หมายเหตุ
ใช้ เลขประจำตัวประชาชน ที่ได้กรอกสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว