปนิตาลือขจร
2)นางวัชรี จันทชาติ
1070 614553 หาดใหญ่วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรพีพงศ์ สารภาค
2)เด็กชายนวมาน อร่ามวงศ์วิทย์
3)นายรัชพล ทองหนู
1)นางวัชรี จันทชาติ
2)นางปนิตา ลือขจร
1071 612558 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเกษฎาภรณ์ สายสมบัติ
2)นายกิตติธัช พูนนายม
3)นางสาวบัณฑิตา สัตยาภรณ์
1)นางสาวอัญลิตา วิระษร
1072 612510 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอลิฟฟ์ หัดโดย
2)เด็กหญิงพรศิริ ศรีสมบุญ
3)เด็กหญิงชนัญชิดา เหรียญเกษมสกุล
1)นางสาวนฤมล โงนขำ
1073 612150 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายทินภัทร วงศ์สายตา
2)เด็กหญิงวรวลัญช์ หริเลิศรัฐ
3)เด็กหญิงอติวรรณ กลางมณี
1)พงศ์พิพัฒน์ มุงคุณคำซาว
1074 619164 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายเอกลาภ ยิ้มสง่า
2)เด็กชายรัชชานนท์ เหมือนดวง
3)เด็กหญิงนิรชา ทินบัว
1)นางแสงเดือน จูฑะภักดี
1075 614028 บอสโพิทักษ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปรเมศร์ ศรีสุข
2)เด็กชายพชรวัฒน์ เสฐนันท์จินดา
3)เด็กหญิงปารณีย์ ทิชาชาติ
1)นายอานันท์ เจริญสุข
2)นางสาวพรรษชล ชัยชโลธร
1076 613636 บอสโกพิทักษ์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสรเศรษฐ์ เสียงแจ่ม
2)เด็กชายพิชญะ ศรีเจ้า
3)เด็กหญิงวรรณรดา เพิกเฉย
1)นายอานันท์ เจริญสุข
2)นางสาวพรรษชล ชัยชโลธร
1077 612761 บุญวาทย์วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายกฤตยชญ์ ฟูคำ
2)นายปิยะพันธ์ พุทธิมา
3)นายปัญญพัฒน ปวงแก้ว
1)นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก
2)นางผ่องพรรณ เดชมี
1078 616721 บุญวาทย์วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจักรภัทร อินทรพลอย
2)เด็กชายณัชพงษ์ นวลบุญเรือง
3)เด็กชายธเนตร มาลาเสติ
1)นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก
2)นางผ่องพรรณ เดชมี
1079 612392 บุญวาทย์วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงศุภกานต์ เนตรกุล
2)เด็กชายชัชนนท์ ธีระศักดิ์
3)เด็กชายพิมล ญาณิสรา
1)นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก
2)นางผ่องพรรณ เดชมี
1080 616054 จินดามณี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวแพรวา เอื้องโชคชัย
2)นายธีรภัทร พูลแก้ว
3)นางสาวพัชรินทร์ แก่นบุตร
1)นายวีรพงศ์ ไก่แก้ว
1081 616206 จินดามณี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายนาทชัย โชคชัยศิริกุล
2)เด็กหญิงนารีรัตน์ จำนงค์สังข์
3)เด็กชายขานนท์ เกียรติกวินวงศ์
1)นายวีรพงศ์ ไก่แก้ว
1082 614348 วัดทรงธรรม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวเบญจวรรณ รัตนพิทักษ์
2)นางสาวรุจี พงศ์ภาสวัชร
3)นางสาวพรรณนพภรณ์ มะลิฉ่ำ
1)นางสาวจิราวรรณ จันทร์น้อย
2)นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน
1083 614350 ยโสธรพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวีระพล ช่างไถ
2)นายภูมิรพี คุณุรัตน์
1)นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม
2)นายธีระวุฒิ ภูมิแสน
1084 614926 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพลอยนภา สมคะเน
2)เด็กหญิงอาณัฐศิลป อินทกูล
3)เด็กหญิงศนิชา สาจะลี
1)นายสมชาย ใจนันต๊ะ
2)นางสาวรัตนา วิมานลอย
1085 617513 วัดทรงธรรม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกันตพงษ์ เอี่ยมวงศ์
2)เด็กชายฐิติพล แก้วแสง
3)เด็กหญิงต้นข้าว คุ้มพวก
1)นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน
2)นายพีรวิชญ์ ซื่อสกุลรัตน์
1086 619336 เสนา"เสนาประสิทธิ์" ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณัฐณิชา กำแพงแก้ว
2)นางสาวธนิษฐา อรุณฉาย
3)นางสาวปลายฟ้า สุทธิผล
1)นายปรัชญา รุ่งเรื่อง
2)นางสาวแก้วใจ แซ่กอ
1087 614637 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสหภพ กิ่งคำ
2)เด็กหญิงอภิญญา อินทร์อร่าม
3)เด็กหญิงพัทร์ธีรา โสภาพ
1)นายจรินทร์ สิทธิวะ
2)นางสุวรรณา ยุ่นชัย
1088 614481 เสนา"เสนาประสิทธิ์" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรัฐภูมิ กองนิมิตร
2)เด็กหญิงขริษฐา ทั่วจบ
3)เด็กหญิงสุภัสสรา เพชรศรี
1)นายปรัชญา รุ่งเรื่อง
2)นางสาวแก้วใจ แซ่กอ
