กรอกใบสมัคร

คลิกเลือกประเภทการสมัคร
หมายเหตุ :

- นักเรียนที่สมัคร ม. 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และ ม. 4 ให้สมัครออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องไปยื่นเอกสารการสมัครที่โรงเรียนสตรีวิทยา)

- นักเรียนที่สมัคร ม. 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภทความสามารถพิเศษ ให้กรอกใบสมัครออนไลน์แล้วนำไปยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่โรงเรียนสตรีวิทยาในวันที่ระบุในใบสมัคร

- ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน และวันเกิด ในการล็อกอินเข้าแก้ไขข้อมูล

- ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องพิมพ์(print)บัตรประจำตัวผู้สอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีวิทยา

- เอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง