หมายเหตุ
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ที่ได้สมัครสอบไว้แล้วกดปุ่ม "ตกลง"