1089 613383 เทพมงคลรังษี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายศศิพงศ์ ชัยชะนะ
2)นางสาวอภิญญา อินทโย
3)นางสาวชลดา แจ่มศรี
1)นายวาสุกรี เพรชดำดี
2)ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ธราพร
1090 612037 เทพมงคลรังษี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เมธีสิริศักดิ์
2)เด็กชายวีรภัทร ชัยเลิศ
3)เด็กหญิงจุฑทรัตน์ แก้วบัวดี
1)นายวาสุกรี เพรชดำดี
2)ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล
1091 616082 หาดใหญ่วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายคณิศร เพ็ชร์แก้ว
2)นายอัจฉริยะ ด้วงสง
3)นายเดชาพล โครธาสุวรรณ์
1)นางปนิตาลือขจร
2)นางวัชรี จันทชาติ
1092 618789 หาดใหญ่วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายรพีพงศ์ สารภาค
2)เด็กชายนวมาน อร่ามวงศ์วิทย์
3)นายรัชพล ทองหนู
1)นางวัชรี จันทชาติ
2)นางปนิตา ลือขจร
1093 616175 อุดมวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤตภาส สิทธิกรตระกูล
2)เด็กชายสิรภพ พรหมมา
3)เด็กหญิงปุญญิศา นุชน้อมบุญ
1)นางปอล ชมชื่น
2)นางสาวมัทนา ล้อเจริญ
1094 611323 อุดมวิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายศุภณัฐ สุรินทร์
2)เด็กชายพิทยุตม์ แย้มเกษร
1)นางสาวมัทนา ล้อเจริญ
2)นางปอล ชมชื่น
1095 617200 อุดมวิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงรมยกร รุจิประชากร
2)เด็กหญิงสิรธีร์ ยางทัด
3)เด็กชายสมิทธ์ สิทธิวิไล
1)นางสาวมัทนา ล้อเจริญ
2)นางปอล ชมชื่น
1096 613091 อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พลพุฒินันท์
2)เด็กชายศิวกร สร้อยเพชร
3)เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ฉวีวงศ์
1)นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์
2)นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ
1097 611248 สำโรงทาบวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายคนัสนันท์ นิชาญ
2)นางสาวสุดารัตน์ จันดา
1)นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ
1098 615775 จันทร์ประดิษฐานามวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายเฉลิมพร ประดิษฐ์สกุล
2)นางสาวพิชยา ที่ดี
3)นางสาวณัฐชยา จันทรสิทธิผล
1)นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต
1099 615579 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวชนิษฐา ปรัชญกุล
2)นางสาวนิธินาถ ไชยสงค์
3)นางสาวกุลิสรา แพทย์รำ
1)นายเธียรธิติ คำเนื้องาม
1100 614225 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววรรณวิสา วรรณทอง
2)นางสาวศุภักษร อารมย์ดี
3)นางสาววรัญญา กลิ่นมาลัย
1)นางสาวณิชาพัฒน์ วีรพัฒนคุปต์
2)นางสาวทักษพร พิมพ์บุญ
1101 618411 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปรินทร สายธนู
2)เด็กหญิงณีรนุช หมื่นชนะสงคราม
3)เด็กหญิงพาขวัญ คณโฑเงิน
1)นายเกษมสันต์ พุ่มกล่ำ
2)นางพรรณผกา ยะมงคล
1102 617110 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล
2)เด็กชายภูมิบฎิรฬ์ ธนทวัษ
3)เด็กชายศรัณย์รัชต์ กระจายโภชน์
1)นางจันจิรา ขำวิจิตร
2)นางพรรณผกา ยะมงคล
1103 617167 อัสสัมชัญสมุทปราการ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)นายเจษฎา ขันมณี
2)นายณัฐภัทร ทองธวัช
3)นายธนวิชญ์ กาญจนภิญโญยิ่ง
1)นายธรรมนูญ รัตนพันธ์
2)นายสุนทร ศรีจันทร์
1104 619692 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายชวกร อภิรมย์เดช
2)เด็กชายคิดชอบ เลิศเวชกุล
3)เด็กหญิงสุกัญญา ปรีเปรม
1)นางสาวณิชาพัฒน์ วีรพัฒนคุปต์
2)นางสาวมิรันตี พึ่งตา
1105 614215 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอริยวัฒน์ หะหมาน
2)เด็กชายพงศกร ปริยพาณิช
3)เด็กหญิงสิริพิชชาญา กลิ่นษร
1)นางสาวณิชาพัฒน์ วีรพัฒนคุปต์
2)นางสาวจิดารา เมียนแก้ว
1106 613613 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพีระเพชร ประวัติ
2)เด็กชายรัชชานนท์ ปุราถานัง
3)เด็กชายกันตพัฒน์ ถาวรพิริยพงษ์
1)นายเกษมสันต์ พุ่มกล่ำ
1107 613895 สาธิตเทสบาลนครระยอง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณิชกมล เกิดโต
2)เด็กชายณัฐธนนท์ แก้วกำชัยเจริญ
3)เด็กชายจิรธัช ธีรวัฒนาภรณ์
1)นางสาวบุณฑริกา ไตรรัตน์รุ่งเรือง
2)นางสาวสุพัตรา กลิ่นขจร
1108 612328 สาธิตเทศบาลนครระยอง ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายทีฆายุ ธาราศักดิ์
2)เด็กชายปาหุณ ทองนพคุณ
3)เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองสิน
1)นางสาวบุณฑริกา ไตรรัตน์รุ่งเรือง
2)นางสาวสุพัตรา กลิ่นขจร
1109 613444 รัตนราษฏร์บำรุง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นายพันธกานต์ เขียวอ่อน
2)นายธนบดี โชติกเสถียร
1)นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
1110 614390 รัตนราษฎร์บำรุง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพนิตพร เขมะประสิทธิ์
2)นายชาญณรงค์ สายมาอินทร์
3)นางสาวอโรชา อุมัษเฐียร
1)นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
2)นางสาวนารีรันต์ สุชผลผลา
1111 616504 รัตนราษฎ์บำรุง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนวัฒน์ นงค์ทอง
2)เด็กหญิงสู่ขวัญ มฤธนนท์
3)เด็กหญิงกมลทิพย์ เอิกเชื้อ
1)นายอาคม ชาญเดช
2)นางวาสนา พงษ์ลักษมาณา
1112 618096 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธนดล มีสุด
2)เด็กชายพีรดนย์ รัศมีสุขนานนท์
3)เด็กชายวิศวกร วงศ์พิภมงคล
1)นายธรรมนูญ รัตนพันธ์
2)นางสาวปาณิศา เบ็ญมาตย์
1113 618084 ลาซาล ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวจิณณรัตน์ ธีรเรืองสันติ
1)พิชชานันท์ธฤติพันธ์ ใบบาง
1114 612738 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายภัทรชัย กิตติศุภรพงษ์
2)นางสาวกวินทิพย์ พูนแก้ว
3)นางสาวจิราภรณ์ กิ่งแก้ว
1)ว่าที่ร.ต.ชัชนันท์ อดุลนิรัตน์
1115 618493 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภจักร ญาณรัตน์
2)นายธนภูมิ พนมผา
3)นายธนภัทร์ แถนสีแสง
1)นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ
1116 611791 อัสสัมชัญสมุทปราการ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีรภัทร ทองปิยะภูมิ
2)เด็กชายอิสรายศ สมจิตตกุล
3)เด็กชายพิสิษฐ์ ศิลปกาลประดิษฐ์
1)นายธรรมนูญ รัตนพันธ์
2)นางสาวพรพรรณ กิจธรภัทร
1117 614421 สตรีราชินูทิศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)นางสาวชนิดาภา สุนนท์
2)นางสาวนภาวรรณ ปากกา
3)นางสาวปารมิตา เวชภัณฑ์
1)วิภาวนันท์ แพนศรี
1118 618786 บ้านมณีโชติสามัคคี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวิยดา มณีส่อง
1)นางสาวพนารัตน์ ครุฑสุวรรณ
1119 615538 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอุทยาน เเดนจันทึก
2)นายภูกิจ สุขดำเนิน
3)นายกฤชเพชร เคล้าคลึง
1)นางสาวสกัญญา ตลึงจิตร
2)นางสาวนุชจรี สีเมฆ
1120 611050 อยุธยาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพงศธร หญ้าลาภ
2)นายชัยวสา มงคล
3)นางสาวอมริศรา ศรีชมภู
1)นายทศพล อินน้ำคบ
2)นายธีรกานณ์ สุสุขเสียง
1121 617459 มัธยมวัดหนองแขม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายยุทธภูมิ กิจพันธ์
2)นายณัฐพล คำแป้น
3)นายรัชชานนท์ ไพบูลย์กุลธร
1)นายวุฒิชัย เชื่อมประไพ
2)นายศรราม วรรัตนานันท์
1122 615418 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฏฐ์ชรินทร์ กลิ่นโสภณ
2)เด็กชายกรินทร์ นนท์เดชกุล
3)เด็กชายปัญญวัฒน์ สุทธิสัตยาภรณ์
1)นางสาวธัญญรัตน์ เมฆสวี
2)นางสาววัชราภรณ์ วิรัตน์
1123 611905 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชนะศึก สมเชื้อเวียง
2)เด็กชายจิระเมศร์ จิพงษ์วัชรากร
3)เด็กชายณัฐพงษ์ จิตร์พลชนะ
1)นายธวัชชัย บัวแก้ว
2)นางสาวสุนิสา กันทิม
1124 611194 ประสาทรัฐประชากิจ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสุตาภัทร ญัติพันธ์วาวงศ์
2)นายสุรศักดิ์ แสนมนตรี
3)นางสาวรัชทร โพธิ์ศรี
1)นางสาวสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์
1125 615114 บ้านทุ่งกราด ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอรพรรณ เจริญสวัสดิ์
2)เด็กหญิงสุทิชา ขันแข็ง
3)เด็กชายวรัตน์ สวัสดี
1)นางสาวปาริชาติ สันติเลขวงษ์
2)นางสาวชุตินันท์ รัตนมณี
1126 611566 บ้านทุ่งกราด ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปภัสสร อัปมาตา
2)เด็กหญิงจิรัชญา คำดี
3)เด็กหญิงอุษณีย์ อร่ามแจ้ง
1)นางสาวปาริชาติ สันติเลขวงษ์
2)นางสาวชุตินันท์ รัตนมณี
1127 616161 โนนสุวรรณพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอรวรรณ คร่ำดี
2)นางสาวชลธิชา เอ็นจันทึก
3)นางสาวบริมาส ปิ่นศิริ
1)นางสาวฐิติชญา รชตานนท์
2)นางดวงใจ เขื่อนคำ
1128 613181 โนนสุวรรณพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกฤษณา สาวิโล
2)เด็กหญิงพิชชานันท์ เนียมจิตร
3)เด็กหญิงณธิดา พรแสน
1)นางสาวอัจฉรา ทวนไธสง
2)นายรณกฤต สิทธิศาสตร์
1129 618433 วัดนากลาง ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนัชชา จตุพจน์
2)เด็กหญิงณัฐนรี ทองฤทธิ์
3)เด็กหญิงสรุตา ภู่เณร
1)นายอนุวัฒน์ แหวนเพชร
2)นางวิลัย ทรัพย์มูล
1130 611695 อัสสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงณัฐนิช ประเสริฐศรี
1)รชนุช รัตนสาร
1131 612491 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณมน ธนธรรมสุนทร
2)เด็กหญิงปชาบดี แพรวพรายกุล
3)เด็กชายไชยทองดี ไชยทองดี
1)รชนุช รัตนสาร
1132 613410 สารคามพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนกร การิสุข
2)นายชณพร แสนศักดิ์
3)นางสาวเบญญทิพย์ ปลื้มไธสง
1)นางสาวรัศมี ทองเจริญ
2)นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ
1133 619824 สารคามพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปฏิมา ดอกไม้
2)เด็กชายเกียรติศักดิ์ อ่อนมาก
3)นางสาวฐิตาภรณ์ ชะเอมเกศ
1)นางสาวรัศมี ทองเจริญ
2)นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ
1134 615145 อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงกมลชนก กล้าหาญ
2)เด็กชายธนโชติ วิหคเหิร
3)เด็กหญิงอโณทัย เวียงใต้
1)นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ
2)นางสิริพิมล ทรัพย์ธนาศิริ
1135 615384 อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงดนยา เกี้ยวไธสง
2)เด็กหญิงญาณิศา วาปีเน
3)เด็กหญิงกัลยา มงคลศรี
1)นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ
2)นางสิริพิมล ทรัพย์ธนาศิริ
1136 619182 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพันธ์วริศ วิมลศิลป์
2)เด็กชายศักดิ์ตรา ศรีม่วงกลาง
3)เด็กหญิงนฤกัลยา เขื่อนทอง
1)นางสาวกนกวรรณ นิลจาด
1137 617517 ดีบุกพังงาวิทยายน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวปณิตา บุญเต็ม
2)นายรินทร์ ภุมรินทร์
3)นางสาวชญาณี ชูวงศ์
1)นาายสมชาย เจริญฤทธิ์
1138 612036 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณัฐหทัย กองแก้ว
2)นางสาวธนัชชา แสงทอง
3)นายปัณฑ์ธร กันทรัพย์
1)นายณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข
2)นางสาวอังศุมาลินทร์ คชพงษ์
1139 617882 พระนารายณ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเนรัญญา สุคนธ์เปลี่ยนสี
2)เด็กชายกฤตเมธ นิ่มนวลสกุล
3)เด็กชายภูมิ ช่างสุพรรณ
1)นายครรชิต แก้วนาค
2)นางสาวมุฑิตา ศรีคร้าม
1140 614669 วัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสมพงษ์ คำ
2)เด็กหญิงกัตติกา เวชสุวรรณ
3)เด็กหญิงณัฐกฤตา สมมุติรัมย์
1)นายชาคริต รุกขชาติ
1141 617154 วัฒนาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณภัค เตพละกุล
2)เด็กหญิงนดา จิรพัฒนานุกุล
3)เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจซื่อตรง
1)นางสาวกุลจิรา ออกช่อ
1142 617445 วัฒนาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงเจตนิพิฐ ปัญญาสกุลวงศ์
2)เด็กหญิงธัญวลัย อัชวรานนท์
3)เด็กหญิงสลิลลดา ทวีพรปฐมกุล
1)นางสาวมาลีวนา สวัสดิ์จิตร
1143 611841 สหวิทย์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวีรภัทรา กันพูล
2)เด็กชายภควันต์ เทศประสิทธิ์
3)เด็กชายวีระพัฒน์ ตันศักดิ์ดา
1)นางสาวพรรณทิพา แย้มพงษ์
1144 611875 สหวิทย์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสุดารัตน์ นาคทับที
2)นางสาวปวริศา เนาวคุณ
3)นางสาวพณสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
1)นางสาวนฤมล สิงห์ถม
1145 618958 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอมรวรรณ เชียงทอง
2)เด็กหญิงธันย์ชนก นิ่มน้อย
3)เด็กชายภาวัต สมิทธิเสวี
1)นางสาวณัฐธนัญ ลภัสสรวีย์
2)นางสาวโชติกา
1146 612448 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายชินติสรรค์ โชติจิระอนันต์
2)นางสาวอุษณิษา แซ่แต้
3)นางสาวอนุสรา เภาศรี
1)อติวิชญ์ ทรงสุข
1147 619508 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายศุธีรวัฒน์ เมธาเนติภัทร
2)เด็กชายณัฐภัทร อุ่นพิกุล
3)เด็กชายรัชพงศ์ สวัสดิ์พูน
1)อติวิชญ์ ทรงสุข
1148 613765 ทอรัก ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงภัทรภร นิลเพ็ชร์
2)เด็กหญิงจิณณ์ธิชา ฉัตรเฉลิมชัย
3)เด็กชายพร้อมพบสุข พนาพฤก
4)เด็กชายพร้อมพบสุข พนาพฤก
1)บังอร ขันมี
1149 611079 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวชัญญา เหมือนจันทร์
2)นางสาวกมลวรรณ เดชาพร
3)นายทัศพงษ์ โปทอง
1)นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
2)นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์
1150 613197 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายอัฒฐกร ชวเศรษฐโกศล
2)นางสาวอัญชิสา คงสุข
3)นางสาวปวิชญา เด็นหลี
1)นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์
2)นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
1151 616169 สารสาสน์วิเทศธนบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาววนิธา จิราสุคนธ์
2)นางสาวมณีรัตน์ ปลื้มถนอม
3)นางสาวณิชณัฐ ศรีบูระไชย
1)นางสาว หทัยชนก สอนสืบ
2)นาย ปันเทพ หารชัยภูมิ
1152 614343 สมุทรสาครบูรณะ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกาต์มณี สุขแสง
2)นางสาวนันทพร ฤทธิ์สุวรรณ
3)นายพชร พรจรุงศักดิ์
1)ครูเอกกมล เมฆอุส่าห์
2)ครูพิชัย วงษ์จันทร์
1153 611570 ดงมูลวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวกมลทิพย์ จิตจักร
2)นายณัฐวุฒิ บุญมา
3)นายพัฒนโยธิน สร้อยมาต
1)นายเจตนิพัทธ์ อุฒาพยับ
2)นางรัตนา วงศ์สุวรรณ
1154 619028 เพชรถนอม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กชายปิติพงศ์ วรกุลปัญญาเลิศ
2)เด็กชายจักริน รัตนพงษ์
3)เด็กหญิงญาโณทัย ทับอิ้น
1)นางเยาวเรศ อุทุมทอง
2)นางสาววิมลรัตน์ ดวงจันทร์ดี
1155 616895 เพชรถนอม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล
1)เด็กหญิงฐิติมา เสือโรจน์
2)เด็กหญิงกชพร วรกุลปัญญาเลิศ
3)เด็กชายปิติพงษ์ ชัยปลัด
1)นางเยาวเรศ อุทุมทอง
2)นางสาวประกายรัตน์ ชัยนาม
1156 619251 เพชรถนอม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงแพรวา พิชิตวรายุทธ
2)เด็กชายรชต บงแก้ว
3)เด็กหญิงพิชญาภัค เสนาโนฤทธิ์
1)นางเยาวเรศ อุทุมทอง
2)นางสาววิมลรัตน์ ดวงจันทร์ดี
1157 615612 เพชรถนอม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองธิราช
2)เด็กหญิงพรรณรมณ พวงทอง
3)เด็กหญิงอินณิสา ศรีวรกุล
1)นางเยาวเรศ อุทุมทอง
2)นางสาวประกายรัตน์
1158 619764 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวอิงฟ้า ปรีดาประเสริฐศรี
2)นางสาวนงนภัส พลมณี
3)นายไมเคิล ปีเตอร์ ชานิก
1)นางสาวมาสลดา ฉิมงาม
2)นางดวงกมล ชินพงค์
1159 612200 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงขวัญหทัย เผ่าสามมุข
2)เด็กหญิงภิรัญญา ไหมทอง
3)เด็กหญิงจาริยา เพชรสกุล
1)นางสาวมาสลดา ฉิมงาม
2)นางดวงกมล ชินพงค์
1160 615176 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงกชพร ดีมีชัย
2)เด็กหญิงวนัชพร ชูเพ็ชร
3)เด็กชายธนพนธ์ มหาพรรณ
1)นางสาวมาสลดา ฉิมงาม
2)นางสาวปัทม์นลิน บุญผ่อง
1161 613893 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายดินณภัทร เทพรักษา
2)เด็กหญิงชนัญชิดา สมจิตร
3)เด็กหญิงณัฏรดา จูมจะนะ
1)นางสาวมาสลดา ฉิมงาม
2)นายประยูร บัวรัตน์
1162 613973 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสุพศิน หินเธาว์
2)นายภูสิน เขื่อนแก้ว
3)นายเจตนิพัทธ์ สุขอ้วน
1)นายสุพจน์ พลจันทร์งาม
2)นางเมตตา ศิลาพันธุ์
1163 618406 อรรถวิทย์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงทัตชญา ถิ่นแก้ววสุ
2)เด็กหญิงกัญญาภัค เดชาวุฒิ
3)เด็กหญิงอนุธิดา หวั่นเส้ง
1)นางจันทร์จิรา คงรุ่งเรือง
1164 613109 อรรถวิทย์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพฤทธิ์ แสงกล้า
2)เด็กหญิงกัญญพัชร จันทร์หอมสุข
3)เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญศรีประภากิจ
1)นางสาวอัจฉรา จันทะโคตร
2)นางสาวฐานิกา กั๊กสูงเนิน
1165 619742 อรรถวิทย์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงโชติกา จิรวรรณรัตน์
2)เด็กชายชวนนท์ วงษ์บุบผา
3)เด็กชายภูดิศ ขุนนากลัด
1)นางสาวอัจฉรา จันทะโคตร
2)นางสาวฐานิกา กั๊กสูงเนิน
1166 617463 สตรีราชินูทิศ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวปารมิตา เวชภัณฑ์
2)นางสาวนภาวรรณ ปากกา
3)นางสาวอธิติยาภรณ์ สุดี
1)คุณครูวิภาวนันท์ แพนศรี
1167 619389 สารสาสน์วิเทศนครปฐม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายพัทธดนย์ จิรกิจรัตน์
2)เด็กหญิงแทนฤทัย สุขสมกิจ
3)เด็กชายวัชรากร ศุภผล
1)นางลักขณา ตู้ประดับ
2)นางสาวสุชาดา ทองผาทัศนีย์
1168 612217 ดาราวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายพัทธดนย์ คงคล่อง
2)นางสาวปรียานันท์ สิทธิธรรม
3)นายบรรณสรณ์ เสยกระโทก
1)นางสาวกนกวรรณ แปงฟอง
2)นางสาวณัฐวรรณ นันทเสน
1169 619968 สารสาสน์วิเทศนครปฐม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายกฤษณะ เอี่ยมเอกสุวรรณ
2)เด็กหญิงศุภิสรา ศุภวัฒน์ยืนยง
3)เด็กชายพนธกร อินทสันต์
1)นางลักขณา ตู้ประดับ
2)นางสาวสุชาดา ทองผาทัศนีย์
1170 617750 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายอรรถพล แซ่เอี๊ยว
2)นางสาวพรชนก วิษณุพรชนินทร์
3)นางสาวอุรัสยา สุทธิพนไพศาล
1)นายมาโนช ตัญยงค์
1171 614504 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธนกฤต มังกร
2)เด็กชายนิติภูมิ ทรงเกียรติวุฒิ
3)เด็กหญิงอิงครัตน์ จรเศรษฐ์โภคิน
1)นางสาวเนตรบุญมี ธรรมสติ
2)นางสาวซีตีลัอยยะ มินเจริญ
1172 616231 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายศุภชัย ทองชล
2)นางสาวเนนันชญา สิงชาติ
3)นางสาวศรินยา จิรอาภาวงศ์
1)นางสาวเนตรบุญมี ธรรมสติ
2)นางสาวซีตีลัอยยะ มินเจริญ
1173 618761 ออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายภาคภูมิ โพธิ์งาม
2)เด็กชายศรัทธา ศรีหาตา
3)เด็กชายธนงศักดิ์ โฉมรุ่ง
1)นางณัฐิณี รอดทอง
1174 613761 ออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายธีรเดช ไชยนา
2)เด็กหญิงธัญทิพย์ น้อยคำ
1)นางณัฐิณี รอดทอง
1175 611965 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงมนัชญา พิมเสน
2)เด็กหญิงวรรณนิภา หวยกระโทก
3)เด็กหญิงธิติมา สินชัย
1)นายสุรศักดิ์ ดอกไม้พุ่ม
2)นายอุเทน ก้อนทอง
1176 611995 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวมลธิรา แสนหูม
2)นางสาวชุติมา ธนธรรมโชคชัย
3)นางสาวปองกานต์ เกิดเรียน
1)นายสุรศักดิ์ ดอกไม้พุ่ม
2)นายอุเทน ก้อนทอง
1177 611945 อุ่นรัก 2 ภาษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายกันต์ธนิก ชูชนะกิจ
2)เด็กชายสุธีรพจน์ อัจจิมาพร
3)เด็กชายเศรษฐสิริ ธานีรณานนท์
1)นางสาวขวัญตา สุขนา
1178 616249 ยุวทูตศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวณัฐชา แซ่หวัง
2)นางสาวธิดานัด ไชยโคตร
3)นางสาวเจินนี่ เฉิน
1)นางสาวพิริยาภรณ์ ช่วงโชติ
1179 617156 มารีย์วิทยา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายวรันธร สุวรรณดวง
2)นายคามิน อาสนโกมล
3)นายวิทย์วศิน กณัฐรมย์
1)นางรวิรร​ณ​ ปานอุทัย
1180 616459 ยุวทูตศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงนภษร วรรธนะภูติ
2)เด็กหญิงธันชนนธร์ ใบตระกูล
3)เด็กหญิงภวิตรา ไกรณิชกุล
1)นางสาวพิริยาภรณ์ ช่วงโชติ
1181 618932 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงธนัชชา ใจหนักดี
2)เด็กชายศุภกิจ วงศ์ส่ง
3)เด็กชายศุภวิชญ มานพ
1)นางสาวรัชฎาภรณ์ ฤทธิเดช
2)นางสาววิชญาพร ฉิมมุจฉา
1182 614158 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปนัดดา รินทร์อำภา
2)เด็กหญิงปนิตา ไชยชาณวาทิก
3)เด็กหญิงพวงชมพูสิณี คุสิตา
1)นางสาววิชญาพร ฉิมมุจฉา
2)นางสาวจุฑามาศ ผดุงสรรพ
1183 619476 สิริรัตนาธร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายคฑาเทพ หงวนตัด
2)นางสาวปิยะธิดา วัฒนะทรัพย์
3)นางสาวพิราอร สังข์ขาวสุด
1)นางสาวนาลิน คงชูดี
2)นางสาวปริยากร พรหมรักษ์
1184 612734 ยุวทูตศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายเอกวิกร บุญดาวิจิตร
2)เด็กชายสิรภพ สีดามล
3)เด็กชายณกรรัฏฐ์ สิทธิฤทธิ์
1)นางสาวสุนิษา อำไพบูลย์
1185 616264 สิบสองวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศุลีพร อุปรีศรี
2)เด็กชายชโยดม นำพบสันติ
3)เด็กหญิงสุพิชัญนันท์ ฉัตรรัตนกุล
1)นางสาวอมรวรรณ ช่วงโชติ
2)นางสาวกัญญรัตน์ โชคเจริญ
1186 611038 สิบสองวิทยา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายพชรกร ศรีธนะรัตน์
2)เด็กชายภัทรชนน โพธิ์วินารถ
3)เด็กหญิงพีรญา ไพศาลปัญจศิริ
1)นางสาวอมรวรรณ ช่วงโชติ
2)นางสาวกัญญรัตน์ โชคเจริญ
1187 611177 ยุวทูตศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายรัตนมน สุุทธิรักษ์
2)เด็กชายกรพจน์ ศิลปมงคล
3)เด็กหญิงศิรินญา โชคจรัสสกุล
1)นางสาวจินตนา แย้งจันทร์
1188 617623 พุทไธสง ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธรรพ์ณธร สีทา
2)นายกิตติพงษ์ ดีสี
3)นางสาวญาณิศา ภูทองแหลม
1)นายปฏิญญะ สังสะนา
2)นายสุริยันต์ แสงมล
1189 611604 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพิญดา เหรียญตระกูลชัย
2)เด็กหญิงภัลยกร จันทรวีระกุล
3)เด็กหญิงซากิ นากามิชิ
1)นางสาวณิชาพัฒน์ วีรพัฒนคุปต์
2)นางสาวกษรฤญ ใหญ่กระโทก
1190 617918 เผดิมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจามีกร บุญตวง
2)เด็กชายพสุ ยังทินนัง
3)เด็กชายธนวัฒน์ วิทยามานิตกุล
1)นายบุญธรรม เหลืองธนพลกุล
2)นางสาวธัญพักตร์ คุ้มวงษ์
1191 615140 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ โอชิไอ
2)เด็กหญิงปพิชญา หวังไพฑูรย์
3)เด็กหญิงอนัญญา อายุเจริญ
1)น.ส.ประไพพรรณ ศุกระศร
2)นางอรวรรณ มัญชวินทร์
1192 613714 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงวรวรรณ ตรีเวก
2)เด็กหญิงกชพร มระมิ้ง
3)เด็กชายธามม์ จรรย์นาฏย์
1)นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล
2)นางสาวอุมาพร บุญเปียก
1193 618358 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปฐพี นาวงศ์
2)เด็กชายปิติภัทร สุขสำราญ
3)เด็กหญิงณิชาภัทร สังข์ชุม
1)นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม
2)นางสาวประภัสสร นรวรรณ
1194 612276 ไทยนิยมสงเคราะห์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายศศิพงษ์ นิรัติศัยนฤนาถ
2)เด็กชายปฎิปัน อัศวภูไชย
3)เด็กหญิงธัญวรัตม์ แก้วขาว
1)นายวิรัติ จันดากล
2)นางสาวเปรมวดี
1195 619329 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจิรัชญา จิตะพล
2)เด็กหญิงกฤตชนก ขวัญกิจสุธีนันท์
3)นายนภัส สมสวัสดิ์
1)อ.สุพจน์ พลจันทร์งาม
1196 619601 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายณัฐภัทรทานต์ แซ่โค้ว
2)เด็กหญิงปภาวดี คุ้มไข่น้ำ
3)เด็กหญิงสุภาวิณี บัวคำพา
1)นางสมาพร กอเซ็ม
2)นางสาวนุชนาฎ เมตตา
1197 616840 มัธยมวัดหนองแขม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายยุทธร ก่อธรรมเจริญ
2)เด็กหญิงเกศกนก เพชรชู
3)เด็กชายเขมณัฐฐ์ วรวรรณ
1)นางขวัญชนก วงศ์จิรวัฒนกุล
2)นายณัฐดนัย แก้วเล็ก
1198 613561 ประสาทรัฐประชากิจ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงชัชลิตา ตันสกุล
2)เด็กหญิงนวภัทร รอดธานี
3)เด็กหญิงพรนภา ประพันธ์พจน์
1)นางสาวสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์
1199 613926 วีรวัฒน์โยธิน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสิริพร อุดมสุขสถิตร์
2)นางสาวพัชรพร อุดมสุขสถิตร์
3)นายอภิวัชน์ สุขเเสวง
1)นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์
2)นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์
1200 618430 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายศิวัช ลิ่มไทย
2)เด็กชายเมธาวี ระติกุล
3)เด็กหญิงกันยาพร เพ็งสวัสดิ์
1)นายสุรศักดิ์ แสนคำ
1201 614169 แย้มวิทยการ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ลำพอง
2)เด็กหญิงกิตญาดา ศรีสิทธิพร
3)เด็กหญิงพรเพ็ญ จังพานิช
1)นายฐิติวัฒน์ มนฉันทะ
2)นางสาววาสนา เครือวัลย์
1202 617369 พญาไท ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายปุริมปรัชญ์ สมบัติวงค์
2)เด็กชายปภังกร โชติหิรัญไพศาล
3)เด็กหญิงดุษยา บางชมภู
1)นายณัฐพล มะลิทอง
1203 613847 แย้มวิทยการ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงศิรภัสสร ทองศาสตร์
2)เด็กหญิงปุณิกา วิเวกวินย์
3)เด็กหญิงณัฐธิดา แกมแก้ว
1)นายฐิติวัฒน์ มนฉันทะ
2)นางลัดดา น้อยประสิทธิ์
1204 617683 เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายธนิตานนท์ วงค์โคคุ้ม
1)นางสุมิตรา ตันอุตม์
1205 614671 ศึกษานารี ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เจนกิตติวัฒนา
2)เด็กหญิงบุณยาณุช วงษ์ถาวร
3)เด็กหญิงชนิกานต์ รัตนเวทิตา
1)นายภาณุพันธุ์ สุวัฒนนนท์
1206 611226 เดชอุดม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงพัชราภา จันทรง
2)เด็กหญิงอารยา ชุมนวล
3)เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญเลิศ
1)นายอภิรักษ์ ชุมชาติ
2)นางศุภรดา วงค์พุทธะ
1207 611372 กสิณธรอาคาเดมี่ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายสิพันธ์ วังบุญคง
2)นางสาวจินดากานต์ สกุลสุจิตวิโรจน์
1)นายรัชวุฒิ ตั้งมโนเทียนชัย
1208 618074 กสิณธรอาคาเดมี่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภาคิน หมูโยธา
2)เด็กหญิงเกวลิน สินธุเจริญ
1)นางสาววาสถี โนนตาเถร
1209 616034 กสิณธรอาคาเดมี่ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กหญิงณัชชา ทองเต็ม
2)เด็กหญิงภิชญาพร ลาภธีรวุฒิ
3)เด็กชายกฤติน กัญจนบุศย์
1)นางสาวนภัสนันท์ มั่นคง
1210 612725 กสิณธรอาคาเดมี่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายปรัศญาพล ม่วงปาน
2)เด็กหญิงปพิชญา นาวารัตน์
3)เด็กหญิงฌิชานันท์ โพธิ์ขีด
1)นางสาวพิชากรณ์ วรสิทธิ์
1211 616378 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวพัชราภา เสลไสย
2)นายสุรเชษฐ์ กิติกรโรจนิภัทร์
3)นายศวัสกร ธนะโชติ
1)นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
1212 612268 มัธยมปัญญารัตน์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายณัชพล นามนันทสิทธิ์
2)นางสาวไชน่า เดนิส ว. ตัน
3)นายกรวิชญ์ ใจพิศุทธ์
1)เยาวเรศ วาจาสัตย์
1213 619776 มัธยมปัญญารัตน์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงปุณณิศา อรุณพัลลภ
2)เด็กชายใจบุญ ลิมป์กิตติสิน
3)เด็กหญิงฐิติรัตน์ เมฆศรีสุวรรณ
1)เยาวเรศ วาจาสัตย์
1214 611139 วัดแสนสุข ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายธนภูมิ ฐิตินุกูล
1)นางสาวประวีณ์นุช ตระกูลรัมย์
1215 613009 เพ็ญสมิทธ์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายนาวิน ขันขึง
2)นายณพงศ์ หิรัญสิริสมบัติ
3)นายสหรัฐ มงคลพรทรัพย์
1)นายสิขเรศ ศรัทธาธรรม
2)นางสาววรรัตน์ อ่วมอำไพ
1216 617357 เพ็ญสมิทธ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายภูริภัทร ปัถวี
2)เด็กชายกายสิทธิ์ จิตติรังสรรค์
3)เด็กชายกรวิชญ์ สอนใหม่
1)นายวิรุฬห์วัชร ภัทรมนัสกานต์
2)นางสาวนภนันท์ มานะสุวรรณ
1217 616920 เทศบาล3วัดไชนาวาส ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายชัยชนะ คงใจดี
2)เด็กหญิงพรพรรณ พานทอง
3)เด็กหญิงญาณิศา เพ็งโตวงษ์
1)นายวันพิชิต ล่ามแขก
1218 614775 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงไอยเรศ เเมะจันทร์
2)เด็กหญิงสุนทรี คลอละมัย
3)เด็กชายกมลภพ เเสนสุทธิ์
1)ว่าที่ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
1219 619159 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) แบบปกติ
1)เด็กชายฐิติวุฒิ ทรงผาสุข
2)เด็กหญิงนครินทร์ ฐิติทวีเกียรติ
3)เด็กชายณัฐนันท์ พงศ์ทองเมือง
1)นางสาวณัฐธนัญ ลภัสสรวีย์
2)นางสาวน้ำอ้อย บัวประทุม
1220 618753 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กหญิงจันทรัศม์ แจ่มกระจ่าง
2)เด็กหญิงชญาพร ปณิฐาภรณ์
3)เด็กชายกนกภัณฑ์ สีลานาแก
1)นางสาวณัฐธนัญ ลภัสสรวีย์
2)นางสาวปิยะดา อินตัน
1221 618182 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นายจิรภัทร ตรงไตรรัตน์
2)นางสาววัสส ตันสำเริง
3)นางสาวพัชศรัญย์ หาญโชคชัยสกุล
1)นางสาวณัฐธนัญ ลภัสสรวีย์
2)นางสาวปิยะดา อินตัน
1222 613433 กระทุ่มแบน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แบบปกติ
1)เด็กชายจักรกฤษ บุญโชติ
2)เด็กชายสุภัทรชัย ป้องคำสิงห์
3)เด็กชายศักรินทร์ มงคลชนะวงศ์
1)นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยง
1223 611782 วัดประยุรวงศ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แบบปกติ
1)เด็กชายบัญชา ลุนภูเขียว
2)เด็กชายภูษณุ อนันต์
3)เด็กชายณฐกร บุตรวงศ์
1)นางสาวกัญญารัตน์ ไชยถา
1224 613023 ศึกษานารี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวสิรินันต์ เศรษฐโชตินันท์
2)นางสาวณัชช์ภัสสร แก้วพิทักษ์คุณ
3)นางสาวสกุลกาญจน์ สินธุเดช
1)นายภาณุพันธุ์ สุวัฒนนนท์
1225 618590 กันตังพิทยากร ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) แบบปกติ
1)นางสาวภัทรนันท์ ศิลานันท์
2)นายวัชระ คงรักษ์
3)นายภาณุเมศวร์ ไพจิตต์
1)นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์